Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Юрков Костянтин Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02971506

4. Місцезнаходження

Рівненська , Дубенський, 35600, м.Дубно, вул. Млинiвська, 69

5. Міжміський код, телефон та факс

(03656) 4-19-92; 4-17-57 4-34-64

6. Електронна поштова адреса

dubnogtv@denver.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цінні папери України. № 72

 

17.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

pat.drti.net.ua

в мережі Інтернет

16.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про:
1. вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб;
2. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - в товариствi не створено спецiальну посаду корпоративного секретаря;
3. iнформацiя про рейтингове агентство - рейтингової оцiнки не проводилось, так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, АТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища;
4. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - Засновником товариства був трудовий колектив арендного пiдапиємства "Дубенський завод гумовотехнiчних виробiв", що володiв 100% статутного капiталу.
5. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.
6. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:Товариство здiйснювало випуск тiльки iменних цiнних паперiв (простих акцiй), тому форми про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери - не заповнювались та у звiтi вiдсутнi.
7. iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало;
8. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались.
11. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.
12. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - Цiльових облiгацiй товариство не випускало.
27. Пiдтвердженя фiнансвої звiтностi за 2013 рiк незалежним аудитором не замовлялось. Аудиторський висновок - вiдсутнiй
Додатково до :
"Iнформацiї про осiб, послугами яких користується емiтент" - договорiв на "Правову допомогу" в звiтному роцi емiтент не заключав.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №501240

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1995

4. Територія (область)

Рівненська

5. Статутний капітал (грн)

1400000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

91

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

22.19 виробництво iнших гумових виробiв

46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля

47.53 роздрiбна торгiвлякилимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння акцiонерного товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Банк Нацiональний кредит"

2) МФО банку

320702

3) поточний рахунок

26006088474001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк" м. Харкiв

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26002032692900

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин)

АГ № 594707

22.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України.

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї - необмежений

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрков Костянтин Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 505779 01.05.1997 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Промтехсервiс", заступник директора

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.10.2010 5 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 4 307 004 шт. акцiй, що становить 76,91% вiд загальної кiлькостi акцiй.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паращинець Людмила Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 462155 02.09.1998 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", економiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Володiє 100шт. акцiй, що становить 0, 002% вiд загальної кiлькостi випущених цiнних паперiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмчук Олена Костянтинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 993368 08.12.2003 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТзОВ”Ливарно-механiчний завод “Iсполiн", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.06.2013

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн. Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iващук Олександр Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 077361 26.04.1996 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.03.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарчук Клим Климович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 053357 22.02.1996 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник цеха

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавський Микола Францович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 127572 01.10.1996 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Середня-спеціальна

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Дубно ЛМЗ", охоронець

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Володiє 100шт. акцiй товариства, що становить 0, 002% вiд загальної кiлькостi випущених цiнних паперiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 756582 12.02.1998 МВ№2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ВТС", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Основне мiсце роботи: ПП "ВТС", посада - директор, адреса - 09112, Київська обл., м. Бiла Церква, вул.Партизанська, 35/7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 100 шт. акцiй товариства, що становить 0,002% вiд загальної кiлькостi акцiй.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуб Максим Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 463322 07.02.1997 МВ№1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ВТС", оператор ЕОМ.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Основне мiсце роботи: ПП "ВТС", посада - оператор ЕОМ, адреса - 09112, Київська обл., м. Бiла Церква, вул.Партизанська, 35/7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 100 шт. акцiй товариства, що складає 0,002% вiд загальної кiлькостi акцiй.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юркова Лiлiя Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 029397 11.06.1999 Бiлоцеркiвським МУГУ УМВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський заводгумово-технiчних виробiв", бухгалтер-касир

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грицюк Руслан Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 757228 25.10.2000 Рiвненським МВ УМВС України

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СФГ "Агротехсервiс", менеджер iз збуту

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Займає посаду завiдуючого складом ПАТ "Дубенський ГТВ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гавриленко Андрiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 246220 28.05.1996 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний пiдприємець

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рухаленко Сергiй Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 227031 18.05.1999 Бiлоцеркiвський МУГУ МВС України

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", комерцiйний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.
Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiрошнiченко Лiлiя Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР № 303823 01.12.1997 Дубенський МВ УМВС України у Рiвненськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.Повноваження та обов'язки посадових осiб визначено Статутом та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємтсвах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Володiє 2100 акцiями товариства, що становить 0,0375% вiд загальної кiльекостi випущених акцiй.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Демiчев Микола Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР №077453 30.04.1996 Дубенський МВ УМВС України у Рiвненськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", майстер котельнi та автогаража

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом Товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємтсвах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє однiєю акцiєю емiтента, що становить0, 000017% вiд загальної кiлькостi випущених цiнних паперiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Юрков Костянтин Юрiйович

СК 505779 01.03.1997 МВ№1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

11.05.2005

4307004

76.91

4307004

0

0

0

Член правлiння

Паращинець Людмила Iллiвна

СР 462155 02.09.1998 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

08.09.2005

100

0.002

100

0

0

0

Головний бухгалтер

Клiмчук Олена Костянтинiвна

СР 993368 08.12.2003 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Iващук Олександр Степанович

СР 077361 26.04.1996 Дубенським МРВ УМВС України в Рiвненськый обл.

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Захарчук Клим Климович

СР 053357 22.02.1996 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

 

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Журавський Микола Францович

СР 127572 01.10.1996 Дубенським МВ УМВС України в Рiвненськый обл.

