Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Юрков Констянтин Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

30.03.2015

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            02971506

4. Місцезнаходження

            35600, Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69

5. Міжміський код, телефон та факс

            ( 03656) 3-27-98, (03656) 4-17-57

6. Електронна поштова адреса

            drti@inbox.ru

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2015

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№77 Бюлетень "Цiннi папери України"

 

29.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://pat.drti.net.ua

в мережі Інтернет

29.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Товариство не є учасником  (засновником) iнших юридичних осiб.

 

Посада корпоративного секретаря в Товариствi не створювалась.

 

Рейтингова оцiнка Товариства вiдсутня, в зв'язку з значними затратами на її проведення.

 

Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв у звiтньому роцi.

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента  не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiї облiгацiй.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом  не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiйї iнших цiннiих паперiв

 

В звiтному роцi випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювавсь.

 

В звiтному роцi викуп власних акцiй не проводився.

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi  папери протягом звiтного перiоду не виникали.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi  не надається, тому що пiдприємство не випускає цiльовi облiгацiї.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

             А01 № 501240

3. Дата проведення державної реєстрації

            03.07.1995

4. Територія (область)

            Рівненська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            1400000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            100

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            22.19 - виробництво  iнших  гумових  виробiв

            46.90 - неспецiалiзована   оптова  торгiвля

            47.53 - роздрiбна   торгiвля  килимами,  килимовими  виробами, покриттям для стiн i  пiдлоги в  спецiалiзованих  магазинах

10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

             ПАТ "Банк  Нацiональний  кредит"

2) МФО банку

            320702

3) Поточний рахунок

            26006088474001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

            351005

6) Поточний рахунок

            26002032692900

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових, у тому числi зношених шин

594707

22.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв Ураїни

 

Опис

Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

загальна кiлькiсть фiзичних осiб: 513

  

100

Усього

100

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова  правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Юрков  Костянтин  Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СК 505779 01.03.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ  МВС України в Київськiй обл.

4) Рік народження

            1972

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "Промтехсервiс", заступник  директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            23.10.2010, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 4 307 004 шт. акцiй, що становить 76,91% вiд загальної кiлькостi акцiй.  

 

 

1) Посада

            Член  правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Паращинець  Людмила  Iллiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 462155 02.09.1998 Дубенським МВ УМВС  України в Рiвненськiй  обл.

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  економiст          

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            22.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Володiє 100шт. акцiй, що становить 0, 002% вiд загальної кiлькостi випущених цiнних паперiв

 

 

1) Посада

            Член  правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Iващук  Олександр  Степанович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 077361 26.04.1996 Дубенським МВ УМВС  України в Рiвненськiй  обл.

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  головний   iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            07.03.2013, обрано 3 роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю.

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Акцiями товариства   не володiє.

 

 

1) Посада

            Член  правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Захарчук  Клим  Климович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 053357 22.02.1996 Дубенським МВ УМВС  України в Рiвненськiй  обл.

4) Рік народження

            1954

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  начальник  цеха           

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            22.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 Володiє 1 шт. акцiй, що становить 0, 000017 % вiд загальної кiлькостi випущених цiнних паперiв

 

 

1) Посада

            Член  правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рухаленко  Сергiй  Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СК 227031 18.05.1999 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

4) Рік народження

            1973

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  заступник  комерцiйного   директора           

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            22.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Акцiями   товариства   не  володiє.

 

 

1) Посада

            Голова   наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Перепелиця  Вiктор  Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СК 756582 12.02.1998 МВ № 2 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

4) Рік народження

            1968

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "ВТС" м. Бiла  Церква - директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи - ПП "ВТС" -  директор.

Адреса. м.Бiла  Церква Київська  обл. Вул. Партизанська,35/7.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

олодiє 100шт. акцiй, що становить 0, 002% вiд загальної кiлькостi випущених цiнних  паперiв

 

1) Посада

            Член   наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дуб  Максим  Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СК 463322 07.02.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "ВТС" м. Бiла  Церква - оператор ЕОМ

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи - на  даний  час  не  працює..

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

Володiє 100шт. акцiй, що становить 0, 002% вiд загальної кiлькостi  акцiй.

 

1) Посада

            Член   наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Юркова  Лiлiя  Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СМ 029397 11.06.1999 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

4) Рік народження

            1977

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" - бухгалтер- касир

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3  роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи -ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" - бухгалтер- касир .

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

Акцiями  товариства  не  володiє.

 

1) Посада

            Член   наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Грицюк  Руслан  Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 757228 25.10.2000 Рiвненським  МВ УМВС

4) Рік народження

            1978

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" - завiдуючий  складом    

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3  роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи -ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" - завiдуючий  складом.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

Акцiями  товариства  не  володiє.

 

1) Посада

            Член   наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гавриленко  Андрiй   Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СК СК 28.05.1996 Бiлоцеркiвським  МУГУ   МВС України в Київськiй  областi

4) Рік народження

            1962

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  начальник  цеха

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3  роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи -  пенсiонер.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

Акцiями  товариства  не  володiє.

 

1) Посада

            Голова   ревiзiйної  комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Журавський  Микола  Францович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 127572 01.10.1996 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

4) Рік народження

            1968

5) Освіта

            середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  начальник  служби  безпеки  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3  роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи -ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" - начальник  служби безпеки

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

Володiє 100шт. акцiй, що становить 0, 002% вiд загальної кiлькостi  акцiй.

 

1) Посада

            Член    ревiзiйної  комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мирошнiченко  Лiдiя  Федорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 303823 01.12.1997 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  головний  бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3  роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

Основне  мiсце  роботи -ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" - бухгалтер-касир

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

Володiє  2100 шт. акцiй, що становить 0, 0375 % вiд загальної кiлькостi  акцiй.

 

1) Посада

            Член    ревiзiйної  комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Демiчев  Микола  Олексiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 077453 30.04.1996 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "Дубенський  завод ГТВ" -  майстер  котельнi  та  автогаража

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            19.04.2013, обрано 3  роки

9) Опис

            Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.

 

Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями.

 

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає. 

 

Володiє  однiєю  шт. акцiй, що становить 0, 000017 % вiд загальної кiлькостi  акцiй.

 

1) Посада

            Головний   бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Клiмчук  Олена  Костянтинiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СР 993368 08.12.2003 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

4) Рік народження

            1983

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТзОВ "IСПОЛIН" -головний  бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            03.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Основне  мiсце  роботи - ПАТ"Дубенський  завод ГТВ" -головний  бухгалтер

Непогашеної  судимостi  за  корисливi та  посадовi  злочини  немає.  Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Акцiями   товариства  не  володiє.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова  правлiння

Юрков  Костянтин  Юрiйович

СК 505779 01.03.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ  МВС України в Київськiй обл.

4 307 004

76,91

4 307 004

0

0

0

Член  правлiння

Паращинець  Людмила  Iллiвна

СР 462155 02.09.1998 Дубенським МВ УМВС  України в Рiвненськiй  обл.

100

0,002

100

0

0

0

Член  правлiння

Iващук  Олександр  Степанович

СР 077361 26.04.1996 Дубенським МВ УМВС  України в Рiвненськiй  обл.

0

0

0

0

0

0

Член  правлiння

Захарчук  Клим  Климович

СР 053357 22.02.1996 Дубенським МВ УМВС  України в Рiвненськiй  обл.

1

0,000017

1

0

0

0

Член  правлiння

Рухаленко  Сергiй  Валерiйович

СК 227031 18.05.1999 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

0

0

0

0

0

0

Голова   наглядової  ради

Перепелиця  Вiктор  Анатолiйович

СК 756582 12.02.1998 МВ № 2 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

100

0,002

100

0

0

0

Член   наглядової  ради

Дуб  Максим  Миколайович

СК 463322 07.02.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

100

0,002

100

0

0

0

Член   наглядової  ради

Юркова  Лiлiя  Олександрiвна

СМ 029397 11.06.1999 Бiлоцеркiвським  МУГУ  МВС  України в  Київськiй  обл.

0

0

0

0

0

0

Член   наглядової  ради

Грицюк  Руслан  Валерiйович

СР 757228 25.10.2000 Рiвненським  МВ УМВС

0

0

0

0

0

0

Член   наглядової  ради

Гавриленко  Андрiй   Анатолiйович

СК СК 28.05.1996 Бiлоцеркiвським  МУГУ   МВС України в Київськiй  областi

0

0

0

0

0

0

Голова   ревiзiйної  комiсiї

Журавський  Микола  Францович

СР 127572 01.10.1996 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

100

0,002

100

0

0

0

Член    ревiзiйної  комiсiї

Мирошнiченко  Лiдiя  Федорiвна

СР 303823 01.12.1997 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

2 100

0,0375

2 100

0

0

0

Член    ревiзiйної  комiсiї

Демiчев  Микола  Олексiйович

СР 077453 30.04.1996 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

1

0,000017

1

0

0

0

Головний   бухгалтер

Клiмчук  Олена  Костянтинiвна

СР 993368 08.12.2003 Дубенським МВ УМВС України в  Рiвненськiй   областi

0

0

0

0

0

0

Усього

4 309 506

76,955534

4 309 506

0

0

0

 

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Юрков  Костянтин  Юрiйович

СК 505779 01.03.1997 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.

4 307 004

76,91

4 307 004

0

0

0

Усього

4 307 004

76,91

4 307 004

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

15.04.2014

 

Кворум зборів

77

 

Опис

На Загальних Зборах 15 червня 2014 року присутнi 7( сiм ) акцiонерiв, що володiють у сукупностi 4 311 473  голосiв, що складає 77 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства. Загальнi Збори - правомочнi приймати будь-якi рiшення порядку денного.

  Збори вiдбулися у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України. Голова Зборiв:Юрков  Костянтин  Юрiйович.

Порядок денний Зборiв попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.

Перелiк питань, що розглядалися на Загальних Зборах:

1.         Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк;

2.         Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк;

3.         Затвердження рiчних звiтiв i балансу за 2013 рiк;

4.         Про порядок розподiлу прибутку;

5.         Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк;

 

Голосування на Зборах з питання 1-5 порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь  Порядку денного номер: 1:

"За" проголосували 4 311 473 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.

 "Проти" проголосували 0   голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

"Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 0  голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

 

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь  Порядку денного номер: 2-5:

"За" проголосували 4 309 405   голосiв, що становить 99,95  % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах.

 "Проти" проголосували 0  голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

"Утримались" вiд голосування акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй у сукупностi 2068 голосiв, що становить 0,05  % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

 

 
       

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ"Нацiональний  депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Київська обл., м. Київ, вул. Нижнiй Вал

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044 279-10-78

Факс

44 279-10-78

Вид діяльності

Депозитарна  дiяльнiсть

Опис

Депозитарiй цiнних паперiв, послугами якого користується Товариство.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Бенефiт-Брок"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36625811

Місцезнаходження

33001, Рівненська обл., м. Рiвне, вул. Коцюбинського,6

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЄ № 286523

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0362 62-05-07

Факс

0362 62 05 07

Вид діяльності

Депозитарна  дiяльнiсть

Опис

Депозитарна установа, послугами якої користується Товариство.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.06.2010

14/17/1/10

14/17/1/10

UA4000073944

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

5 600 000

1 400 000

100

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 05.11.2010р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Акцiї на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались. Додаткової емiсiї  цiнних паперiв у звiтному роцi Товариство не здiйснювало.

 

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" засноване вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995р. № 439 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна", Указу Президента України "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994р. № 699/94, а також шляхом об'єднання на добровiльних засадах своїх грошових та майнових сертифiкатiв у процесi приватизацiї громадянами України.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 14 травня 2010 року) вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" змiнило свiй тип та найменування на публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", вiдповiдно до Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI. Статут Товариства розроблений вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексiв України, до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок ". ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" є правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ "Дубенський  завод гумово - технiчних  виробiв".

