Протокол № 1  

загальних  зборів  акціонерів

Публічного   акцiонерного  товариства «Дубенський  завод  гумово - технiчних  виробiв»

Місцезнаходження : Рівненська  обл., м. Дубно,  вул.  Млинiвська, 69

                                                                                                                        

Дата  проведення : 15  квітня    2014 року

Час початку зборів : 14 год. 00 хв.

Місце проведення : м. Дубно, вул. Млинiвська, буд.69, актовий зал.

Збори проводяться в очній формі.

      Реєстраційна  комісія  призначена Наглядовою   радою  товариства  ПАТ «Дубенський завод ГТВ»

 у складі :

*         Голова –              Дмитрук  Віра  Михайлівна

*         Секретар –         Мирошніченко  Лідія  Федорівна

*         Член комісії — Пасічник  Тетяна  Леонідівна

 

Виступила Голова реєстраційної комісії  Дмитрук Віра  Михайлівна  з інформацією щодо кворуму та  правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних  паперів  ПАТ «Дубенський завод ГТВ» (далі «Товариство»), складеного станом на  24-00 год. 9  квітня  2014 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах  та  право голосу по усім питанням порядку денного  зборів, складає  513  (п’ятсот  тринадцять )  осіб.

    Для  участі в загальних  зборах  акціонерів Товариства  зареєструвалось 7( сім )акціонерів, власників 4 311 473 ( чотири  мільйони триста одинадцять тисяч чотириста сімдесять  три  ) простих іменних голосуючих акцій, що складає  77 % від загальної кількості голосів згідно із  Реєстром  власників  іменних  цінних   паперів  Товариства.

У  відповідності до статуту Товариства  кворум  для  проведення Зборів є, що складає  77 %.

Голова  реєстраційної  комісії  Дмитрук В. М.  . запропонувала  обрати  робочі  органи Зборів, а саме :

Голова загальних зборів –  Юрков  Костянтин  Юрійович

Секретар загальних зборів –  Захарчук  Клим   Климович

Лічильна комісія в складі :

Голова лічильної комісії –  Дмитрук  Віра   Михайлівна

Секретар лічильної комісії –  Мирошніченко   Лідія  Федорівна

Членлічильної комісії –         Пасічник  Тетяна  Леонідівна   

та  встановлений  регламент  проведення  Зборів :

Регламент  проведення  Зборів:

*         доповіді  за порядком  денним – до 10 хвилин;

*         спів доповіді  за порядком денним – до 10 хвилин;

*         виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

*         зауваження – до 2 хвилин;

*         голосування з питань порядку денного здійснюється  бюлетенями;

*         збори проводяться без перерви.

Вирішили :

Обрати голову загальних зборів акціонерів -  Юркова  Костянтина  Юрійовича

            секретаря  загальних  зборів акціонерів -  Захарчука  Клима   Климовича

Голова лічильної комісії – Дмитрук  Віра  Михайлівна

Секретар лічильної комісії – Мирошніченко   Лідія  Федорівна

Членлічильної комісії – Пасічник  Тетяна  Леонідівна

Встановити наступний Регламент проведення Зборів:

*         доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

*         спів доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

*         виступи під час дебатів – до  5 хвилин;

*         зауваження – до 2 хвилин;

*         голосування  з питань  порядку  денного здійснюється  бюлетенями;

*         збори проводяться без перерви.

Голосували :

«за» - 4 311 473  голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які  беруть участь у загальних  

                            зборах;

«проти» -0   голосів, тобто  0 %   голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто0  % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Порядок денний:                                                                                                                      

  1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік;
    1. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік;
    2. Затвердження річних звітів і балансу за 2013 рік;
    3. Про порядок розподілу прибутку;
    4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік;

                                           З першого питання порядку денного

Слухали : Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за  2013 рік.

Виступили :

Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про результати фінансово-господарської  діяльності за 2013 рік. (додаток №1 –додається).

                                                                       

Вирішили :

1.1.   Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

 

Голосували :

  «за» 4 311 473 голосів, тобто100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних  зборах;

  «проти» -0  голосів,  тобто 0  % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

   «утримались»- 0  голосів,  тобто  0 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З другого питання порядку денного

Слухали : Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Виступили :

Голова ревізійної комісії Журавський Микола Францовичз доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства  за 2013 рік.. (додаток № 2 –додається).