08.09.2005

100

0.002

100

0

0

0

Голова наглядової ради

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

СК 756582 12.02.1998 МВ№2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

03.06.2005

100

0.002

100

0

0

0

Член наглядової ради

Дуб Максим Миколайович

СК 463322 07.02.1997 МВ№1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

08.09.2005

100

0.002

100

0

0

0

Член наглядової ради

Юркова Лiлiя Олександрiвна

СМ 029397 11.06.1999 Бiлоцеркiвським МУГУ УМВС України у Київськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Грицюк Руслан Валерiйович

СР 757228 25.10.2000 Рiвненським МВ УМВС України

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Гавриленко Андрiй Анатолiйович

СК 246220 28.05.1996 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

 

0

0

0

0

0

0

член правлiння

Рухаленко Сергiй Валерiйович

СК 227031 18.05.1999 Бiлоцеркiвським МУГУ МВС України у Київвськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Мiрошнiченко Лiлiя Федорiвна

СР № 303823 01.12.1997 Дубенський МВ УМВС України у Рiвненськiй областi

08.08.2006

2100

0.0375

2100

0.0375

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Демiчев Микола Олексiйович

СР №077453 30.04.2001 Дубенським МВ УМВС УКраїни у Рiвненськiй областi

 

1

0.000017

1

0

0

0

Усього

4309505

76.95

4309505

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Юрков Костянтин Юрiйович

СК 505779 01.03.1997 МВ№1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

11.05.2005

4307004

76.91

4307004

0

0

0

Усього

4307004

76.91

4307004

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2013

Кворум зборів**

77.3

Опис

Порядок денний:
1. Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк;
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк;
3. Затвердження рiчних звiтiв i балансу за 2012 рiк;
4. Про порядок розподiлу прибутку;
5. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк;
6. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень товариства у вiдповiдностi до СТАТУТУ товариства.
7. Вибори наглядової Ради
8. Вибори ревiзiйної комiсiї
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Затвердити Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк.
2.Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк..
3. Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2012р. з валютою в сумi 11640,00 тис. грн.. та «Звiт про фiнансовi результати» (ф-2) Товариства станом на 31.12.2012р.
4.1.Затвердити прибуток товариства за 2012 рiк в розмiрi 202,0 тис. грн.
4.2.Покрити частково отриманi в 2011 роцi збитки за рахунок отриманого в 2012 роцi прибутку пiдприємства.
5.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
5.2: Для стабiльної роботи товариства залучити кредити в банках, iнших фiнансових установах та у фiзичних осiб в сумi до 10 млн. гривень.
5.3. Надати головi правлiння товариства Юркову Костянтину Юрiйовичу повноваження на пiдписання кредитних договорiв, договору застави, договору iпотеки та iнших документiв, необхiдних для отримання кредиту.
5.4. Доручити головi правлiння Юркову Костянтину Юрiйовичу надати в заставу для забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з кредитних договорiв, будь-яке майно, що належить ПАТ “Дубенський завод ГТВ” (будiвлi, споруди, обладнання, товари в оборотi та iнше).
6. У вiдповiдностi до Закону України “Про акцiонернi товариства” та Статуту товариства внести змiни до положень, в частинi термiну дiї повноважень правлiння товариства, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та встановити термiн повноважень правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї -3 роки. Положення про загальнi збори - в частинi повiдомлення ацiонерiв про скликання зборiв, — привести у вiдповiднiсть до Статуту товариства.
7.1. Вiдкликати всiх членiв наглядової ради в повному складi.
7.2. Призначити членiв наглядової ради термiном на три роки в кiлькостi п’яти осiб, а саме Перепелиця Вiктор Анатолiйович, Гавриленко Андрiй Анатолiйович, Грицюк Руслан Валерiйович, Дуб Максим Миколайович, Юркова Лiлiя Олександрiвна.
7.3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради.
7.4. Уповноважити Голову правлiння Юркова Костянтина Юрiйовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
8.1. Вiдкликати всiх членiв Ревiзiйної комiсiї в повному складi.
8.2. Призначити членiв Ревiзiйної комiсiї термiном на три роки в кiлькостi трьох осiб, а саме: Журавський Микола Францович, Мирошнiченко Лiлiя Федорiвна, Демiчев Микола Олексiйович.
8.3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї.
8.4. Уповноважити Голову правлiння Юркова Костянтина Юрiйовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв членами Ревiзiйної комiсiї.
По першому питанню порядку денного голосували: «за» 4 329 247 голосiв, тобто 99,95 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались»- 2068 голосiв, тобто 0,05 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
По другому: «за» - 4 329 247 голосiв, тобто 99,95 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах, «проти» - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» -2068 голосiв, тобто 0,05 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
По третьому питанню:«за» - 4 329 247 голосiв, тобто 99,95 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 2068 голосiв, тобто 0,05 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
По четвертому питанню:«за» - 4 329 247 голосiв, тобто 99,95 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались»- 2068 голосiв, тобто 0,05 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загал. зборах
По п'ятому питанню:«за» - 4 329 247 голосiв, тобто 99,95 %голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» -2068 голосiв, тобто 0,05 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
По шостому питанню: «за» - 4 331 315 голосiв, тобто 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались»- 0 голосiв, тобто 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Сьоме та восьме питання порядку денного загальних зборiв прийнятi одноголосно.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не проводились.

       

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Регiст Iнфо"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36837506

Місцезнаходження

33028 Україна Рівненська - м.Рiвне вул.Кавказька, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 507114

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР м. Київ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2009

Міжміський код та телефон

(0362) 63-11-38

Факс

(0362) 63-11-38

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП

Опис

д/в.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 279-10-78

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

д-в

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.06.2010

14/17/1/10

Рiвненське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000073944

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

5600000

1400000

100

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 05.11.2010р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Фактiв лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.