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Основною метою i завданням створення товариства, є об'єднання матерiальних, трудових фiнансових ресурсiв його засновникiв-учасникiв для здiйснення господарської дiяльностi в iнтересах  товариства, а також для задоволення потреб населення, пiдприємств та органiзацiй в товарних гумах i виробах iз  гуми, роботах та послугах, отримання прибутку i задоволення на цiй основi  економiчних та соцiальних  потреб акцiонерiв. Предметом дiяльностi товариства являється випуск сирих гум i виробiв iз гуми, виробництво товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо - технiчного призначення, торгiвельно-закупiвельна  дiяльнiсть та комерцiйно - посередницька дiяльнiсть; виробництво та реалiзацiя  будiвельних матерiалiв, столярних виробiв; придбання та реалiзацiя нерухомостi i надання побутових та сервiсних послуг; посередницька дiяльнiсть. Статутний фонд товариства становить 1 400 000 гривень, який подiлений на 5 600 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 коп

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середьнооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - 100  чолоiк.  Кiлькiсть  позаштатних працiвникiв - 1 людина. Фонд оплати працi працiвникiв емiтента у 2014 роцi становив 2476 тис. грн. Фонд оплати працi працiвникiв у 2014 роцi збiльшився  у порiвнянi з аналогiчним перiодом попереднього року, який становив 2243тис.грн.

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Пiдприємство активно спiвпрацює з мiським центром зайнятостi по працевласштуванню безробiтних громадян. Навчання обраним робiтничим  професiям проводиться на робочому мiсцi квалiфiкованими працiвниками.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" не належить до жодного об'єднання пiдприємств чи органiзацiй.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та установами, i тому фiнансвоий результат за такими видами дiяльностi вiдсутнiй.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, затверджених положень, стандартiв бухгалтерського облiку, керуючись принципами послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складання фiнансової звiтностi. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма облiку. План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй з урахуванням положень iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291 введено на пiдриємствi з 1 сiчня 2001 року. На пiдприємствi не застосовуються бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв не проводиться. Оцiнка запасiв, готової продукцiї здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - виробниче пiдприємство Рiвненської областi, що спецiалiзується на виробництвi сирої гуми та гумових виробiв. Метою дiяльностi пiдприємтсва є задоволення суспiльних потреб споживачiв продукту та реалiзацiя на пiдставi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства.Пiдприємство має лiцензiю на збирання, заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин). Для виробництва сирих гум i гумових виробiв основною сировиною являються каучуки. Iншi компоненти, необхiднi для виробництва сирих гум закуповуються як на внутрiшньому так i зовнiшньому ринку. Основними ринками збуту готової продукцiї являються пiдприємства i фiзичнi особи пiдприємцi України такi як: ПП ВТС м.Бiла Церква, ПП "Агротехснаб" м.Днiпропетровськ,  ТОВ "РТИ" м. Днiпропетровськ, ВАТ "Квасилiвський ЗКУ".

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi п"ять рокiв придбано основне технологiчне обладнання для виготовлення гуми i гумово-технiчних виробiв:вальцi, каландр, преса вулканiзiйнi, екструдер, лiнiю по виробництву кисневих рукавiв, лiнiю по виробництву гумових ременiв, прес-форми для виготовлення гумових килимкiв та комплектiв а/мобiльних килимкiв в салони легкових автомобiлiв. Основнi фонди придбано за рахунок власних коштiв пiдприємства та кредитних коштiв.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014року становить    12018 тис.грн.,

   а саме:

-  Будiвлi  та  споруди        4416  тис.грн.;

- Машини та обладнання -  6159 тис.грн.;

- Транспортнi засоби -  986  тис.грн.;

- Iншi основнi засоби -   457  тис. грн..

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є:

1. Нестача обiгових коштiв;

2. Морально i фiзично зношене обаднання;

3. Постiйний рiст цiн на енергоносiї i сировину.

Ступiнь впливу економiчних факторiв на дiяльнiсть емiтента достатньо високий, оскiльки нестабiльнiсть економiчного середовища, рiвень  платоспроможностi покупцiв не може не впливати  на фiнансовий стан пiдприємтсва.

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2014 роцi сплачувалася наступнi штрафнi санкцiї:  

Згiдно постанови НКЦПФО № 1070-3Х-1-Е вiд 20.11.2014р. Товариство сплатило штраф в розмiрi 510 гривень

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку.

Фiнансування дiяльностi акцiонерного товариства проводиться виключно за рахунок власних обiгових коштiв. Бюджетне фiнансування вiдсутнє.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Довготривалих укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Колектив пiдприємства постiйно працює над впровадженням нових технологiй, освоєнням нових видiв продукцiї, розширенням ринку збуту продукцiї.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство в процесi господарської дiяльностi стикається з низкою проблем, якi призводять до судових справ, проте такi справи стосуються виключно виплати пiльгових пенсiй. Посадовi особи Товариства не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спорiв. За звiтний перiод емiтент не виступав стороною в судових справах, предметом розгляду яких були корпоративнi спори. У 2014 роцi у провадженнi Рiвненського адмiнiстративного окружного суду тривали провадження у справах за позовами Пенсiйного фонду Рiвненської областi про виплату пiльгових пенсiй.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За звiтний 2012рiк отримано прибуток на суму 188 тис.грн.

За звiтний 2013 рiк отримано прибуток на суму 850 тис. грн.

За  звiтний  2014  рiк  отримано  прибуток  на  суму   1812    тис. грн.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансвого стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5 081,5

12 009,5

10

10

5 091,5

12 019,5

  будівлі та споруди

1 193

3 817

10

10

1 203

3 827

  машини та обладнання

3 335

7 209,6

0

0

3 335

7 209,6

  транспортні засоби

379

745

0

0

379

745

  інші

174,5

237,9

0

0

174,5

237,9

2. Невиробничого призначення:

8,5

8,5

0

0

8,5

8,5

  будівлі та споруди

8,5

8,5

0

0

8,5

8,5

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5 090

12 018

10

10

5 100

12 028

Опис

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється вiдповiдно до ПСБО №7 "Основнi засоби" (нак. Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. №92) з вiдповiдними трансформацiйними процедурами згiдно МСФЗ станом на кожен останнiй день поточного року.  Первiсна вартiсть основних засобiв, зменшена на суму амортизацiйних вiдрахувань, за якою вони вiдображенi в балансi по МСФЗ станом на 31.12.2014 р. складає 12018 тис.грн. Компанiя на дату переходу на МСФЗ не проводило переоцiнку основних засобiв до справедливої вартостi, первiсну вартiсть таких необоротних активiв використовує як доцiльну собiвартiсть. Вiдповiдно станом на 31.12.2014 р. керiвництвом прийнято рiшення також не переоцiнювати необоротнi активи у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку.  Проте, по даним звiту про експертну оцiнку  на приведення вартостi основних засобiв у ринкову вартiсть визначеної групи необоротних активiв  в  2013 р. (у зв"язку iз наданням в заставу основних засобiв  для забезпечення банкiвського кредиту), ринкова вартiсть  таких активiв на кiнець 2013 р. повинна була бути збiльшена  на  11315 тис.грн., у зв"язку iз  тим, що  вартiсть основних фондiв за дiючими ринковими цiнами суттєво вiдрiзнялася  вiд iсторичної оцiнки, вiдображеної у балансi вiдповiдно до П(С)БО як за 2013 рiк, так i за 2014 рiк. Зазначенi процедури не були проведенi, вiдповiдно  до вимог  МСФЗ сума переоцiнки ОЗ (нерухомостi) за  2013 р. була до проведена  в трансформацiйних таблицях 2014 р.

На балансi Компанiї рахується значна кiлькiсть об'єктiв, що мають залишкову вартiсть нижче порогу суттєвостi, якi мали би бути  виключенi   зi складу активiв. Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв, що продовжує використовуватись для виробничих потреб складає станом на 31.12.2014 року 203 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об'єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.

 

Компанiєю передано в заставу  для забезпечення гарантiй  (Ген. Договiр про здiйснення кредитування №05.1-181ю/2013/2-1 вiд 18.10.2013 р.) нерухоме та рухоме майно загальною вартiстю 4036 тис.грн.

 

Протягом 2014 року Компанiєю в операцiйну оренду отримувалось як рухоме, так i не рухоме майно.

         В операцiйну оренду надавалися наступнi об'єкти  нерухомостi:

 

Орендатор       Договiр            Об"єкти оренди           Строки оренди            Орендна ставка у мiсяць, грн

                                               2014 р.

Фiрма Iзола     В-03/31-10 вiд02.12.2010         примiщення     01.01.2015            24696

                                              

фОП Гусакова О.А.    б/н, вiд 04.05.2014       примiщення     04.05.2017            500-1000

                                              

ФОП Матвiєнко М.К. б/н, вiд 01.04.2011       примiщення     01.04.2015            800

                                              

                                              

       

          В операцiйну оренду отримувалися наступнi об"єкти основних засобiв:

 

Назва об'єкта  Договiр            Об"єкти оренди           Строки оренди            Орендна ставка у мiсяць, грн

                                               2014 р.

ПП ВТС          051112 вiд 05.11.2012  Пресформи      31.12.2016            18000

                                              

Молодика Л.В.            б/н вiд 01.10.2013        автомобiль      31.12.2017            500

                                              

ВАТ Орбiта    35-12 вiд 08.11.2013     примiщення     08.11.2016        964

                                              

ТОВ Основа iстейл     22 вiд 16.05.2014         примiщення     16.05.2017            6250

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

9 056

842

Статутний капітал (тис.грн)

1 400

1 400

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 400

1 400

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

 Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв  i статутним капiталом  є значно бiльшою за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства України (пункт 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України, ст, 14 ЗУ "Про акцiонернi товариства").

       

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

5 000

X

X

у тому числі:

 

Кредитний  договiр № 05.1-183/ю/2013/2-1

18.10.2013

5 000

28

15.10.2015

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

X

30.12.1899

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 052

X

X

Усього зобов'язань

X

6 052

X

X

Опис

Зобовязання що виникли з поточної дiяльностi Товариства.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гума не вулканiзована та вироби з неї

355230 кг.

7789

40

355230 кг.

7789

40

2

Труби, трубки та шланги з гуми

191383 кг.

5294,5

27

183250 кг.

4912

25

3

Покриття для пiдлоги та килимки з куми вулканiзованої

477000 кг.

6293,2

33

502000 кг.

6623

35

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

72

2

Амортизацiя

3

3

Заробiтна плата

16

4

Нарахування на заробiтну плату

6

5

Iншi витрати(послуги)

3

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Позачерговi збори Товариства у звiтньому роцi не проводилися.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Комiтети не створювались

Інше (запишіть)

Комiтети не створювались

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

так

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Кодекс корпоративного управлiння

       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 14.05.2010; яким органом управління прийнятий: Загальнi  збори  акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалась. Акцiонери Товариства мали можливiсть ознайомитись з Кодексом корпоративного управлiння пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi.

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38059045

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4510, 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38059045

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4510, 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТОВ"Українська регiональна аудиторська компанiя"

м.Рiвне, вул.С.Бандери 41, каб. 68

тел.(050)3750417, (096)5986198, 62-08-93

 E-mail: auditurc@ukr.net

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi  №4510 рiшенням Аудиторської палати України №246/4 вiд 23.02.2012 р.

 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

  (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

 ЩОДО   ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  (ПО  МСФЗ)

 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДУБЕНСЬКИЙ

 ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ  ВИРОБIВ"   ЗА  2014 РIК

                                                        

   Рiвне - 2015 р.

 ЗМIСТ                                                                                                                              стор.

 

1.ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ

   Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ

   31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ::::::::::::::::::::::::::::..3

 

2. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

    ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛIЧНОГО

    АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГТВ":::::::..:. 4

 

3.ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)::::::::::::::::::.....13

 

4.ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ:.::::::::::::::::::::..16

 

5.ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ:::::::::::::::::::::.:19

 

 

6.ЗВIТ ПРО  ВЛАСНИЙ  КАПIТАЛ::::::::::::::::::::::..::21

 

7.ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК:::::::::::22

                                          

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

 

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться у вищенаведеному Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва Публiчного акцiонерного товариства "Дубенський завод ГТВ" (надалi - Компанiя) та  незалежних аудиторiв стосовно  фiнансової звiтностi 2014 року.

Керiвництво Компанiї  несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище станом на 31 грудня 2014 р., її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi -  МСФЗ).

 

У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї вiдповiдає за :

 

-        вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;

-        застосування об?рунтованих оцiнок i допущень;

-        дотримання вiдповiдних й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;

-        пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне.

 

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :

 

-        розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;

-        пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;

-        вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв  

  Компанiї;

-        запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.

 

Вся фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2014 р. була затверджена її керiвництвом 18 лютого 2015 року.

 

 

_________________________________                      _________________________________

 

Гол.правлiння:                                                                             Головний бухгалтер:

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ДУБЕНСЬКИЙ  ЗАВОД  ГТВ" 

 

 1. Адресат

                 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi 2014  року призначається для власникiв цiнних паперiв, керiвництва Публiчного акцiонерного товариства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" (надалi - Компанiя)  i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентом.