                                                                

Вирішили :

2.1.     Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік..

 

Голосували :

«за» - 4 309 405  голосів, тобто  99,95%  голосів акціонерів, що беруть участь у загальних  зборах

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались»  2068  голосів, тобто 0,05голосів  акціонерів, що беруть участь у  зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З третього питання порядку денного

Слухали : Про затвердження  річних звітів і балансу за 2013 рік.

Виступили :

Головний бухгалтер Клімчук  Олена Костянтинівна з доповіддю. Доповіла про результати діяльності Товариства  за 2013 рік  та зачитала дані балансу та звіту про фінансові результати.

                                                                

Вирішили :

3.1.   Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2013р. з валютою в сумі 14301,00        тис. грн.. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства  станом на 31.12.2013р.

 

Голосували :

«за» -4 309 405  голосів, тобто  99,95  %  голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» -   0 голосів, тобто   0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 2068 голосів, тобто0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З четвертого питання порядку денного

Слухали : Про порядок розподілу прибутку.

Виступили :

Головний бухгалтер Клімчук Олена Костянтинівназ доповіддю.  Доповіла, що в 2013  фінансовому  році підприємство спрацювало з прибутком – 850,0 тис. грн. та запропонувала  покрити  за  рахунок отриманого  прибутку  збитки  за минулі  2010-  2011 рік.

                                                                

Вирішили :

4.1.     Затвердити   прибуток    товариства за 2013 рік в розмірі  850,0 тис. грн.

4.2.     Покрити  отримані  в  2010- 2011 році  збитки за  рахунок  отриманого в 2013  році  прибутку  підприємства.

 

Голосували :

«за» - 4 309 405  голосів, тобто  99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» -   0   голосів, тобто 0  % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались»-  2068  голосів, тобто  0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь в  загальних.  зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З  п’ятого  питання   порядку  денного

Слухали : Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Виступили :

Голова правління Юрков Костянтин Юрійович  з доповіддю. Доповів акціонерам про основні напрямки  діяльності Товариства на  2014 рік   та  повідомив  акціонерів про те, що  для  стабільної  та  ефективної  роботи  заводу,  підприємству   необхідні обігові  кошти,  тому, можливо, виникне потреба  у  залученні  додаткових  кредитних  коштів.  За  попередніми  підрахунками   нам  знадобиться   кредит  в  межах  до  10 (десять) млн. гривень.  Звернувся  до   акціонерів  з  пропозицією   прийняти   рішення  зборів   акціонерів  про   отримання, при   необхідності,  товариством  у  2014 році   в  банках,   інших  фінансових   установах  та   у  фізичних  осіб  кредитні  кошти  на  суму  до  10 (десять) млн. гривень.

                                                                                                                               

Вирішили :

 5.1.  Затвердити  основні  напрямки  діяльності  Товариства на  2014 рік.

5.2:  Для  стабільної    роботи  товариства  залучити  кредити  в  банках,    інших фінансових  установах   та  у  фізичних   осіб   в  сумі  до  10  млн. гривень.

5.3.  Надати  голові   правління  товариства  Юркову   Костянтину  Юрійовичу  повноваження  на підписання   кредитних    договорів,  договору   застави, договору  іпотеки  та  інших  документів, необхідних    для  отримання  кредиту.

 5.4. Доручити   голові   правління   Юркову  Костянтину  Юрійовичу  надати  в  заставу  для  забезпечення  виконання  зобов'язань,  які   випливають  з   кредитних   договорів,  будь-яке  майно, що  належить  ПАТ “Дубенський   завод ГТВ” (будівлі, споруди, обладнання,  товари  в  обороті  та  інше).

 

Голосували :

«за» - 4 309 405 голосів, тобто 99,95 % голосів  акціонерів, які  приймають  участь у загальних  зборах;  «проти» -   0  голосів, тобто 0  %  голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;   «утримались» -  2068   голосів, тобто  0,05 % голосів акціонерів,  які    приймають  участь у  зборах   акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

 Пропозицій, зауважень  щодо  ведення  та  голосування  по  питаннях  порядку  денного  загальних  зборів  акціонерів,  не   надходило.

                          

 Голова Загальних  зборів                                                             (Юрков К.Ю.)

 

 Секретар Загальних зборів                                                          (Захарчук К.К.)