 

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» засноване вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995р. № 439 шляхом перетворення орендного пiдприємства «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України «Про приватизацiю державного майна», Указу Президента України «Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв» вiд 26.11.1994р. № 699/94, а також шляхом об’єднання на добровiльних засадах своїх грошових та майнових сертифiкатiв у процесi приватизацiї громадянами України.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 14 травня 2010 року) вiдкрите акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» змiнило свiй тип та найменування на публiчне акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв», вiдповiдно до Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України „Про акцiонернi товариства” вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI. Статут Товариства розроблений вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексiв України, до Законiв України „Про акцiонернi товариства”, „Про цiннi папери та фондовий ринок ”. ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» є правонаступником усiх прав та обов’язкiв ВАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв».

 

Основною метою i завданням створення товариства, є об'єднання матерiальних, трудових фiнансових ресурсiв його засновникiв-учасникiв для здiйснення господарської дiяльностi в iнтересах товариства, а також для задоволення потреб населення, пiдприємств, органiзацiй в товарних гумах i виробах iз гуми, роботах та послугах, отримання прибутку i задоволення на цiй основi економiчних та соцiальних потреб акцiонерiв. Предметом дiяльностi товариства являється випуск сирих гум i виробiв iз гуми, виробництво товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо-технiчного призначення, торгiвельно-закупiвельна дiяльнiсть та комерцiйно-посередницька дiяльнiсть; виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв, столярних виробiв; придбання та реалiзацiя нерухомостi i надання побутових та сервiсних послуг; посередницька дiяльнiсть. Статутний фонд товариства становить 1400000 гривень, який подiлений на 5600000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 коп.

 

Середьнооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - 91 людина. Кiлькiсть позаштатних працiвникiв - 1 людина. Фонд оплати працi працiвникiв емiтента у 2013 роцi становив 2269 тис. грн. Фонд оплати працi працiвникiв у 2013 роцi зменшився у порiвнянi з аналогiчним перiодом попереднього року, який становив 2498тис.грн. Зменшення фонду оплати працi пов'язано в основному зi зменшення кiлькостi працюючих.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Пiдприємство активно спiвпрацює з мiським центром зайнятостi по працевласштуванню безробiтних громадян. Навчання обраним робiтничим професiям проводиться на робочому мiсцiквалiфiкованими працiвниками.

 

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" не належить до жодного об'єднання пiдприємств чи органiзацiй.

 

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та установами, i тому фiнансвоий результат за такими видами дiяльностi вiдсутнiй.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, затверджених положень, стандартiв бухгалтерського облiку, керуючись принципами послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складання фiнансової звiтностi. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма облiку. План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй з урахуванням положень iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291 введено на пiдриємствi з 1 сiчня 2001 року. На пiдприємствi не застосовуються бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв не проводиться. Оцiнка запасiв, готової продукцiї здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

 

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - виробниче пiдприємство Рiвненської областi, що спецiалiзується на виробництвi сирої гуми та гумових виробiв. Метою дiяльностi пiдприємтсва є задоволення суспiльних потреб споживачiв продукту та реалiзацiя на пiдставi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства.Пiдприємство має лiцензiю на збирання, заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин). Для виробництва сирих гум i гумових виробiв основною сировиною являються каучуки. Iншi компоненти, необхiднi для виробництва сирих гум закуповуються як на внутрiшньому так i зовнiшньому ринку. Основними ринками збуту готової продукцiї являються пiдприємства i фiзичнi особи пiдприємцi України такi як: ПП ВТС м.Бiла Церква, ПП "Агротехснаб" м.Днiпропетровськ, ПП "Патар" м.Рiвне, ТОВ "Трейд-Авто", м.Вiнниця, ВАТ "Квасилiвський ЗКУ".

 

За останнi п"ять рокiв придбано основне технологiчне обладнання для виготовлення гуми i гумово-технiчних виробiв:вальцi, каландр, преса вулканiзiйнi, екструдер, лiнiю по виробництву кисневих рукавiв, лiнiю по виробництву гумових ременiв, прес-форми для виготовлення гумових килимкiвта комплектiв а/мобiльних килимкiв в салони легкових автомобiлiв. Основнi фонди придбано за рахунок власних коштiв пiдприємства та кредитних коштiв.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013року становить 8727 тис.грн., а саме:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1201,5 тис.грн.;
- Машини та обладнання - 3335тис.грн.;
- Транспортнi засоби - 379 тис.грн.;
- Iншi основнi засоби - 174,5 тис. грн..

 

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є:
1. Нестача обiгових коштiв;
2. Морально i фiзично зношене обаднання;
3. Постiйний рiст цiн на енергоносiї i сировину.
Ступiнь впливу економiчних факторiв на дiяльнiсть емiтента достатньо високий, оскiльки нестабiльнiсть економiчного середовища, рiвень платоспроможностi покупцiв не може не вплинути на фiнансовий стан пiдприємтсва.

 

В 2013 роцi сплачувалася наступнi штрафнi санкцiї:
- 1727,40 Дубенська ОДПI (штраф по експортних операцiях)
- 510,00 Дубенська ОДПI (штраф по ПДФО)
- 2302,68 Дубенська ОДПI (штраф по експортних операцiях)

 

Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Фiнансування дiяльностi акцiонерного товариства проводиться виключно за рахунок власних обiгових коштiв. Бюджетне фiнансування вiдсутнє.

 

Довготривалих укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.

 

Колектив пiдприємства постiйно працює над впровадженням нових технологiй, освоєнням нових видiв продукцiї, розширенням ринку збуту продукцiї.