 

 2 .Вступний параграф

 

Ми провели аудиторську перевiрку  представленого в Додатку  фiнансової звiтностi  ПАТ "Дубенський завод ГТВ"  м. Рiвне, Україна яка складається з:  Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2014 р.,  Звiту про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився  31.12.2014 р., Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився  31.12.2014 р., Звiту про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився  31.12.2014 р., Примiток 1, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики, з порiвняльною та iншою пояснюючою iнформацiєю.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi Стандарти Фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.

                        

2.1 Основнi вiдомостi про емiтента

 

Повне найменування:

         Публiчне  акцiонерне товариство "Дубенський завод  гумово-технiчних виробiв"

Скорочена назва:          ПАТ "Дубенський завод ГТВ"

Код ЄДРПОУ:    02971506

Органiзацiйно-правова форма:       Акцiонерне товариство,

органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230

№ Свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата:   А 01  № 501240  

Дата проведення державної реєстрацiї:   03 липня 1995 р.

Мiсце проведення державної реєстрацiї:          Виконавчий комiтет Дубнiвської мiської ради Рiвненської областi

Юридична адреса та мiсце знаходження:         35600, Рiвненська обл., м. Дубно,

вул. Млинiвська 69 ,за КОАТУУ-5610300000

Основнi види дiяльностi: (КВЕД)   22.19 -виробництво iнших гумових виробiв

46.90 -неспецiалiзована оптова торгiвля

47.53 -роздрiбна торгiвля килимовими виробами, килимами

68.20 -надання в оренду й експлуатацiю власного майна

Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2013 р        101 чол.

Фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом          18 лютого 2015 р.

        

Важливi подiї розвитку (в т.ч. злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл): публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995 року, №439 шляхом перетворення орендного пiдприємство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна", Указу Президента України "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 року №699/94, а також шляхом об" єднання на добровiльних засадах грошових та майнових сертифiкатiв в процесi приватизацiї.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (пр..№1 вiд 14.05.2010 р.) ВАТ "Дубенський заавод гумово-технiчних виробiв" перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї в 2014 р. є  голова правлiння Юрков Константин Юрiйович, призначений наказом №163к вiд 20 жовтня 2010 року.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2014 року, умови та результати цих пропозицiй: пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

  Метою дiяльностi  Компанiї є об" єднання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв його засновникiв для здiйснення господарської дiяльностi, для задоволення потреб користувачiв в товарних гумах та виробах iз гуми, одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної та iншої дiяльностi в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом.

Конкурентоспроможнiсть Компанiї досягається за рахунок ефективної органiзацiї процесу виробництва, вдосконалювання прийнятих технологiчних процесiв у виробництвi .

 

Умови функцiонування Компанiї в Українi

 

Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу.

Фiнансова звiтнiсть за 2014 р. вiдображає оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть та фiнансове становище Компанiї. Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

 

 

2.2  Опис аудиторської перевiрки

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших Примiток у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi 2014 року визначалися Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi. Облiк усiх операцiй здiйснювався згiдно дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку та положень Н(с)БО з послiдуючою трансформацiєю такої звiтностi до вимог МСФЗ.

Керуючись МСФЗ 1 та у вiдповiдностi з розпорядженням керiвництва, Компанiя обрала першим звiтним перiодом 2012 рiк. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Компанiї складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та

роз" ясень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi було надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

 

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України  № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року  "Про застосування  стандартiв аудиту " .

 

Межа суттєвостi помилки згiдно з МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi", яка погоджена мiж Компанiєю та аудитом становить 43,0 тис.грн. (0,2% вiд валюти Балансу).

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть 2014 року складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного року.

 

2.3 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї

 

Для проведення аудиту Компанiєю надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:

*  Статут та установчi документи.

*  Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2014 р.

*  Звiт про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився  31.12.2014 р.

*  Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився  31.12.2014 р.

*  Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився  31.12.2014 р.

*  Примiтки 1

*  Регiстри бухгалтерського облiку

 

3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.

 

Управлiнський персонал ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах 2014 р. у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi та вимог Мiнфiну України щодо застосування МСФЗ (№31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011 р.), та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв, стану корпоративного управлiння; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi у вiдповiдностi до вимог МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 

4.Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.

 

Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання емiтентом фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю.

Аудиторський звiт складено пiсля повного здiйснення усiх необхiдних процедур. Отримана iнформацiя вiдповiдно до iснуючих стандартiв розкриває адекватно усi суттєвi питання. Аудиторськi докази, отриманi нами в процесi аудиту є достатнiми та прийнятними щодо  формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi".

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок.

Пiд час аудиту вибiрковим шляхом проведено перевiрку заявлених у фiнансових звiтах сум i пiдтверджуючих їх документiв, зроблено дослiдження шляхом тестувань доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.

Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки, як того вимагає МСА 500 "Аудиторськi докази".

 

5. Аудиторська думка.

 

5.1 Пiдстава для висловлення умовно-позитивної (модифiкованої) думки

 

Обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв  на кiнець  2014 р.,  оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв пiдприємства, вiдповiдно ми не мали змоги пiдтвердити наявнiсть запасiв  за допомогою iнших аудиторських процедур. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру згiдно вимог МСА.

Фiнансова звiтнiсть  за МСФЗ за 2013-2014 роки вiдрiзняється  вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських регiстрах Компанiї, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.

Крiм того, Компанiя вiдображає за iсторичною вартiстю  за вирахуванням накопиченої амортизацiї основнi засоби. Таким чином ,дiї Компанiї щодо визначення справедливої вартостi активiв, вiдповiдають вимогам МСФЗ 1 . Проте вартiсть необоротних активiв у подальшому , якщо  Компанiя змiнить метод оцiнювання активiв, на нашу думку , може бути змiнена.

Вiдповiдно, вплив змiн на справедливу вартiсть активiв визначити у даний час неможливо.

Перелiченi питання можуть мати суттєвий , проте не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти Компанiї, саме тому наша думка модифiкована.

          При ознайомленнi з фiнансовим звiтом Компанiї  необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.

Ми  отримали достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо фiнансової звiтностi Компанiї за  2014 рiк.

 

 5.2. Загальний висновок аудитора  (модифiкований)

 

 Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi  Компанiї станом на 31.12.2014 року. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятих аудиторських доказiв.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної (модифiкованої) думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан  Компанiї станом на 31 грудня 2014 року,  його фiнансовi результати  та рух грошових коштiв за  рiк, що закiнчився на вищезазначену дату, а отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної думки щодо  фiнансового положення   Публiчного акцiонерного товариства "Дубенський завод ГТВ"  згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України , яка складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

Стан органiзацiї бухгалтерського облiку  адекватний законодавчим, нормативним актам та забезпечує достовiрне вiдображення операцiй, що виконувались на основi первинних документiв. Аналiтичнi данi вiдповiдають даним  синтетичного облiку та iнформацiї наведенiй у  звiтностi.

 

5.3 Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

 

         Ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть внесення управлiнським персоналом Компанiї коригувань у подальшу фiнансову звiтнiсть  пiд час складання повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ , який буде включати  Звiт про фiнансовий стан,  Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал i вiдповiднi Примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх Примiток, що вимагається МСФЗ).

 

6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. Iнша допомiжна iнформацiя.

 

6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

 

Розрахунок вартостi чистих активiв Компанiї здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485.

Фактична вартiсть чистих активiв Компанiї на кiнець звiтного перiоду становить  21461 тис.грн., що перевищує  розмiр статутного капiталу та  вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме ст.155 Цивiльного кодексу України .

 

6.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

 

Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".

На пiдставi представлених документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв та визначаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Компанiєю та надається користувачам звiтностi.

Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Компанiєю та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть").

 

6.3 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2014 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

 

- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного 

  капiталу:    не приймалося;

- прийняття рiшення щодо викупу акцiй власної емiсiї: не приймалося;

- факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: не здiйснювалось;

- отримання позик або кредитiв на суму, що перевищує 25% активiв емiтента: не отримувались;

- змiна складу посадових осiб емiтента: протягом 2014 року в Компанiї не вiдбувалися змiни у складi посадових осiб;

- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

не вiдбувалася;

- рiшення емiтента про утворення, припинення фiлiй, представництв:     не приймалося;

- рiшення вищого органу емiтента про  зменшення статутного капiталу:не приймалося;

-порушення справи про банкрутство, винесення ухвали про санацiю емiтента:

не порушувалося, не виносилося;

- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента:

не приймалося.

Аудитори виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Компанiя у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не  мала значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв активiв  за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв станом на 31.12.2014 р. становить   21461 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, що пiдлягала аудиторським процедурам становила 2146 тис. грн.

На пiдставi представлених до аудиторської перевiрки документiв щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", ми можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2014 р.  Компанiя  не має непогашенi значнi правочини.

6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т.ч. стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.

 

 Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у т.ч. внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:

-вiдповiдностi системи корпоративного управлiння;

-достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння.

Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Дубенський завод ГТВ" здiйснюється вiдповiдно до Статуту Компанiї.

Протягом 2014 року в Компанiї функцiонували наступнi органи управлiння:

* Вищий орган: Загальнi збори акцiонерiв;

* Наглядова рада;

* Виконавчий орган: Правлiння

*Ревiзiйна комiсiя (створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Компанiї).

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме до 30 квiтня (протокол №1 вiд 15.04.2014 р.).

Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради не вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту (не рiдше одного разу на квартал- Положення про Наглядову Раду, п 10.10 Статуту. Засiдання Наглядової ради проводилися: пр.№1, 06.03.2014 р., пр..№2 вiд 23.07.2014 р., пр..№3 вiд 22.09.2014 р.);

В процесi аудиту фiнансової звiтностi нами було оцiнено стан корпоративного управлiння Компанiї.

В результатi виявлено наступне:

- кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння розроблений та затверджений 14.05.2010 р.;

- положення про загальнi збори акцiонерiв , про наглядову раду, про виконавчий орган (правлiння), про ревiзiйну комiсiю  розробленi та затвердженi;

- станом на 31.12.2013 року Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Компанiї не утворенi;

- протягом 2014 р. проведено  1 (однi) загальнi збори акцiонерiв, голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалося  шляхом вiдкритого голосування  i 3  (три) засiдання наглядової ради;

- кiлькiсть членiв наглядової ради - 3 (три) особи;

- кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї -  3( три) особи.

Система внутрiшнього контролю Компанiї спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти та точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Компанiї таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у свої руках усi повноваження, необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.

 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Компанiї, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

 Протягом 2014 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Голова правлiння Компанiї в межах повноважень, якi встановлено Статутом.

Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок що систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята  система корпоративного управлiння в Компанiї  в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Проте Звiт щодо корпоративного управлiння за 2014 рiк для перевiрки аудиту не надано .

 

6.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi", МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi. 

Нами були поданi запити до управлiнського персоналу, якi, ймовiрно, можуть допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.  Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв,  дiяльностi суб'єкта господарювання , структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Загальну стратегiю управлiння ризиками Компанiї визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво  управлiнням ризиками  здiйснює голова правлiння.

Ми  вважаємо, що отримали достатню впевненiсть в тому, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Компанiї внаслiдок шахрайства низький, фiнансовi звiти за 2014 рiк в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.

 

6.6 Розкриття iнформацiї :

 

- за видами активiв: на нашу думку, iнформацiя за видами активi Компанiї розкрита вiдповiдно до МСФЗ;

 

- про зобов'язання: на нашу думку, визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань, вiдображених в

фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до МСБО та МСФЗ;

 

- про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу:  сума статутного капiталу становить 1400 тис.грн., що вiдповiдає Установчим документам Компанiї. На нашу думку, статутний капiтал сформовано у встановлений законодавством термiн;

 

- про власний капiтал: на нашу думку, iнформацiя про власний капiтал розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї достовiрно i вiдповiдно до МСФЗ.

 

- щодо обсягу чистого прибутку: на нашу думку, iнформацiя про чистий прибуток/збиток в цiлому розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї  достовiрно i вiдповiдно до МСФЗ.

 

 

7.. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

 

Назва аудиторської фiрми:    Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "

(ЄДРПОУ38059045)

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв

аудиторської дiяльностi №4510 рiшенням Аудиторської палати №246/4 вiд 23.02.2012р.

Мiсцезнаходження:      33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41; тел/факс (0362) 62-08-93; 400-543

Аудитори:

 

 

 

Контроль якостi: Клочек Н.Г.