______________________________________________________________________________________________________________

ПОКАЗНИКИ  ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ”Дубенський  завод гумово – технічних виробів” за  2013 рік

(додаток № 1 до  протоколу  від 15.04. 2014р).

№п/п

Показники

2013 рік

2012 рік

 %%

1.

Випуск  продукції

 16127 тис. грн.  

    916 тонн

13 484 т.грн.

  792 тонн

19

15

2.

Отримані  доходи –всього з ПДВ

17 401,6 тис. грн.

17 245,2 т.грн.

1

 

 В  тому  числі:

 

 

 

 

-від реалізації гуми і

 гумових  виробів

13 694 тис. грн.

13 492 т.грн.

1

 

- від реалізації матеріалів

2 905,4 тис. грн.

3 192 т.грн.

-9

 

- від  оренди

351,6 тис. грн.

  349,6 т.грн.

1

 

-від реалізації основних фондів

450,6 тис. грн.

  211,6 т.грн.

113

3.

Витрати господарської  діяльності  -всього

16 551,6 тис. грн.

17 043,2 т. грн.

-3

 

 в  тому  числі:

 

 

 

 

-сировина, матеріали

8 659,1 тис. грн.

8160 т. грн.

6

 

- електроенергія, брикет

1195,3 т. грн.

1163,4 т.грн.

3

 

- фонд  оплати  праці

2 269 тис. грн.

2498  т.грн.

-9

 

-відрахування  у соц.фонди

834 тис. грн.

  923 т.грн.

-10

 

- амортизація

534 тис. грн.

  537 т.грн.

-1

 

-інші  витрати

1 104,3 тис. грн.

 1308,7 т.грн.

-16

 

В тому  числі: податки

92,6 тис. грн.

    73,3 т.грн.

26

 

     %%  за  кредит

771 тис. грн.

    777  т.грн.

-1

 

     пільгові  пенсії

174,8 тис. грн.

  258,8 т.грн.

-32

 

     штрафи

4,6 тис. грн.

  124,9 т.грн.

-96

 

     Інші  послуги

61,3 тис. грн.

    74,7 т.грн.

-18

 

Собівартість реалізованих запасів

1955,9 тис. грн.

  2453,1 т.грн.

-20

4.

Балансовий  збиток

 

  

 

 

Прибуток

850 тис. грн.

202 тис. грн.

ріст в 4 рази

 5.

Середньоспискова

чисельність

90

103

 

6.

Середньомісячна

заробітна  плата, грн.

2019

1963,67

 

______________________________________________________________________________________________________________

Звіт  ревізійної  комісії  (додаток №2 до  протоколу  від 15.04. 2014р.)

 

      Ревізійна комісія ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів» обрана 19 квітня 2013 року зборами акціонерів у складі 3-х чоловік:

Голова комісії:    Журавський  М.Ф.

Члени комісії:      Мирошніченко Л.Ф.

                              Демічев М.О.

 

      Ревізійна комісія провела ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод ГТВ» за 2013 рік, з висновками якої дозвольте Вас ознайомити.

ВИСНОВОК:

      Ревізійна комісія по річному звіту фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод ГТВ» за 2013 рік у складі: Голова комісії – Журавський Микола Францович, члени комісії – Мирошніченко Лідія Федорівна, Демічев Микола Олексійович, провела ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік.

    При перевірці встановлено:

У 2013 році виготовлено продукції на суму 16,1 млн. грн з ПДВ

Реалізовано товарів і послуг на суму 17,4 млн. грн.

Ці кошти спрямовано на:

-         сплату податків до державного і місцевого бюджетів – 562 тис. грн.

-         сплату внесків до пенсійного фонду – 916,8 тис. грн.

-         відшкодування пільгових пенсій – 113,4 тис. грн.

-         виплату заробітної плати працівникам заводу – 2,1 млн. грн.

-         оплату за споживання електроенергії – 1,1 млн. грн

-         придбання сировини, запчастин, спецодягу, виготовлення пресформ – 11,8 млн. грн.

-         оплата відсотків за кредит – 771 тис. грн.

 

      Собівартість виготовленої продукції становить 10,6 млн. грн. Прибуток за 2013 рік становить 850 тис. грн.

 

 

Голова ревізійної комісії                                               М.Ф. Журавський