 

У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.

 

Товариство в процесi господарської дiяльностi стикається з низкою проблем, якi призводять до судових справ, проте такi справи стосуються виключно виплати пiльгових пенсiй. Посадовi особи Товариства не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спорiв. За звiтний перiод емiтент не виступав стороною в судових справах, предметом розгляду яких були корпоративнi спори. У 2013 роцi у провадженнi Рiвненського адмiнiстративного окружного суду тривали провадження у справах за позовами Пенсiйного фонду Рiвненської областi про виплату пiльгових пенсiй.

 

За звiтний 2011рiк отримано збиткiв на суму 301 тис.грн.
За звiтний 2012рiк отримано прибуток на суму 188 тис.грн.
За звiтний 2013 рiк отримано прибуток на суму 850 тис. грн.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансвого стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5519.5

5081.5

0

10

5519.5

5081.5

будівлі та споруди

1182.5

1193

0

10

1182.5

1193

машини та обладнання

3460

3335

0

0

3460

3335

транспортні засоби

642

379

0

0

642

379

інші

235

174.5

0

0

235

174.5

2. Невиробничого призначення:

9.5

8.5

0

0

9.5

8.5

будівлі та споруди

9.5

8.5

0

0

9.5

8.5

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5529

5090

0

10

5529

5100

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 8727тис.грн., нарахований знос 3637 тис. грн., залишкова вартiсть 5100 тис.грн,
Ступiнь зносу основних засобiв складає 42%.
Основнi засоби були введенi в експлуатацiю при створенi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час, використовуються за промисловим призначенням, ступiнь використання ОЗ 100%.
Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу.
Суттєвих змiн у вартостi осн. засобiв не було, вартiсть зменшується за рахунок зносу, згiдно норм.
Вартiсть основних засобiв, оформлених в заставу становить 3110 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

842

35

Статутний капітал (тис. грн.)

1400

1400

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1400

1400

Опис

Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв менша за статутний фонд.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

5380

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "Банк нацiональний кредит"

18.10.2013

5000

23

17.10.2016

ПАТ "Банк нацiональний кредит"

16.12.2013

380

20

19.11.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

20

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

8059

X

X

Усього зобов'язань

X

13459

X

X

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Напiвфабрикати гумовi

31т

536.0

3

31т

536.0

4.1

2

Трубки гумовi

177.6т

4172.0

19.3

177.6т

4172.0

23.7

3

Килимки гумовi

703.0т

8587.8

76.7

537.0т

6560.0

71.2

4

Iншi гумовi вироби

144.0

1.0

144.0

1

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

64.6

2

Витрати на оплату працi

20.2

3

Вiдрахування на соц. заходи

7.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

07.03.2013

11.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2013

19.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2013

22.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.06.2013

04.06.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.10.2013

22.10.2013

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

24.10.2013

25.10.2013

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликалися

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та на яких не розповсюджуються обмеження, встановленнi чинним законодавством, та/або з юридичних осiб акцiонерiв. Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної належностi та вiдповiдати власним посадам.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

           

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя вiдсутня.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора не приймалось

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Податкова iнспекцiя м.Дубно

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 14.05.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв.

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня.

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

Iнформацiя вiдсутня.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

Територія

 

за КОАТУУ

5610300000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

22.19

Середня кількість працівників

91

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

 

Адреса

м. Дубно, вул. Млинiвська, б. 69

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

         

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

6

35

0

первісна вартість

1001

7

38

0

накопичена амортизація

1002

1

3

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

248

0

Основні засоби:

1010

5529

5090

0

первісна вартість

1011

8635

8727

0

знос

1012

3106

3637

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

11

10

0

первісна вартість

1016

38

38

0

знос

1017

27

28

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

5546

5383

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

4864

6851

0

Виробничі запаси

1101

2276

2510

0

Незавершене виробництво

1102

126

50

0

Готова продукція

1103

2462

3764

0

Товари

1104

0

527

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

351

394

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


803


839


0

з бюджетом

1135

0

166

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

166

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

146

0

Готівка

1166

0

1

0

Рахунки в банках

1167

0

145

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1

140

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

60

382

0

Усього за розділом II

1195

6080

8918

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

11626

14301

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1400

1400

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

414

371

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1779

-929

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

35

842

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

140

0

Довгострокові кредити банків

1510

2880

5380

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1071

532

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

3951

6052

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

716

298

0

за товари, роботи, послуги

1615

5430

4235

0

за розрахунками з бюджетом

1620

54

20

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

128

113

0

за розрахунками з оплати праці

1630

187

179

0

за одержаними авансами

1635

991

2365

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

134

197

0

Усього за розділом IІІ

1695

7640

7407

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

11626

14301

0

 

Примітки

д/н

Керівник

К.Ю. Юрков

Головний бухгалтер

О.К. Клiмчук

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

11412

11237

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 8905 )

( 9509 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


2507


1728

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2880

3498

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1383 )

( 1320 )

Витрати на збут

2150

( 422 )

( 239 )

Інші операційні витрати

2180

( 1795 )

( 2590 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1787


1077

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 771 )

( 777 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1016


300

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-166

-112

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


850


188

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

850

188

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

7257

8645

Витрати на оплату праці

2505

2269

2498

Відрахування на соціальні заходи

2510

834

923

Амортизація

2515

534

537

Інші операційні витрати

2520

339

532

Разом

2550

11233

13135

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

К.Ю. Юрков

Головний бухгалтер

О.К. Клiмчук

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


13078


13484

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

11

10

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

11

10

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2294

538

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

2246

4123

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 13701 )