(Сертифiкат серiї А № 003350 вiд 27.04.1998 р.)

Левицька С.О..

(Сертифiкат серiї А № 000788 вiд 20.02.1996 р.)

Волошин Л.I

(Сертифiкат серiї № 006478 вiд 18.12.2008р.)

Мiсце проведення аудиту:     м. Рiвне

Дата, № договору на проведення аудиту:         Договiр  вiд 09 березня  2015р.        

Дата початку проведення аудиту    10 березня  2015 р.      

Дата закiнчення проведення аудиту         28 березня 2015 р.       

 

 

 

 

Директор :                                                                                                                    Клочек Н.Г.         

                                                                                      ( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)

 

 

м.Рiвне, Україна

,28 березня 2015 р.

 

         Дата (рiк, мiсяць, число)       15      01     

Пiдприємство  ПАТ "Дубенський завод ГТВ" за ЄДРПОУ         02971506

Територiя   Україна      за КОАТУУ        5610300000

Органiзацiйно-правова форма господарювання Публiчне акцiонерне товариство         за КОПФГ  230

Орган державного управлiння ___________________________         за СПОДУ        

Вид економiчної дiяльностi: виробництво iнших гумових виробiв       за КВЕД         22.19

Середня кiлькiсть працiвникiв  101                   

Одиниця вимiру : тис. грн.______________________________                           

 Адреса  35600, Україна, м. Дубно, Млинiвська,69

Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

 

 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) по МСФЗ

на 31 грудня  20 14 р.

 

Актив         Код рядка  2014  2013

1        2        3        4

I. Необоротнi активи                      

Нематерiальнi активи    1000  32      35

первiсна вартiсть 1001  -        38

накопичена амортизацiя        1002  -        3

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї   1005  -        248

Основнi засоби:  1010  12018 5090

первiсна вартiсть          1011  -        8727

Знос  1012  -        3637

Iнвестицiйна нерухомiсть      1015  10      10

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi    1016  -        38

Знос iнвестицiйної нерухомостi     1017  -        28

Довгостроковi бiологiчнi активи:             1020  -        -

Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв      1021  -        -

Накопичена амортизацiя  довгострокових бiологiчних активiв   1022  -        -

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:                          

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств       1030  -         -

Iншi фiнансовi iнвестицiї       1035  -        -

Довгострокова дебiторська заборгованiсть     1040  716    -

Вiдстроченi податковi активи         1045  -        -

Гудвiл        1050  -        -

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати      1060  -        -

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах         1065  -         -

Iншi необоротнi активи         1090  -        -

Усього за роздiлом I    1095  12776 5383

II. Оборотнi активи                        

Запаси        1100  7830  6851

Виробничi запаси         1101  -        2510

Незавершене виробництво    1102  -        50

Готова продукцiя         1103  -        3764

Товари       1104  -        527

Поточнi бiологiчнi активи               1110  -        -

Депозити перестрахування    1115  -        -

Векселi одержанi 1120  -        -

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:    1125  550    394

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:                    

За виданими авансами 1130  -        839

з бюджетом         1135  178    166

в тому числi  з податку на прибуток        1136  -        166

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв   1140  -         -

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв        1145         -        -

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть        1155  2        -

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160  -        -

Грошi та їх еквiваленти:         1165  125    146

Готiвка       1166  1        1

Рахунки в банках 1167  124    145

Витрати майбутнiх перiодiв   1170  -        140

Частка перестраховика у страхових резервах:  1180  -        -

у тому числi в :

резервах довгострокових зобов"язань    1181  -        -

Резервах збиткiв 1182  -        -

Резервах незароблених премiй       1183  -        -

Iнших страхових резервах     1184  -        -

Iншi оборотнi активи    1190  -        382

Усього за роздiлом II   1195  8685  8918

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу , та групи вибуття     1200  -         -

Баланс        1300  21461 14301

Пасив         Код рядка          

I. Власний капiтал                          

Зареєстрований (пайовий ) капiтал 1400  1400  1400

Внески до незареєстрованого статутного капiталу    1401  -        -

Капiтал у дооцiнках      1405  6081  371

Додатковий  капiтал     1410  -        -

Емiсiйний дохiд   1411  -        -

Накопиченi курсовi рiзницi   1412  -        -

Резервний капiтал         1415  -        -

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)        1420  1575  -929

Неоплачений капiтал    1425  -        -

Вилучений капiтал        1430  -        -

Iншi резерви        1435  -        -

Усього за роздiлом I    1495  9056  842

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення                   

Вiдстроченi податковi зобов'язання        1500  -        -

Пенсiйнi зобов"язання 1505  140    140

Довгостроковi кредити банкiв        1510  5380  5380

Iншi довгостроковi  зобов'язання  1515  820    532

Довгостроковi забезпечення 1520  -        -

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу         1521  -        -

Цiльове фiнансування   1525  -        -

Благодiйна допомога   1526  -        -

Страхоi резерви  1530  -        -

Усього за роздiлом II

         1595  6340  6052

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення                   

Короткостроковi кредити банкiв    1600  -        -

Векселi виданi     1605  -        -

Поточна заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -        298

Товари, роботи, послуги       1615  2640  4235

Розрахунками з бюджетом    1620  181    20

в тому числi  з податку на прибуток        1621  -        -

Розрахунки зi страхування    1625  -        113

Розрахунки з оплати працi    1630  275    179

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами          1635  2969         2365

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками  з учасниками         1640         -        -

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв         1645  -         -

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650  -        -

Поточнi забезпечення  1660  -        -

Доходи майбутнiх перiодiв    1665  -        -

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв     1670  -        -

Iншi поточнi зобов'язання     1690  -        197

Усього за роздiлом III 1695  6065  7407

IV.Зобов"язання, пов"язанi  з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття         1700  -        -

V.Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800  -        -

Баланс        1900  21461 14301

________________________________________         ______________________________________

        

 

 

                           (Пiдпис)                                                                                                           (Пiдпис)

Керiвник:                                     Юрков К.Ю         Головний бухгалтер:                              Клiмчук О.К.

 

  М.П.

 

 

 

 

Цю  фiнансову звiтнiсть слiд розглядати разом з доданими примiтками, якi становлять її невiд'ємну частину

 

 

 

 

 

Ф.№1 "Баланс"  станом на 31.12.2014 р. пiдтверджую:

Директор ТОВ "Українська регiональна аудиторська компанiя":                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                             Н.Г. Клочек

 

 

 

         КОДИ

         Дата /рiк, мiсяць, число/        1                

Пiдприємство  ПАТ  "Дубенський завод ГТВ" за ЄДРПОУ         02971506

Територiя   України     за КОАТУУ        5610300000

Орган державного управлiння        за СПОДУ 230

Органiзацiйно-правова форма господарювання        за КОПФГ 

Вид економ. дiял: виробництво iнших гумових виробiв     за КВЕД     22.19

    Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

Одиниця вимiру: тис. грн.

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за  2014 р.

 

Форма N 2                   Код за ДКУД       1801003

1. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття        Код рядка  За звiтний перiод За попереднiй перiод

1        2        3        4

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)    2000  22581         11412

Чистi заробленi страховi премiї      2010  -        -

Премiї пiдписанi , валова сума        2011  -        -

Премiї, переданi у перестрахування         2012  -        -

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума      2013  -        -

Змiна частки перестраховикiв у резервi  незароблених       2014  -        -

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)       2050  16829 8905

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами       2070  -        -

Валовий:

Прибуток  

2090 

5752 

2507

 Збиток      2095  -        -

Дохiд вiд змiни  у резервах довгострокових зобов"язань   2105  -        -

Дохiд вiд змiни  iнших страхових резервiв        2110  -        -

Змiна iнших страхових резервiв, валова сума   2111  -        -

Змiна частки  перестраховикiв в iнших страхових резервiв 2112  -        -

Iншi операцiйнi доходи          2120  681    2880

Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121         -        -

Дохiд вiд первiсного  визнання бiологiчних активiв  i с/г продукцiї      2122  -         -

Адмiнiстративнi витрати        2130  1748  1383

Витрати на збут  2150  478    422

Iншi операцiйнi витрати         2180  670    1795

Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю         2181  -        -

Витрати вiд первiсного  визнання бiологiчних активiв  i с/г продукцiї  2182  -         -

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:

Прибуток  

2190 

3537 

1787

Збиток       2195  -        -

Доход вiд участi в капiталi     2200  -        -

Iншi фiнансовi доходи  2220  -        -

Iншi доходи1       2240  -        -

Дохiд вiд благодiйної допомоги     2241  -        -

Фiнансовi витрати        2250  1541  771

Витрати вiд участi в капiталi  2255  -        -

Iншi витрати        2270  -        -

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi          2275  -        -

Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподткування:

 Прибуток 

2290 

1996 

1016

 Збиток      2295            -

Витрати з податку на прибуток      2300  184    166

Прибуток вiд припинення дiяльностi пiсля оподаткування 2305  -        -

Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi                 -        -

Чистий фiнансовий результат:

 Прибуток  2350  1812  850

 Збиток      2355  -        -

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

 

Стаття        Код

рядка          За звiтний

перiод        За

аналогiчний

перiод попереднього року

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв   2400  -40     -

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв       2405  -        -

Накопиченi курсовi рiзницi   2410  -        -

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств      2415         -        -

Iнший сукупний дохiд  2445  -        -

Iнший сукупний дохiд до оподаткування         2450  -40     -

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом    2455  -        -

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування     2460  -40     -

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)       2465  1772  850

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника      Код рядка  За звiтний перiод За попереднiй перiод

1        2        3        4

Матерiальнi затрати      2500  14556 7257

Витрати на оплату працi        2505  2584  2269

Вiдрахування на соцiальнi заходи   2510  971    834

Амортизацiя        2515  507    534

Iншi операцiйнi витрати         2520  437    339

Разом         2550  19055 11233

 

 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

 

Назва статтi         Код рядка  За звiтний перiод За попереднiй перiод

1        2        3        4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй   2600  5600000      5600000

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605  5600000      5600000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю       2610  0,32357       0,32357

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615  0,32357         0,32357

Дивiденди на одну просту акцiю    2650           

 

________________________________________         ______________________________________

                                    (Пiдпис)                                                                                                            (Пiдпис)

 

Директор:                                 Юрков К.Ю.                                                Головний бухгалтер: Клiмчук О

  М.П.

Цю  фiнансову звiтнiсть слiд розглядати разом з доданими примiтками, якi становлять її невiд'ємну частину.

 

 

 

Ф.№2 "Звiт про фiнансовi результати"  за 2014 р. пiдтверджую:

Директор ТОВ "Українська регiональна аудиторська компанiя":                               Н.Г. Клочек

 

         КОДИ

         Дата /рiк, мiсяць, число/        314            

Пiдприємство  ПАТ  "Дубенський завод ГТВ" за ЄДРПОУ         02971506

Територiя   України     за КОАТУУ        5610300000

Орган державного управлiння        за СПОДУ 230

Органiзацiйно-правова форма господарювання        за КОПФГ 

Вид економiчної дiяльностi: виробництво iнших гумових виробiв       за КВЕД         22.19

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку    

        

Одиниця вимiру: тис. грн.

 

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

за 2014 р.