( 12693 )

Праці

3105

( 2022 )

( 2056 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 992 )

( 1262 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 915 )

( 778 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 166 )

( 112 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 355 )

( 273 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 394 )

( 393 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 153 )

( 425 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 235 )

( 177 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-389

764

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 348 )

( 1030 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 405 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-348

-1435

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1890

1500

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

237

76

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 771 )

( 777 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

882

647

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

145

-24

Залишок коштів на початок року

3405

1

25

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

146

1

 

Примітки

д/н

 

 

Керівник

К.Ю. Юрков

 

 

Головний бухгалтер

О.К. Клiмчук

 

 

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

               

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1400

0

414

0

-1779

0

0

35

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1400

0

414

0

-1779

0

0

35

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

850

0

0

850

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

-43

0

0

0

0

-43

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-43

0

850

0

0

807

Залишок на кінець року

4300

1400

0

371

0

-929

0

0

842

 

Примітки

д/н

Керівник

К.Ю. Юрков

Головний бухгалтер

О.К. Клiмчук

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв»
Станом на 31.12.2013р.

 


1. Iнформацiя про пiдприємство


ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» був зареєстрований Виконавчим Комiтетом Дубенської мiської ради Рiвненської обл. 03.07.1995р. Юридична адреса пiдприємства: Рiвненська обл, м.Дубно, вул.Млинiвська,69. Прiоритетним видом дiяльностi є виробництво гумових виробiв. Середня кiлькiсть працiвникiв становить 91 чоловiк.

Основнi принципи складання фiнансової звiтностi

Датою останньої трансформацiї за МСБО є 31 грудня 2012 року. Кiнцем звiту перiоду, щодо якого пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть за МСФО є 31 грудня 2013 року. Тому, пiдприємство подає порiвняльну iнформацiю в цiй фiнансовiй звiтностi за один рiк. Пiдприємство подавало фiнансову звiтнiсть до державних органiв згiдно П(С)БО щороку, включаючи 31 грудня 2012 року та фiнансову звiтнiсть згiдно П(С)БО 31 грудня 2013 року.


Застосування МСФО

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» складена згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними, для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2013 року.
Якщо не зазначено iнакше, ця фiнансова звiтнiсть складена за принципом iсторичної вартостi. Вищезазначена фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнакше. Гривня є функцiональною валютою.

Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва використання оцiнок i припущень, що впливають на суми зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» (На далi-пiдприємство) складається з звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, звiту про сукупнi доходи (включаючи порiвняльнi суми за 2012 рiк), звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк та розкриття iнформацiї (включаючи порiвняльнi суми за 2012 рiк). Визначити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi 1000 грн.

Основнi принципи бухгалтерського облiку. При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи:- послiдовностi подання i класифiкацiї статей в фiнансових звiтах;- достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв; - повноти в усiх суттєвих аспектах;- нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму.

 

Операцiї в iноземнiй валютi

Операцiї, вiдображенi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним на дату операцiй. Монетарнi активи та зобов»язання, перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату балансу. Всi рiзницi вiдображаються в звiтi про прибутки та збитки.

 

2.Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови


ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» створене на базi орендного пiдприємства Дубенський завод гумотехнiчних виробiв, вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Рiвненськiй областi, вiд 19 червня 1995 року № 439 та Указу України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв вiд 26 листопада 1994 року № 699/94, а також шляхом об»єднання на добровiльних засадах грошових коштiв та майнових сертифiкатiв в процесi приватизацiї.
Основною метою i завданням створення товариства є об»єднання матерiальних, трудових, фiнансових ресурсiв його засновникiв-учасникiв для здiйснення господарської дiяльностi в iнтересах товариства, а також для задоволення потреб населення, пiдприємств, органiзацiй в товарних гумах виробах iз гуми, роботах та послугах, отримання прибутку i задоволення на цiй основi економiчних та соцiальних потреб акцiонерiв. Предметом дiяльностi являється випуск сирих гум i виробiв iз гуми, виробництво товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо-технiчного призначення, торгiвельно-закупiвельна дiяльнiсть та комерцiйно-посередницька дiяльнiсть; виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв, столярних виробiв; придбання та реалiзацiя нерухомостi i надання побутових та сервiсних послуг; посередницька дiяльнiсть.
Для виробництва сирих гум i гумових виробiв основною сировиною являються каучуки, якi виготовляються в Росiйськiй Федерацiї. Iншi компоненти, необхiднi для виробництва сирих гум закуповуються на пiдприємствах України. Основними ринками збуту готової продукцiї являються пiдприємства i фiзичнi особи пiдприємцi України такi як: ПП ВТС м.Бiла Церква, ПП «Агротехснаб» м. Днiпропетровськ, ТОВ «Карлайн» м.Днiпропетровськ, ТОВ «Трейд-авто» м. Вiнниця, ТВНВТ«Укрекспо-процес» м.Хмельницький, ТОВ «Вест» м.Харкiв.
За останнi п»ять рокiв придбано основне технологiчне обладнання для виготовлення гуми i гумово-технiчних виробiв: вальцi, каландр, преса вулканiзацiйнi, екструдер, лiнiю по виробництву кисневих рукавiв, прес-форми для виготовлення гумових килимкiв та комплектiв автомобiльних килимкiв в салони легкових автомобiлiв. Основнi фонди придбано за рахунок власних коштiв пiдприємства та кредитних коштiв.

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства являються:

• Нестача обiгових коштiв;

• Морально i фiзично зношене обладнання;

• Постiйний рiст цiн на енергоносiї i сировину.

Фiнансування дiяльностi акцiонерного товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. Бюджетне фiнансування вiдсутнє.Довготривалих укладених, але ще не виконаних договорiв немає.Колектив пiдприємства постiйно працює над впровадженням нових технологiй, освоєнням нових видiв продукцiї, розширенням ринку збуту продукцiї.НЕОБОРОТНI АКТИВИ


Нематерiальнi активи

При первiсному визнанню Нематерiальнi активи, придбанi окремо, облiковуються за собiвартiстю. Облiковою полiтикою пiдприємства передбачено, що на дату балансу нематерiальнi активи вiдображаються за iсторичною собiвартiстю , за мiнусом накопиченої амортизацiї (модель собiвартостi). Станом на 31.12.2013 року на балансi пiдприємства облiковується нематерiальний актив: Програмне забезпечення 1-С Бухгалтерiя версiя 8 на суму 6,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 1 тис. грн., програмний продукт Майкрософт на суму 32,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 2 тис. грн.

Нарахування амортизацiї здiйснюється за лiнiйним методом. Нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення їх корисностi щорiчно. Строки корисної експлуатацiї нематерiальних активiв також переглядаються на щорiчнiй основi зi здiйсненням необхiдних коригувань на перспективнiй основi.

Поза балансом облiковується нематерiальний актив “Товарний знак YP group”. Зазначений нематерiальний актив отримано на безоплатнiй основi. Провести справедливу оцiнку та надходження економiчних вигод в сумарному виразi вiд використання зазначеного активу на дату балансу не є можливим.


Основнi засоби

Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, пiдприємство на дату переходу на МСФО (01.01.2012р.) не проводило оцiнку основних засобiв до справедливої вартостi. Первiсну вартiсть пiдприємство використовує як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. Подальша амортизацiя припускає, що суб'єкт господарювання спочатку визнав актив на певну дату i що його собiвартiсть дорiвнювала «доцiльнiй» собiвартостi. У подальшому згiдно з обраною облiковою полiтикою основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю.
Тим самим, на дату трансформацiї пiдприємство визначає для зазначених об'єктiв основних засобiв суму його оцiнки в якiйсь величинi, яка може вiдрiзнятися вiд балансових вартостей цих об'єктiв, вiдображених ранiше в фiнансових звiтах за попереднi звiтнi перiоди.
Амортизацiю основних засобiв пiдприємство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2012 року та 2013 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. Амортизацiя нараховується починаючи з наступного мiсяця пiсля введення в експлуатацiю та припиняється з наступного мiсяця пiсля дати виведення з експлуатацiї. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою Пiдприємства.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (ремонт, обслуговування, капiтальний ремонт) вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у перiодi, коли вони були понесенi.
У випадку, коли можна чiтко довести, що зазначенi видатки призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно визначенi технiчнi характеристики, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення їх корисностi, коли певнi подiї чи обставини вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути повнiстю вiдшкодована.

Основні  засоби

31.12.2012р

31.12.201

тис. грн.

 

 

Будівлі та споруди

1192

1201,5

Машини  та  обладнання

3460

3335

Транспортні  засоби              

642

379

Інші необоротні активи

7

3,5

Інструменти,  прилади  та  інвентар

228

171

Всього:

5529

5090

 

Будинки та споруди

Для оцiнки справедливої вартостi будiвель в 2004-2005 роках керiвництво не залучало незалежних професiйних оцiнювачiв. Для визначення справедливої вартостi використовувався метод порiвняння з вартiстю останнiх продажiв аналогiчних будiвель. Основнi припущення вiдносяться до умов, якостi та мiсця розташування будiвель, що використовувались для порiвняння.

 

Основні  засоби

31.12.2012р

31.12.2013р

Дооцінка  будівель

414

371

 


Сума дооцiнок об'єктiв основних засобiв щомiсяця у сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї, включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу.
Вартiсть будiвель пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. Частота переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi будiвель, що пiдлягають переоцiнцi. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку. Деякi об'єкти основних засобiв можуть зазнавати значних i непостiйних змiн справедливої вартостi, потребуючи щорiчної переоцiнки. Такi частi переоцiнки не потрiбнi для об'єктiв основних засобiв лише з незначною змiною справедливої вартостi. У такому разi достатньо оцiнювати їх кожнi три або п'ять рокiв.Подальша переоцiнка зазначених об'єкти пiдприємством не проводилась.


Земельнi дiлянки

Поза балансом пiдприємство облiковує земельну дiлянку отриману в постiйне користування на пiдставi Державного акту на право постiйного користування землею площа – 7,6824га в м. Дубно для обслуговування будiвель та споруд, нормативна грошова оцiнка якої становить 8 991 481 грн. Формально така земля знаходиться у власностi держави, але фактично її “користувач” володiє двома правами - володiння i користування.

Право постiйного користування землею є нематерiальним активом. Питання не стандартизовано в законодавчому полi, тому достовiрну оцiнку нематерiального активу на дату балансу визначити не є можливим. Оцiнка земельних дiлянок до справедливої ринкової вартостi на дату складання рiчної фiнансової звiтностi пiдприємством не проводилась. Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов’язанi з будiвництвом протягом звiтного перiоду не проводилися.

 

Основнi засоби отриманi в лiзинг, договори фiнансової оренди

Договори фiнансової оренди застосовуються у разi, коли орендодавець передає орендарю в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Договори фiнансової оренди капiталiзуються на початку дiї договору за справедливою вартiстю орендованого майна або, якщо їх сума нижча за справедливу вартiсть , за теперiшньою вартiстю орендованого мiнiмальних орендних платежiв. Кожен платiж пропорцiйно розподiляється мiж амортизацiєю залишку заборгованостi та фiнансовими витратами , для отримання перiодичної постiйної ставки процента щодо залишку заборгованостi за кожний перiод. Зобов'язання щодо здiйснення майбутнiх орендних платежiв, за вирахуванням процентних витрат, включається до статтi довгострокових зобов'язань.