 

Форма N 3  Код за ДКУД      1801004

 

Стаття        Код рядка  За звiтний перiод          За аналогiчний перiод попереднього року

1        2        3        4

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi

Надходження вiд:

Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)     3000  24975 13078

Повернення податкiв i зборiв         3005  -        -

у тому числi податку на додану вартiсть 3006  -        -

Цiльового фiнансування        3010  -        11

Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй         3011  -        11

Надходження авансiв вiд покупцiв та замовникiв      3015  3118  2294

Надходження вiд повернення авансiв      3020  -        -

Надходження вiдсоткiв за залишками коштiв   3025  -        -

Надходження вiд операцiйної оренди     3040  -        -

Iншi надходження        3095  346    2246

Витрачання на оплату:

Товарiв (робiт, послуг)          3100  19943 13701

Працi 3105  1956  2022

Вiдрахувань на соцiальнi заходи     3110  1012  992

Зобов'язань з податкiв i зборiв       3115  1663  915

Витрачання на оплату податку на прибуток     3116  184    166

Витрачання на оплату ПДВ   3117  1062  355

Витрачання на оплату iнших податкiв i зборiв  3118  417    394

Витрачання на оплату авансiв         3135  162    153

Витрачання на повернення авансiв 3140  -        -

Iншi витрачання 3190  778    235

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195  2925  -389

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї:

фiнансових iнвестицiй 3200  -        -

необоротних активiв    3205  -        -

Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв    3215  -        -

дивiдендiв 3220  -        -

Надходження вiд деривативiв         3225  -        -

Надходження вiд погашення позик         3230  -        -

Iншi надходження        3250  -        -

Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255  -        -

необоротних активiв    3260  395    348

Виплати за деривативами      3270  -        -

Витрачання на надання позик        3275  -        -

Iншi платежi        3290  -        -

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi         3295  -395   -348

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi

Надходження вiд:

Власного капiталу        3300  -        -

Отримання позик         3305  3215  1890

Iншi надходження        3340  -        -

Витрачання на:

Викуп власних акцiй     3345  -        -

Погашення позик         3350  4225  237

Сплату дивiдендiв        3355  -        -

Витрачання тна сплату вiдсоткiв    3360  -        -

Iншi платежi        3390  1541  771

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi   3395  -2551 882

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод         3400  -21     145

Залишок коштiв на початок року   3405  146    1

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв      3410  -        -

Залишок коштiв на кiнець року      3415  125    146

 

 

 

Керiвник                                                         Юрков К.Ю.                                

 

Головний бухгалтер                                      Клiмчук О.К.                       

 

 

 

 

Цю  фiнансову звiтнiсть слiд розглядати разом з доданими примiтками, якi становлять її невiд'ємну частину.

 

 

Ф.№3"Звiт про рух грошових коштiв" за 2014 р. пiдтверджую:

Директор ТОВ "Українська регiональна аудиторська компанiя":         

                                                                                                                                        Н.Г. Клочек

 

         КОДИ

         Дата /рiк, мiсяць, число/        114            

Пiдприємство  ПАТ  "Дубенський завод ГТВ" за ЄДРПОУ         02971506

Територiя   України     за КОАТУУ        5610300000

Орган державного управлiння        за СПОДУ 230

Органiзацiйно-правова форма господарювання        за КОПФГ 

Вид економiчної дiяльностi: виробництво iнших гумових виробiв

         за КВЕД     22.19

                  

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

за  рiк 2014 р.

Форма N 4  Код за ДКУД      1801005

Стаття        Код рядка  Зареєстро-ваний капiтал        Капiтал у дооцiн-ках         Додат-ковий капiтал     Резер-вний капiтал       Нерозпо-дiлений прибуток (непокритий збиток)    Неопла-чений капiтал   Вилу-чений капiтал       Всього

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Залишок на початок року      4000  1400  371    -        -        -929                      842

Коригування:

Змiна облiкової полiтики       4005                                                                   

Виправлення помилок  4010                                                                   

Iншi змiни  4090                                                                   

Скоригований залишок на початок року 4095  1400  371    -        -        -929                      842

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод    4100  -        -        -        -        1812         -        -        1812

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  4110  -        -40     -        -        -        -         -        -40

Розподiл прибутку:

Виплати власникам (дивiденди)      4200                                                                   

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу         4205                                                                   

Внески учасникiв:

Внески до капiталу       4240                                                                   

Погашення заборгованостi з капiталу      4245                                                                   

Вилучення капiталу:

Викуп акцiй (часток)    4260                                                                   

Перепродаж викуплених акцiй (часток)   4265                                                                   

Анулювання викуплених акцiй (часток)   4270                                                                   

Вилучення частки в капiталi  4275                                                                   

Iншi змiни в капiталi     4290  -        5750  -        -        692    -        -        6442

Разом змiн у капiталi    4295  -        5710  -        -        2504  -        -        8214

Залишок

на кiнець року     4300  1400  6081  -        -        1575  -        -        9056

Керiвник                        Юрков К.Ю                  Головний бухгалтер                Клiмчук О.К.                

Ця  фiнансову звiтнiсть слiд розглядати разом з доданими примiтками, якi становлять її невiд'ємну частину

.№4"Звiт про власний капiтал" за 2014 р. пiдтверджую:

Директор ТОВ "Українська регiональна аудиторська компанiя":                                      Н.Г. Клочек

 

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК

 

А/ Основа складання фiнансової звiтностi

           

         Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi.

         Фiнансовою валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня.

         Звiтний перiод спiвпадає з календарним роком

          Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).

          Компанiя перейшла на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 р.

 

Б/ Iстотнi облiковi полiтики 

 

Важливi аспекти облiкової полiтики Компанiї:

Активи вiдображаються Компанiєю  в балансi за умови, що оцiнка їх може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.

Активи Компанiї розподiляються на необоротнi, оборотнi та необоротнi активи та групи вибуття.

До складу необоротних активi входять основнi засоби, нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.

До складу оборотних активiв належать грошовi кошти, що не обмеженi у використаннi, а також iншi активи, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом операцiйного циклу чи протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.

До складу необоротних активiв та груп вибуття належать необоротнi активи, утримуванi для продажу. У складi нематерiальних активiв рахується програмне забезпечення та торговий знак. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, про що зазначено в наказi про облiкову полiтику пiдприємства.

До складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

Iншi необоротнi матерiальнi активи окремо у звiтностi не видiляються. Вартiсть об'єктiв, що не вiдповiдає визначеному критерiю суттєвостi в момент придбання вiдноситься на витрати.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вибуття запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi.

Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз класифiкацiї дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв.

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Нарахування забезпечень виплат вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої зарплати i норм резервування та вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi вiдповiдних операцiйних витрат.

Визнання i оцiнка реальної дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ.

 

 

 

 

 

В/ Розкриття iнформацiї за видами активiв

 

№1. Нематерiальнi активи

 

Згiдно МСБО 38 Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.

В складi нематерiальних активiв вiдображено залишкову вартiсть  нематерiальних активiв, якi використовуються Компанiєю в процесi ведення господарської дiяльностi.

Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей Звiту про прибутки та збитки вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв.

Балансова вартiсть та залишковий перiод амортизацiї нематерiальних активiв, якi є суттєвими для фiнансових звiтiв 2014 рр. складає:

 

Назва нематерiальних активiв         Первiсна вартiсть, тис.грн     Залишкова, тис.грн

                   2014 р.

Програма 1С       6        5

Сайт  20      16

Програмний продукт Майкрософт 1        1

Вiдеоспостереження    11      10

Разом:        38      32

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи в 2014 р. вiдповiдає вимогам МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

 

№2. Основнi засоби:

 

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється вiдповiдно до ПСБО №7 "Основнi засоби" (нак. Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. №92) з вiдповiдними трансформацiйними процедурами згiдно МСФЗ станом на кожен останнiй день поточного року.  Первiсна вартiсть основних засобiв, зменшена на суму амортизацiйних вiдрахувань, за якою вони вiдображенi в балансi по МСФЗ станом на 31.12.2014 р. складає 12018 тис.грн. Компанiя на дату переходу на МСФЗ не проводило переоцiнку основних засобiв до справедливої вартостi, первiсну вартiсть таких необоротних активiв використовує як доцiльну собiвартiсть. Вiдповiдно станом на 31.12.2014 р. керiвництвом прийнято рiшення також не переоцiнювати необоротнi активи у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку.  Проте, по даним звiту про експертну оцiнку  на приведення вартостi основних засобiв у ринкову вартiсть визначеної групи необоротних активiв  в  2013 р. (у зв"язку iз наданням в заставу основних засобiв  для забезпечення банкiвського кредиту), ринкова вартiсть  таких активiв на кiнець 2013 р. повинна була бути збiльшена  на  11315 тис.грн., у зв"язку iз  тим, що  вартiсть основних фондiв за дiючими ринковими цiнами суттєво вiдрiзнялася  вiд iсторичної оцiнки, вiдображеної у балансi вiдповiдно до П(С)БО як за 2013 рiк, так i за 2014 рiк. Зазначенi процедури не були проведенi, вiдповiдно  до вимог  МСФЗ сума переоцiнки ОЗ (нерухомостi) за  2013 р. була до проведена  в трансформацiйних таблицях 2014 р.

На балансi Компанiї рахується значна кiлькiсть об'єктiв, що мають залишкову вартiсть нижче порогу суттєвостi, якi мали би бути  виключенi   зi складу активiв. Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв, що продовжує використовуватись для виробничих потреб складає станом на 31.12.2014 року 203 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об'єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.

 

Компанiєю передано в заставу  для забезпечення гарантiй  (Ген. Договiр про здiйснення кредитування №05.1-181ю/2013/2-1 вiд 18.10.2013 р.) нерухоме та рухоме майно загальною вартiстю 4036 тис.грн.

 

Протягом 2014 року Компанiєю в операцiйну оренду отримувалось як рухоме, так i не рухоме майно.

         В операцiйну оренду надавалися наступнi об'єкти  нерухомостi:

 

Орендатор           Договiр      Об"єкти оренди  Строки оренди    Орендна ставка у мiсяць, грн

                                      2014 р.

Фiрма Iзола         В-03/31-10 вiд02.12.2010        примiщення         01.01.2015         24696

                                     

фОП Гусакова О.А.      б/н, вiд 04.05.2014         примiщення         04.05.2017  500-1000

                                     

ФОП Матвiєнко М.К.   б/н, вiд 01.04.2011         примiщення         01.04.2015  800

                                     

                                     

       

          В операцiйну оренду отримувалися наступнi об"єкти основних засобiв:

 

Назва об'єкта       Договiр      Об"єкти оренди  Строки оренди    Орендна ставка у мiсяць, грн

                                      2014 р.

ПП ВТС     051112 вiд 05.11.2012    Пресформи         31.12.2016  18000

                                     

Молодика Л.В.    б/н вiд 01.10.2013          автомобiль 31.12.2017  500

                                     

ВАТ Орбiта         35-12 вiд 08.11.2013      примiщення         08.11.2016  964

                                     

ТОВ Основа iстейл      22 вiд 16.05.2014  примiщення         16.05.2017  6250

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi активи вiдповiдає вимогам  МСБО 16 "Основнi засоби".

 

№3. Iнвестицiйна нерухомiсть

 

Компанiя надавала в оренду примiщення,  якi знаходяться у власностi Компанiї на пiдставi свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно. По iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу, первiсна вартiсть будiвель, зданих в оренду складає 38 тис.грн, амортизацiя  28 тис. грн. Вищезазначена нерухомiсть визнається  Компанiєю iнвестицiйною вiдповiдно до МСФЗ.

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про iнвестицiйну нерухомiсть в 2014 р. в повнiй мiрi  вiдповiдає вимогам МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" .

 

№4. Незавершене будiвництво

 

У складi статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" Компанiї (по НСБО) облiковуються  об'єкти  необоротних активiв на суму  256 тис.грн.

 

№5. Довгострокова дебiторська заборгованiсть

 

У її складi вiдображено торгову дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги зi строком давностi бiльше 12 мiсяцiв, яка облiковувалась на рах.361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями" , рах.63 "Розрахунки з постачальниками" та рах.37 "Розрахунки з рiзними дебiторами".  Всi довгострокова заборгованiсть наведена за номiнальною вартiстю. 

 

                                                                                                                                                

   тис.грн

Найменування статей   2014 р.

Розрахунки з покупцями       66

Розрахунки з iншими дебiторами   650

Разом довгострокової заборгованостi:   716

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї Компанiєю про довгострокову дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

№6. Виробничi запаси

                                                                                                                                                      тис.грн

Найменування статей      2014 р.

Виробничi запаси         1229

Незавершене виробництво    973

Готова продукцiя         3548

Товар         2080

Разом запаси:      7830

       

 До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю.

Компанiєю передано в заставу  для забезпечення гарантiй  (Ген. Договiр про здiйснення кредитування №05.1-181ю/2013/2-1 вiд 18.10.2013 р.) товари в обiгу, загальною вартiстю 668 тис.грн.

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї про виробничi запаси станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 2 "Запаси" .

                                                                                                             

№7. Дебiторська заборгованiсть

 

Статтю "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги", наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано в статтi iз вiдокремленням :

                         -   довгострокової дебiторської заборгованостi

 

Статтю "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть", наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано на двi статтi iз вiдокремленням :

-        довгострокова дебiторська заборгованiсть;

-        дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв;

-        iнша поточна дебiторська заборгованiсть.

                                                                                                                                                тис.грн

  Найменування статей

                                                                                    2014 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть       550

З бюджетом        178

Разом дебiторська заборгованiсть: 728

На нашу думку,  розкриття iнформацiї Компанiєю про  дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

№8. Грошi  та їх еквiваленти

                                                                                                                                                            тис.грн

           2014 р.