Фiнансовi витрати розподiляються протягом строку оренди.

 

На звiтну дату на балансi пiдприємства облiковується 1 транспортний засiб (машина) отриманий у фiнансовий лiзинг:

• балансова вартiсть становить 149 тис. грн.,

• первiсна вартiсть - 239 тис. грн.,

• нарахований знос  90 тис. грн.

 

Основнi засоби, що фiнансується за такими договорами , амортизуються протягом коротшого з двох термiнiв: строку корисного використання або строку дiї договору оренди.


Iнвестицiйна нерухомiсть

Iнвестицiйна нерухомiсть представлена виробничими примiщеннями якi не можна розмежувати вiд примiщень зайнятих власником. Iнвестицiйна нерухомiсть утримується з метою отримання доходу вiд оренди . Оцiнка до справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi не проводилась.
Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на звiтну дату становить становить 10 тис. грн.

 

Об'єкти основних засобiв, що знаходяться в заставi

Пiдприємство передало в заставу для забезпечення гарантiй нерухоме майно та обладнання, яке належить йому на правi власностi. Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу становлять - 3110тис. грн.

 

      Перелік майна переданого в заставу:

 Балансова вартість тис.грн.

Нерухоме  майно

1183

Виробниче обладнання, прилади

1927


Об'єкти з нульовою балансовою вартiстю

В складi основних засобiв облiковується основнi засоби, якi повнiстю з амортизованi (нульова балансова вартiсть), але продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi пiдприємства:
• первiсна вартiсть 246 тис. грн.

• знос 246 тис. грн.

 

ОБОРОТНI АКТИВИ


Поточнi активи

Пiдприємство проводить оцiнку вибуття запасiв у виробництво за методом середньо зваженої цiни. У деяких рiдкiсних випадках, наприклад запаснi частини, застосовується метод iдентифiкованої цiни.

Готова продукцiя та незавершене виробництво оцiнюються за загальною виробничою собiвартiстю.

Запаси на дату балансу оцiнюються за найменшою з двох оцiнок:

собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.


Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть визнається в балансi за iсторичною собiвартiстю, зазначеною в рахунках. Пiд прострочену дебiторську заборгованiсть резерв сумнiвних боргiв не створювався. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з балансу в момент її визнання безнадiйною, напряму, на витрати перiоду. Дебiторська заборгованiсть за товари роботи, послуги на початок звiтного перiоду становить 351,0 тис. грн. , на кiнець - 394,0 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на початок звiтного перiоду становить 803,0 тис. грн. , на кiнець - 839,0 тис. грн.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти визначаються в балансi за номiнальною вартiстю. У звiтi про рух грошових коштiв грошовi, кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi та на розрахунковому рахунку.


Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Згiдно вимог Податкового кодексу України ПДВ стягується по двом ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i 0% при експортi товарiв i виконання робiт чи надання послуг за межами України.
Також згiдно вимог Податкового кодексу при отриманнi авансових платежiв вiд покупцiв (перша подiя) нараховується податкове зобов'язання по ПДВ. Станом на 31.12.2013р. по статтi Iнша поточна дебiторська заборгованiсть облiковується сума 382,0 тис. грн., ПДВ по отриманих авансах. При настаннi другої подiї, а саме реалiзацiї продукцiї, зазначена сума закриється.

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Статутний капiтал

Акцiонерний капiтал ПАТ “ПАТ “Дубенський завод гумово-технiчних виробiв”, визначений в статутi в розмiрi 1400000,00 (Один мiльйон чотириста тисяч ) гривень 00 копiйок. Статутний фонд Публiчного акцiонерного товариства «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» подiлено на 5600000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Юридичнi особи володiють 0,05% акцiонерного капiталу, фiзичнi особи володiють 99,95 % акцiонерного капiталу.

Нерозподiлений прибуток (збиток)

В 2012 роцi дiяльнiсть пiдприємства була прибутковою- 188 тис грн. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi 2013 року пiдприємством отримано чистий прибуток в сумi 850 тис. грн. В порiвняннi з попереднiм звiтним роком фiнансовий стан пiдприємства покращився, проте збитки попереднiх рокiв є достатньо суттєвими ( 1779 тис. грн.). Управлiнський персонал досить активно працює над заходами щодо покращення фiнансового стану пiдприємства. Керiвництво оцiнює здатнiсть пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Забезпечення витрат персоналу

Пiдприємство не визнає забезпечення витрат по щорiчних вiдпустках персоналу, передбачених законодавством України, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта.


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Довгостроковi кредити банкiв

Всi кредити i позики спочатку облiковуються за вартiстю придбання.

В жовтнi 2013 року пiдприємством отримано довгостроковий кредит в банку сумi 5 000 000 грн. пiд 25% рiчних з термiном погашення до 2016 року.

В груднi мiсяцi 2013 року пiдприємство докредитовується на суму 380 000 грн. пiд 20% рiчних. Кредит забезпечено заставою у формi будiвель та обладнання.

В 2013 роцi достроково погашено кредит в сумi 2720,0 тис. грн.


Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

Зобов'язання щодо здiйснення майбутнiх орендних платежiв по договору фiнансової оренди (лiзингу) станом на початок звiтного перiоду становить 120 тис.грн. в 2013 роцi погашено 100 тис.грн. Поточна частина по фiнансовiй орендi що пiдлягає погашенню в 2014 роцi становить 116 тис.грн.