Кошти на рахунках в банку   124

Кошти у касi       1

Кошти в дорозi   0

Разом коштiв:      125

 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках, на нашу думку, змiст статтi "Грошовi кошти i їх еквiваленти" вiдповiдають вимогам МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

 

№9. Iншi оборотнi активи

 

Стаття iншi оборотнi активи представлена  поточними зобов'язаннями  з податку на додану вартiсть,  вiдповiдно до вимог МСБО поточнi зобов'язання з податку на додану вартiсть з отриманих авансiв згорнулися з  довгостроковими авансами одержаними .

 

Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв

 

На думку аудитора:

а/Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi 2014 року вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв Компанiї, фiнансовий звiт  за 2014 рiк в цiлому справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи загальною сумою 21461 тис.грн. станом на 31.12.2014 року. 

 

б/Компанiя в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi.

 

Г/ Розкриття iнформацiї за видами пасивiв

 

№10. Власний капiтал (акцiонерний)

 

         Сума власного капiталу вiдображена у фiнансовiй звiтностi 2014 року достовiрно. До складу власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2014 року входять: статутний капiтал в розмiрi 1400 тис.грн., нерозподiлений прибуток в розмiрi  1575 тис.грн.

 

Зареєстрований капiтал

 

Розмiр зареєстрованого статутного капiталу Компанiї, вiдображений в бухгалтерському облiку, вiдповiдає даним установчих документiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №14/17/1/10 вiд 04.06.2010 р. видане Рiвненським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; акцiї - простi iменнi; кiлькiсть акцiй -5600000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї Компанiї  iснують виключно в без документарнiй формi, внесенi до Загального реєстру випуску цiнних паперiв.

 

Акцiї попередньої емiсiй сплаченi в повному обсязi в установленi законодавством термiни.

 

Всi проведенi внески до Статутного фонду в бухгалтерському облiку вiдображенi вiдповiдно до чинного законодавства.

 

Компанiя не здiйснювала операцiй з випуску цiнних паперiв, якi потребують забезпечення.

 

Проведена аудиторська перевiрка формування та сплати Статутного фонду показала, що:

 

- використання коштiв, внесених до Статутного капiталу є таким, що не суперечить статутним документам та рiшенням загальних зборiв учасникiв товариства;

- при формуваннi Статутного фонду акцiонерами не залучалися векселi та кошти, отриманi в кредит, позику , заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи;

- записи по аналiтичних рахунках 40 "Статутний капiтал" i 46 "Неоплачений капiтал" проводилися в облiку вчасно;

- змiну номiналу акцiй акцiонерне Товариство (з часу свого утворення) не проводило ;

- в 2014 роцi оголошення та виплата дивiдендiв  не проводились;

- додаткового випуску акцiй, викупу акцiй власної емiсiї в 2014 р. акцiонерне товариство не проводило;

- договорiв з торгiвцями цiнних паперi у 2014 р. не заключало.

 

Сальдо по розрахункам з засновниками вiдсутнє, залишку на 31.12.2014 р. немає.

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй Компанiї:

 

Найменування

         Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2014       Кiлькiсть акцiй станом на 31.12.2014    Сумарна номiнальна вартiсть на 31.12.2014

1076740 грн.

Фiзична особа     76,91 4307004     

        

 

Резервний капiтал не  створений.

Стаття "Додатковий капiтал"  потребувала перекласифiкацiї на:

-  капiтал у дооцiнках;

          - залишок iндексацiї основних засобiв 1996  року;

          - вартiсть основних засобiв, безкоштовно отриманих Компанiєю;

тис.грн

          Найменування статей                                                2014 р.

Зареєстрований капiтал         1400

Капiтал у дооцiнках      6081

Резервний капiтал         0

Нерозподiлений прибуток     1575

Разом         9056

 

Станом на 31.12.2014 р. нерозподiлений Компанiєю прибуток склав 2 504  тис.грн.

 

№11.Облiк фiнансових результатiв

 

         Фiнансовi результати дiяльностi Компанiї, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк  Компанiя отримала прибуток  в сумi  1812 тис.грн.

 

На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2014 р.  в усiх суттєвих аспектах розкрита вiдповiдно до чинного законодавства Українi. Ми отримали достатню впевненiсть в тому, що твердження управлiнського персоналу Компанiї  про те, що статутний капiтал станом на 31.12.2014 р. сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, є достовiрним.

 

№12. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

Станом на 31 грудня 2014року в Компанiї рахується заборгованiсть по розрахунках за товари, роботи, послуги, строк непогашення якої становить бiльше 12 мiсяцiв. Вiдповiдно до М(С)БО така заборгованiсть є довгостроковою.

Станом на 31 грудня 2014 року ця заборгованiсть  включала наступне, тис. грн.:

тис.грн

          Найменування статей   2014 р.

Пенсiйнi зобов"язання 246

Кредити банкiв   5000

Iншi довгостроковi зобов"язання   42

Розрахунки з постачальниками      1052

Разом:        6340

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї Компанiєю про iншi довгостроковi  зобов'язання станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

№13. Поточна  кредиторська  заборгованiсть

 

Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за номiнальною вартiстю. Керiвництво Компанiї вважає , що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi.

Станом на 31 грудня 2014 р. цi статтi балансу включали наступне, тис. грн.:

Стаття        2014 р

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть        2640

Всього       2640

 

Термiн платежу за типовими договорами з придбання матерiалiв та товарiв становить 60-90 днiв.

Вся торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть є поточною.

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  про поточну кредиторську  заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

№14 . Поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом

 

Станом на 31 грудня  2014 року зобов'язання  по розрахунках з бюджетом складаються з таких компонентiв:

тис.грн

Стаття        2014 р

Податок на додану вартiсть  174

Земельний податок      7

Iншi податки, штрафи та пенi          -

Всього       181

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю  про поточнi зобов'язання по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 12 "Податки на прибуток" .

№15. Поточнi зобов'язання по розрахункам з- оплати працi

 

До складу цiєї статтi включено заборгованiсть пiдприємства щодо виплат працiвникам заробiтної плати та нарахувань на неї.

Станом на 31 грудня  2014 року зобов'язання  щодо виплат працiвникам складаються з таких компонентiв:

тис.грн

Стаття        2014 р

Зобов'язання з оплати працi  180

Податок з доходiв        22

ЄСВ та вiйськовий збiр                        73

Всього       275

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  про поточнi зобов'язання по розрахунках з оплати працi станом на 31.12.2013 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 19 "Виплати працiвникам".

 

№16. Iншi поточнi зобов"язання

 

Iншi поточнi зобов'язання включали наступне:

тис.грн

Стаття        2014 р

Заборгованiсть за авансами  2969

Всього       2969

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю про iншi поточнi зобов'язання  станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи",  МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

 Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами зобов"язань

 

На думку аудитора:

а/ Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi 2014 року вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї щодо зобов'язань Компанiї, фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов'язання загальною сумою 21 461 тис.грн.  вiдповiдно до Мiжнародних  стандартiв бухгалтерського облiку;

б/Компанiя в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського  облiку зобов"язань та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi  станом на 31.12.2014 року.

 

№17.Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї  продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

 

Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг Компанiя використовує рахунки класу 7 "Доходи i результати дiяльностi". Доходи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi та включаються до Звiту про фiнансовi результати  згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Формування у фiнансовому облiку iнформацiї про доходи пiдприємства  здiйснюється згiдно норм i положень МСБО 18 "Дохiд " .

Витрати Компанiї вiдображаються за методом нарахування.

 

 

 

 

 

 

Доходи вiд основних видiв дiяльностi за 2014 рiк Компанiї включали наступнi статтi:

 тис. грн.

 

Стаття        2014 р.

Реалiзацiя готової продукцiї 18551

Реалiзацiя покупних товарiв 4030

Всього       22581

 

 

№18 Iншi операцiйнi доходи та витрати: операцiйнi витрати  за 2014 рiк становили:

 

Операцiйнi доходи за 2014 рiк становили:

тис.грн

Стаття        2014р

Дохiд вiд курсових рiзниць, нетто  175

Дохiд (за мiнусом собiвартостi) вiд вибуття запасiв  507

Дохiд вiд списання необоротних активiв 137

Iншi операцiйнi доходи          384

Всього       1203

 

 

Операцiйнi витрати  за 2014 рiк становили :

         тис.грн

Стаття        2014 р

Знецiнення запасiв        210

Витрати  вiд списання необоротних активiв     137

Витрати вiд курсових рiзниць, нетто       402

Визнанi штрафи, пенi   1

Iншi операцiйнi витрати         419

Всього       1169

 

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю про доходи  та витрати  станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО .

 

№19.Адмiнiстративнi витрати

 

Станом на 31 грудня  2014 року  адмiнiстративнi витрати складаються  з таких компонентiв:

                                                                                                                                                           тис.грн

Стаття        2014 р

Матерiальнi витрати     72

Витрати на оплату працi        744

Витрати на соцiальне страхування 270

Знос необоротних активiв     90

Послуги банку    215

Вiдрядження, госпвитрати    5

Iншi витрати        352

Всього       1748

 

У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.

№20.Витрати на збут

 

Станом на 31 грудня  2014 року  витрати на збут складаються  з:

                                                                                                                                                            тис.грн

Стаття        2014 р

Матерiальних витрат    -

Витрат на оплату працi  та соцiальне страхування     136

Iнших витрати     342

Всього       478

 

У складi витрат на збут вiдображено витрати,  пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) готової продукцiї продукцiї та товарiв.

 

№21.Фiнансовi витрати

 

Станом на 31 грудня  2014 року  фiнансовi витрати складаються  з таких компонентiв:

тис.грн

Стаття        2014 р

Витрати на сплату процентiв по кредитних угодах    1541

Всього       1541

 

 

№22.Подiї пiсля звiтного перiоду

 

Компанiя своєчасно проводить вiдвантаження продукцiї, тому за 2014 р. договорiв, якi були укладенi, але не виконанi - не має. Єдиним важливим чинником, що може вплинути на фiнансову звiтнiсть 2014 р. та спричинити невиконання контрактних зобов'язань, що виникли станом на 31.12.2014 року є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, яка має негативний вплив на товарнi ринки та банкiвський сектор.

 

№23.Операцiї з пов'язаними сторонами

 

Перелiк пов"язаних осiб не визначено Наказом про облiкову полiтику Компанiї. Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi, iснують наступнi основнi види угод та операцiй с такими пов'язаними сторонами:

-        Надання та отримання кредитiв та позик.

Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю щодо зв'язаних осiб  станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн".

 

№24.Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть

 

           Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2013 року  та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудиторам фiнансову звiтнiсть". В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2014 року та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

 

 

Д/ Розкриття iнформацiї про фiнансовий облiк та звiтнiсть

   

Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у  Компанiї загалом вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996, Положенню "Про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.1995 р та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу та контролю здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику  вiд 02 сiчня 2014 року №1. У перiодi, за який робилась перевiрка, змiни до вищезгаданого Наказу не вносились.

Система оподаткування в 2014 р. - загальна.

Всi показники фiнансової звiтностi є порiвняльними з аналогiчними показниками в iнших фiнансових не бухгалтерських звiтах.

При проведенi iнвентаризацiї  2014 року Компанiя отримала вiд  бiльшостi дебiторiв та кредиторiв пiдтвердження їх поточної заборгованостi, вiдповiдно аудиту представленi докази реальностi  сальдо по дебiторах та кредиторах  станом   на   31.12.2014  року .

Аналiз вiдповiдностi стану бухгалтерського облiку, його органiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства показав, що:

- усi рахунки в балансi використовуються за призначенням, а економiчний змiст вiдповiдає характеру i призначенню рахункiв;

- стан органiзацiї бухгалтерського облiку адекватний законодавчим та нормативним актам та забезпечує достовiрне та повне вiдображення операцiй на основi первинних документiв.

Фiнансова звiтнiсть 2014 р. складалася вiдповiдно до  моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України з дотриманням принципiв:

-        автономностi пiдприємства;

-        безперервностi дiяльностi;

-        перiодичностi;

-        iсторичної собiвартостi;

-        нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат;

-        повного висвiтлення;

-        послiдовностi;

-        превалювання змiсту над формою;

-        єдиного грошового вимiрника.

 

 

Директор :                                                                                                                    Клочек Н.Г.         

                                                                                      ( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)

 

 

м.Рiвне, Україна,

 

28  березня 2015 р.

 

 

 

 


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

Територія

Рівненська область, м.Дубно

за КОАТУУ

5610300000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво інших гумових виробів

за КВЕД

22.19

Середня кількість працівників: 101

Адреса, телефон: 35600 м. Дубно, вул. Млинiвська, 69, ( 03656) 3-27-98

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

35

32

    первісна вартість

1001

38

38

    накопичена амортизація

1002

( 3 )

( 6 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

248

0

Основні засоби

1010

5 090

12 018

    первісна вартість

1011

8 727

20 924

    знос

1012

( 3 637 )

( 8 906 )

Інвестиційна нерухомість

1015

10

10

    первісна вартість

1016

38

38

    знос

1017

( 28 )

( 28 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

716

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

5 383

12 776

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

6 851

7 830

Виробничі запаси

1101

2 510

0

Незавершене виробництво

1102

50

0

Готова продукція

1103

3 764

0

Товари

1104

527

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

394

550

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

839

0

    з бюджетом

1135

166

178

    у тому числі з податку на прибуток

1136

166

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

146

125

Готівка

1166

1

1

Рахунки в банках

1167

145

124

Витрати майбутніх періодів

1170

140

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

382

0

Усього за розділом II

1195

8 918

8 685

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

14 301

21 461

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 400

1 400

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

371

6 081

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-929

1 575

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

842

9 056

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

140

140

Довгострокові кредити банків

1510

5 380

5 380

Інші довгострокові зобов’язання

1515

532

820

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

6 052

6 340

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

298

0

    товари, роботи, послуги

1615

4 235

2 640

    розрахунками з бюджетом

1620

20

181

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

113

0

    розрахунками з оплати праці

1630

179

275

    одержаними авансами

1635

2 365

2 969

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

197

0

Усього за розділом IІІ

1695

7 407

6 065

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

14 301

21 461

 

Керівник                                             Юрков К.Ю

 

Головний бухгалтер                            Клiмчук О.К.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

22 581

11 412

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 16 829 )

( 8 905 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

5 752

2 507

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

681

2 880

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 748 )

( 1 383 )

Витрати на збут

2150

( 478 )

( 422 )

Інші операційні витрати

2180

( 670 )

( 1 795 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

3 537

1 787

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1 541 )

( 771 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

1 996

1 016

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-184

-166

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

1 812

850

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-40

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-40

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-40

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1 772

850

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

14 556

7 257

Витрати на оплату праці

2505

2 584

2 269

Відрахування на соціальні заходи

2510

971

834

Амортизація

2515

507

534

Інші операційні витрати

2520

437

339

Разом

2550

19 055

11 233

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

5 600 000

5 600 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5 600 000

5 600 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,323570

0,323570

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,323570

0,323570

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                             Юрков К.Ю

 

Головний бухгалтер                            Клiмчук О.К.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

24 975

13 078

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

11

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

11

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3 118

2 294

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

346

2 246

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 19 943 )

( 13 701 )

Праці

3105

( 1 956 )

( 2 022 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1 012 )

( 992 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1 663 )

( 915 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 184 )

( 166 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 1 062 )

( 355 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 417 )

( 394 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 162 )

( 153 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 778 )

( 235 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2 925

-389

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 395 )

( 348 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-395

-348

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

3 215

1 890

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 4 225 )

( 237 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 1 541 )

( 771 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2 551

882

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-21

145

Залишок коштів на початок року

3405

146

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

125

146

           

 

Керівник                                             Юрков К.Ю

 

Головний бухгалтер                            Клiмчук О.К.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

       

 

Звіт про власний капітал

За 2014 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 400

371

0

0

-929

0

0

842

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1 400

371

0

0

-929

0

0

842

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1 812

0

0

1 812

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-40

0

0

0

0

0

-40

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

5 750

0

0

692

0

0

6 442

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

5 710

0

0

2 504

0

0

8 214

Залишок на кінець року

4300

1 400

6 081

0

0

1 575

0

0

9 056

                       

 

Керівник                                             Юрков К.Ю

 

Головний бухгалтер                            Клiмчук О.К.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК

 

А/ Основа складання фiнансової звiтностi

           

         Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi.

         Фiнансовою валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня.

         Звiтний перiод спiвпадає з календарним роком

          Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).

          Компанiя перейшла на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 р.

 

Б/ Iстотнi облiковi полiтики 

 

Важливi аспекти облiкової полiтики Компанiї:

Активи вiдображаються Компанiєю  в балансi за умови, що оцiнка їх може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.

Активи Компанiї розподiляються на необоротнi, оборотнi та необоротнi активи та групи вибуття.

До складу необоротних активi входять основнi засоби, нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.

До складу оборотних активiв належать грошовi кошти, що не обмеженi у використаннi, а також iншi активи, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом операцiйного циклу чи протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.

До складу необоротних активiв та груп вибуття належать необоротнi активи, утримуванi для продажу. У складi нематерiальних активiв рахується програмне забезпечення та торговий знак. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, про що зазначено в наказi про облiкову полiтику пiдприємства.

До складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

Iншi необоротнi матерiальнi активи окремо у звiтностi не видiляються. Вартiсть об'єктiв, що не вiдповiдає визначеному критерiю суттєвостi в момент придбання вiдноситься на витрати.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вибуття запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi.

Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз класифiкацiї дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв.

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Нарахування забезпечень виплат вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої зарплати i норм резервування та вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi вiдповiдних операцiйних витрат.

Визнання i оцiнка реальної дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ.

 

В/ Розкриття iнформацiї за видами активiв

 

№1. Нематерiальнi активи

 

Згiдно МСБО 38 Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.

В складi нематерiальних активiв вiдображено залишкову вартiсть  нематерiальних активiв, якi використовуються Компанiєю в процесi ведення господарської дiяльностi.

Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей Звiту про прибутки та збитки вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв.

Балансова вартiсть та залишковий перiод амортизацiї нематерiальних активiв, якi є суттєвими для фiнансових звiтiв 2014 рр. складає:

 

Назва нематерiальних активiв         Первiсна вартiсть, тис.грн   Залишкова, тис.грн

                        2014 р.

Програма 1С  6          5

Сайт   20        16

Програмний продукт Майкрософт 1          1

Вiдеоспостереження 11        10

Разом: 38        32

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи в 2014 р. вiдповiдає вимогам МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

 

№2. Основнi засоби:

 

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється вiдповiдно до ПСБО №7 "Основнi засоби" (нак. Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. №92) з вiдповiдними трансформацiйними процедурами згiдно МСФЗ станом на кожен останнiй день поточного року.  Первiсна вартiсть основних засобiв, зменшена на суму амортизацiйних вiдрахувань, за якою вони вiдображенi в балансi по МСФЗ станом на 31.12.2014 р. складає 12018 тис.грн. Компанiя на дату переходу на МСФЗ не проводило переоцiнку основних засобiв до справедливої вартостi, первiсну вартiсть таких необоротних активiв використовує як доцiльну собiвартiсть. Вiдповiдно станом на 31.12.2014 р. керiвництвом прийнято рiшення також не переоцiнювати необоротнi активи у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку.  Проте, по даним звiту про експертну оцiнку  на приведення вартостi основних засобiв у ринкову вартiсть визначеної групи необоротних активiв  в  2013 р. (у зв"язку iз наданням в заставу основних засобiв  для забезпечення банкiвського кредиту), ринкова вартiсть  таких активiв на кiнець 2013 р. повинна була бути збiльшена  на  11315 тис.грн., у зв"язку iз  тим, що  вартiсть основних фондiв за дiючими ринковими цiнами суттєво вiдрiзнялася  вiд iсторичної оцiнки, вiдображеної у балансi вiдповiдно до П(С)БО як за 2013 рiк, так i за 2014 рiк. Зазначенi процедури не були проведенi, вiдповiдно  до вимог  МСФЗ сума переоцiнки ОЗ (нерухомостi) за  2013 р. була до проведена  в трансформацiйних таблицях 2014 р.

На балансi Компанiї рахується значна кiлькiсть об'єктiв, що мають залишкову вартiсть нижче порогу суттєвостi, якi мали би бути  виключенi   зi складу активiв. Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв, що продовжує використовуватись для виробничих потреб складає станом на 31.12.2014 року 203 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об'єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.

 

Компанiєю передано в заставу  для забезпечення гарантiй  (Ген. Договiр про здiйснення кредитування №05.1-181ю/2013/2-1 вiд 18.10.2013 р.) нерухоме та рухоме майно загальною вартiстю 4036 тис.грн.

 

Протягом 2014 року Компанiєю в операцiйну оренду отримувалось як рухоме, так i не рухоме майно.

         В операцiйну оренду надавалися наступнi об'єкти  нерухомостi:

 

Орендатор     Договiр           Об"єкти оренди        Строки оренди          Орендна ставка у мiсяць, грн

                                               2014 р.

Фiрма Iзола    В-03/31-10 вiд02.12.2010     примiщення   01.01.2015      24696

                                              

фОП Гусакова О.А.   б/н, вiд 04.05.2014    примiщення   04.05.2017      500-1000

                                              

ФОП Матвiєнко М.К.          б/н, вiд 01.04.2011    примiщення   01.04.2015      800

                                              

 

       

          В операцiйну оренду отримувалися наступнi об"єкти основних засобiв:

 

Назва об'єкта Договiр           Об"єкти оренди        Строки оренди          Орендна ставка у мiсяць, грн

                                               2014 р.

ПП ВТС          051112 вiд 05.11.2012          Пресформи    31.12.2016      18000

                                              

Молодика Л.В.          б/н вiд 01.10.2013     автомобiль     31.12.2017      500

                                              

ВАТ Орбiта    35-12 вiд 08.11.2013 примiщення   08.11.2016      964

                                              

ТОВ Основа iстейл   22 вiд 16.05.2014       примiщення   16.05.2017      6250

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi активи вiдповiдає вимогам  МСБО 16 "Основнi засоби".

 

№3. Iнвестицiйна нерухомiсть

 

Компанiя надавала в оренду примiщення,  якi знаходяться у власностi Компанiї на пiдставi свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно. По iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу, первiсна вартiсть будiвель, зданих в оренду складає 38 тис.грн, амортизацiя  28 тис. грн. Вищезазначена нерухомiсть визнається  Компанiєю iнвестицiйною вiдповiдно до МСФЗ.

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про iнвестицiйну нерухомiсть в 2014 р. в повнiй мiрi  вiдповiдає вимогам МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" .

 

№4. Незавершене будiвництво

 

У складi статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" Компанiї (по НСБО) облiковуються  об'єкти  необоротних активiв на суму  256 тис.грн.

 

№5. Довгострокова дебiторська заборгованiсть

 

У її складi вiдображено торгову дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги зi строком давностi бiльше 12 мiсяцiв, яка облiковувалась на рах.361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями" , рах.63 "Розрахунки з постачальниками" та рах.37 "Розрахунки з рiзними дебiторами".  Всi довгострокова заборгованiсть наведена за номiнальною вартiстю. 

 

                                                                                                                                                 

   тис.грн

Найменування статей          2014 р.

Розрахунки з покупцями      66

Розрахунки з iншими дебiторами    650

Разом довгострокової заборгованостi:       716

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї Компанiєю про довгострокову дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

№6. Виробничi запаси

                                                                                                                                                      тис.грн

Найменування статей             2014 р.

Виробничi запаси     1229

Незавершене виробництво 973

Готова продукцiя      3548

Товар  2080

Разом запаси: 7830

       

 До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю.

Компанiєю передано в заставу  для забезпечення гарантiй  (Ген. Договiр про здiйснення кредитування №05.1-181ю/2013/2-1 вiд 18.10.2013 р.) товари в обiгу, загальною вартiстю 668 тис.грн.

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї про виробничi запаси станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 2 "Запаси" .

                                                                                                             

№7. Дебiторська заборгованiсть

 

Статтю "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги", наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано в статтi iз вiдокремленням :

                         -   довгострокової дебiторської заборгованостi

 

Статтю "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть", наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано на двi статтi iз вiдокремленням :

-          довгострокова дебiторська заборгованiсть;

-          дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв;

-          iнша поточна дебiторська заборгованiсть.

                                                                                                                                                тис.грн

  Найменування статей

                                                                                       2014 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть           550

З бюджетом   178

Разом дебiторська заборгованiсть:  728

На нашу думку,  розкриття iнформацiї Компанiєю про  дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

№8. Грошi  та їх еквiваленти

                                                                                                                                                            тис.грн

              2014 р.