Iншi довгостроковi зобов'язання

На балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду облiковуються довгостроковi зобов'язання вiд не фiнансових установ (поворотна безпроцентна позика). Термiн повернення 36 мiсяцiв в сумi 489 тис. грн. Позики облiковуються за вартiстю придбання та заборгованiсть по Договору реструктуризацiї з державним Пенсiйним фондом в сумi 43 тис. грн.

Поточна частина за довгостроковими зобов'язаннями на початок звiтного перiоду становить 298 тис грн.:

• 140 тис. грн по реструктуризацiї боргу по Пенсiйному фонду;

• 116 тис. грн. по фiнансовому лiзингу;

• 42 тис. грн по реструктуризацiї боргу по Пенсiйному фонду;


Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи за звiтний перiод становить 4235 тис. грн.
- 4206,0 тис. грн. з вiтчизняними постачальниками

- 29,0 тис. грн. з нерезидентами


Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв: 2365 тис. грн.

- 1790,0 тис. грн. з вiтчизняними постачальниками

- 561,0 тис. грн. з нерезидентами,

 

Виплати працiвникам

Короткостроковi виплати працiвникам включають такi статтi:

а) зарплати робiтникам та службовцям i внески на соцiальне забезпечення;

б) короткостроковi компенсацiї за невикористану щорiчна вiдпустку , та компенсацiю при звiльненнi.

Розрахунки  з  бюджетом  в тис. грн.

Податки

31.12.2012р

31.12.2013р

ПДВ  

13

13

Податок  на  прибуток 

-

-26

Податок  на  землю  

12

7

Патент

-

-1

Податок  з  доходів  фізичних  осіб 

29

27

Разом

54

20


УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики

Податкове законодавство

Податкове та митне законодавство в Українi може тлумачитися по-рiзному та часто змiнюється. Суперечливi положення трактуються по-рiзному, i хоча керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i обґрунтованим, нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать. Вiдповiднi державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Пiдприємства i його застосування в ходi дiяльностi, та iснує можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод. Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв.

 

Податки на прибуток

У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. Ставка податку на прибуток у 2013 роцi встановлена на рiвнi 19 %. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць.


Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток

Виручка вiд реалiзацiї готової продукції

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї (iнших активiв) визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без ПДВ, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд, як правило визнається, в разi коли покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар ( iнший актив). Витрати пов'язаннi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. По пiдприємству є тенденцiя до покращення фiнансового стану пiдприємства. Чистий дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї готової продукцiї в порiвняннi з попереднiм роком збiльшився на 175 тис. грн. та за 2013 рiк становить 11412 тис. грн.


Собiвартiсть
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Собiвартiсть вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт та послуг) за 2013 рiк становить 8905 тис. грн.

                                                                                         2012р.           2013р.

Інші операційні  доходи  тис. грн.:                            3498,0           2880,00

- Доходи від реалізації запасів                                        2660               2328,3

- доходи  від надання авто послуг                                  52,8                31,6

- дохід  від  операційної  оренди                                    291,2              219,8

- списання  кредиторської  заборгованості                                307,7             

- дохід  від  реалізації основних засобів                        176,3              291,5                                    

- дохід  в  сумі отриманої  дотації із

    зайнятості  за  створення робочих місць                   10,0                8,8      


Iншi витрати понесенi в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства, в порiвняннi з посереднiм звiтним перiодом становлять:

                                                                                          2012р.          2013р.

 Інші  операційні витрати    тис. грн.                        2590             1795                                                                                      

собівартість  реалізованих виробничих запасів           2044,3          1454

відшкодування пільгових пенсій                                   258,8            152,4  

податки                                                                             73,3              

собівартість авто послуг                                                   -                 

визнанні  штрафі  пені,  неустойки                                124,9             2,3

інші  витрати  операційної  діяльності                           88,7             186,3

 

Фiнансовi витрати

Спалаченi вiдсотки по договорам фiнансової оренди(лiзингу) в звiтному перiодi становлять 771 тис. грн. , за попереднiй звiтний перiод 777 тис. грн.

_____________________________________________________________________________________________________

Річна інформація за 2013 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

І.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", 02971506, 35600, Рівненська обл., м.Дубно, вул. Млинiвська, 69; (03656) 4-19-92; 4-17-57.

2. Дата розкриття повного тексту річного звіту у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено звіт: pat.drti.net.ua.

4. Аудит фінансової звітності не проводився.

5. Інформація про загальні збори:

загальні чергові збори акціонерів відбулися 19.04.2013р., кворум 77,3%.

Порядок денний :1. Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк;

2.Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк;

3.Затвердження рiчних звiтiв i балансу за 2012 рiк;

4.Про порядок розподiлу прибутку;

5.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк;

6.Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень товариства у вiдповiдностi до Статуту товариства;

7.Вибори наглядової Ради;

8.Вибори ревiзiйної комiсiї.

 Всі питання порядку денного затверджені більшістю голосів. Пропозиції до порядку денного не вносились. Позачергові збори акціонерів не скликались.

. За результатами 2012 та 2013 років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

14301

11626

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5090

5529

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

6851

4864

Сумарна дебіторська заборгованість

839

803

Грошові кошти та їх еквіваленти

146

1

Власний капітал

842

35

Статутний капітал

1400

1400

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-929

-1779

Довгострокові зобов'язання

6052

3951

Поточні зобов'язання

7407

7640

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0, 1517

0,0335

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,1517

0,0335

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

5600000

5600000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0