Кошти на рахунках в банку 124

Кошти у касi  1

Кошти в дорозi          0

Разом коштiв: 125

 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках, на нашу думку, змiст статтi "Грошовi кошти i їх еквiваленти" вiдповiдають вимогам МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

 

№9. Iншi оборотнi активи

 

Стаття iншi оборотнi активи представлена  поточними зобов'язаннями  з податку на додану вартiсть,  вiдповiдно до вимог МСБО поточнi зобов'язання з податку на додану вартiсть з отриманих авансiв згорнулися з  довгостроковими авансами одержаними .

 

Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв

 

На думку аудитора:

а/Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi 2014 року вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв Компанiї, фiнансовий звiт  за 2014 рiк в цiлому справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи загальною сумою 21461 тис.грн. станом на 31.12.2014 року. 

 

б/Компанiя в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi.

 

Г/ Розкриття iнформацiї за видами пасивiв

 

№10. Власний капiтал (акцiонерний)

 

         Сума власного капiталу вiдображена у фiнансовiй звiтностi 2014 року достовiрно. До складу власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2014 року входять: статутний капiтал в розмiрi 1400 тис.грн., нерозподiлений прибуток в розмiрi  1575 тис.грн.

 

Зареєстрований капiтал

 

Розмiр зареєстрованого статутного капiталу Компанiї, вiдображений в бухгалтерському облiку, вiдповiдає даним установчих документiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №14/17/1/10 вiд 04.06.2010 р. видане Рiвненським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; акцiї - простi iменнi; кiлькiсть акцiй -5600000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї Компанiї  iснують виключно в без документарнiй формi, внесенi до Загального реєстру випуску цiнних паперiв.

 

Акцiї попередньої емiсiй сплаченi в повному обсязi в установленi законодавством термiни.

 

Всi проведенi внески до Статутного фонду в бухгалтерському облiку вiдображенi вiдповiдно до чинного законодавства.

 

Компанiя не здiйснювала операцiй з випуску цiнних паперiв, якi потребують забезпечення.

 

Проведена аудиторська перевiрка формування та сплати Статутного фонду показала, що:

 

- використання коштiв, внесених до Статутного капiталу є таким, що не суперечить статутним документам та рiшенням загальних зборiв учасникiв товариства;

- при формуваннi Статутного фонду акцiонерами не залучалися векселi та кошти, отриманi в кредит, позику , заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи;

- записи по аналiтичних рахунках 40 "Статутний капiтал" i 46 "Неоплачений капiтал" проводилися в облiку вчасно;

- змiну номiналу акцiй акцiонерне Товариство (з часу свого утворення) не проводило ;

- в 2014 роцi оголошення та виплата дивiдендiв  не проводились;

- додаткового випуску акцiй, викупу акцiй власної емiсiї в 2014 р. акцiонерне товариство не проводило;

- договорiв з торгiвцями цiнних паперi у 2014 р. не заключало.

 

Сальдо по розрахункам з засновниками вiдсутнє, залишку на 31.12.2014 р. немає.

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй Компанiї:

 

Найменування

            Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2014  Кiлькiсть акцiй станом на 31.12.2014            Сумарна номiнальна вартiсть на 31.12.2014

1076740 грн.

Фiзична особа           76,91   4307004         

           

 

Резервний капiтал не  створений.

Стаття "Додатковий капiтал"  потребувала перекласифiкацiї на:

-  капiтал у дооцiнках;

          - залишок iндексацiї основних засобiв 1996  року;

          - вартiсть основних засобiв, безкоштовно отриманих Компанiєю;

тис.грн

          Найменування статей                                                         2014 р.

Зареєстрований капiтал       1400

Капiтал у дооцiнках  6081

Резервний капiтал    0

Нерозподiлений прибуток   1575

Разом 9056

 

Станом на 31.12.2014 р. нерозподiлений Компанiєю прибуток склав 2 504  тис.грн.

 

№11.Облiк фiнансових результатiв

 

         Фiнансовi результати дiяльностi Компанiї, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк  Компанiя отримала прибуток  в сумi  1812 тис.грн.

 

На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2014 р.  в усiх суттєвих аспектах розкрита вiдповiдно до чинного законодавства Українi. Ми отримали достатню впевненiсть в тому, що твердження управлiнського персоналу Компанiї  про те, що статутний капiтал станом на 31.12.2014 р. сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, є достовiрним.

 

№12. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

Станом на 31 грудня 2014року в Компанiї рахується заборгованiсть по розрахунках за товари, роботи, послуги, строк непогашення якої становить бiльше 12 мiсяцiв. Вiдповiдно до М(С)БО така заборгованiсть є довгостроковою.

Станом на 31 грудня 2014 року ця заборгованiсть  включала наступне, тис. грн.:

тис.грн

          Найменування статей            2014 р.

Пенсiйнi зобов"язання          246

Кредити банкiв         5000

Iншi довгостроковi зобов"язання    42

Розрахунки з постачальниками      1052

Разом: 6340

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї Компанiєю про iншi довгостроковi  зобов'язання станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

№13. Поточна  кредиторська  заборгованiсть

 

Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за номiнальною вартiстю. Керiвництво Компанiї вважає , що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi.

Станом на 31 грудня 2014 р. цi статтi балансу включали наступне, тис. грн.:

Стаття            2014 р

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 2640

Всього            2640

 

Термiн платежу за типовими договорами з придбання матерiалiв та товарiв становить 60-90 днiв.

Вся торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть є поточною.

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  про поточну кредиторську  заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

№14 . Поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом

 

Станом на 31 грудня  2014 року зобов'язання  по розрахунках з бюджетом складаються з таких компонентiв:

тис.грн

Стаття            2014 р

Податок на додану вартiсть 174

Земельний податок  7

Iншi податки, штрафи та пенi          -

Всього            181

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю  про поточнi зобов'язання по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 12 "Податки на прибуток" .

№15. Поточнi зобов'язання по розрахункам з- оплати працi

 

До складу цiєї статтi включено заборгованiсть пiдприємства щодо виплат працiвникам заробiтної плати та нарахувань на неї.

Станом на 31 грудня  2014 року зобов'язання  щодо виплат працiвникам складаються з таких компонентiв:

тис.грн

Стаття            2014 р

Зобов'язання з оплати працi           180

Податок з доходiв     22

ЄСВ та вiйськовий збiр                       73

Всього            275

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  про поточнi зобов'язання по розрахунках з оплати працi станом на 31.12.2013 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам  МСБО 19 "Виплати працiвникам".

 

№16. Iншi поточнi зобов"язання

 

Iншi поточнi зобов'язання включали наступне:

тис.грн

Стаття            2014 р

Заборгованiсть за авансами 2969

Всього            2969

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю про iншi поточнi зобов'язання  станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи",  МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" .

 

 Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами зобов"язань

 

На думку аудитора:

а/ Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi 2014 року вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї щодо зобов'язань Компанiї, фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов'язання загальною сумою 21 461 тис.грн.  вiдповiдно до Мiжнародних  стандартiв бухгалтерського облiку;

б/Компанiя в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського  облiку зобов"язань та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi  станом на 31.12.2014 року.

 

№17.Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї  продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

 

Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг Компанiя використовує рахунки класу 7 "Доходи i результати дiяльностi". Доходи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi та включаються до Звiту про фiнансовi результати  згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Формування у фiнансовому облiку iнформацiї про доходи пiдприємства  здiйснюється згiдно норм i положень МСБО 18 "Дохiд " .

Витрати Компанiї вiдображаються за методом нарахування.

 

Доходи вiд основних видiв дiяльностi за 2014 рiк Компанiї включали наступнi статтi:

 тис. грн.

 

Стаття            2014 р.

Реалiзацiя готової продукцiї 18551

Реалiзацiя покупних товарiв            4030

Всього            22581

 

№18 Iншi операцiйнi доходи та витрати: операцiйнi витрати  за 2014 рiк становили:

 

Операцiйнi доходи за 2014 рiк становили:

тис.грн

Стаття            2014р

Дохiд вiд курсових рiзниць, нетто  175

Дохiд (за мiнусом собiвартостi) вiд вибуття запасiв          507

Дохiд вiд списання необоротних активiв  137

Iншi операцiйнi доходи        384

Всього            1203

 

 

Операцiйнi витрати  за 2014 рiк становили :

            тис.грн

Стаття            2014 р

Знецiнення запасiв   210

Витрати  вiд списання необоротних активiв        137

Витрати вiд курсових рiзниць, нетто         402

Визнанi штрафи, пенi           1

Iншi операцiйнi витрати      419

Всього            1169

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю про доходи  та витрати  станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО .

 

№19.Адмiнiстративнi витрати

 

Станом на 31 грудня  2014 року  адмiнiстративнi витрати складаються  з таких компонентiв:

                                                                                                                                                           тис.грн

Стаття            2014 р

Матерiальнi витрати 72

Витрати на оплату працi     744

Витрати на соцiальне страхування 270

Знос необоротних активiв   90

Послуги банку           215

Вiдрядження, госпвитрати  5

Iншi витрати              352

Всього            1748

 

У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.

№20.Витрати на збут

 

Станом на 31 грудня  2014 року  витрати на збут складаються  з:

                                                                                                                                                            тис.грн

Стаття            2014 р

Матерiальних витрат           -

Витрат на оплату працi  та соцiальне страхування          136

Iнших витрати          342

Всього            478

 

У складi витрат на збут вiдображено витрати,  пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) готової продукцiї продукцiї та товарiв.

 

№21.Фiнансовi витрати

 

Станом на 31 грудня  2014 року  фiнансовi витрати складаються  з таких компонентiв:

тис.грн

Стаття            2014 р

Витрати на сплату процентiв по кредитних угодах         1541

Всього            1541

 

№22.Подiї пiсля звiтного перiоду

 

Компанiя своєчасно проводить вiдвантаження продукцiї, тому за 2014 р. договорiв, якi були укладенi, але не виконанi - не має. Єдиним важливим чинником, що може вплинути на фiнансову звiтнiсть 2014 р. та спричинити невиконання контрактних зобов'язань, що виникли станом на 31.12.2014 року є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, яка має негативний вплив на товарнi ринки та банкiвський сектор.

 

№23.Операцiї з пов'язаними сторонами

 

Перелiк пов"язаних осiб не визначено Наказом про облiкову полiтику Компанiї. Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi, iснують наступнi основнi види угод та операцiй с такими пов'язаними сторонами:

-          Надання та отримання кредитiв та позик.

Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.

 

На нашу думку,  розкриття iнформацiї  Компанiєю щодо зв'язаних осiб  станом на 31.12.2014 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн".

 

№24.Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть

 

           Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2013 року  та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудиторам фiнансову звiтнiсть". В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2014 року та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

 

Д/ Розкриття iнформацiї про фiнансовий облiк та звiтнiсть

   

Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у  Компанiї загалом вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996, Положенню "Про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.1995 р та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу та контролю здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику  вiд 02 сiчня 2014 року №1. У перiодi, за який робилась перевiрка, змiни до вищезгаданого Наказу не вносились.

Система оподаткування в 2014 р. - загальна.

Всi показники фiнансової звiтностi є порiвняльними з аналогiчними показниками в iнших фiнансових не бухгалтерських звiтах.

При проведенi iнвентаризацiї  2014 року Компанiя отримала вiд  бiльшостi дебiторiв та кредиторiв пiдтвердження їх поточної заборгованостi, вiдповiдно аудиту представленi докази реальностi  сальдо по дебiторах та кредиторах  станом   на   31.12.2014  року .

Аналiз вiдповiдностi стану бухгалтерського облiку, його органiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства показав, що:

- усi рахунки в балансi використовуються за призначенням, а економiчний змiст вiдповiдає характеру i призначенню рахункiв;

- стан органiзацiї бухгалтерського облiку адекватний законодавчим та нормативним актам та забезпечує достовiрне та повне вiдображення операцiй на основi первинних документiв.

Фiнансова звiтнiсть 2014 р. складалася вiдповiдно до  моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України з дотриманням принципiв:

-          автономностi пiдприємства;

-          безперервностi дiяльностi;

-          перiодичностi;

-          iсторичної собiвартостi;

-          нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат;

-          повного висвiтлення;

-          послiдовностi;

-          превалювання змiсту над формою;

-          єдиного грошового вимiрника.

 

Директор :                                                                                                                    Клочек Н.Г.         

                                                                                      ( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)

м.Рiвне, Україна,

 

28  березня 2015 р.