ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ

ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

(надалі – «Товариство»)

 

м. Дубно                                                                                    «18» квітня  2016 року

 

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 квітня  2016 року.

Початок проведення Зборів о1030 годині

       Місце проведення Зборів: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 квітня 2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 513 (П’ятсот тринадцять) акціонерів, яким належить  29 200 000 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які  відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,  та  мають право на участь у Зборах становить 6  акціонерів, яким належить  27 911 373 штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол  Наглядової ради №1  від 02.03.2016 р.) у наступному складі:

           Член реєстраційної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна;

           Член реєстраційної комісії – Гаврилюк Любов Олександрівна

           Член реєстраційної комісії – Тхоревська Анна Вікторівна

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Дмитрук Віру Михайлівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 14  акціонерів (представників акціонерів), яким належить 27 953 721 штук   простих іменних акцій Товариства, що складає, 95,7319   %  від загальної кількості простих іменних акцій  Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 акціонери (представників акціонерів), яким належить 27 911 272 штук   голосуючих акцій Товариства, що складає 99,9996 %  від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється  за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питання  порядку денного проводиться з використанням бюлетенів  для голосування.

           

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року з дня прийняття рішення Загальними зборами про їх попереднє схвалення.

9. Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених (схвалених) Загальними зборами значних правочинів.

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства та незалежних директорів..

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та незалежними директорами, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, незалежними директорами Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

14.Про внесення змін, шляхом викладення у новій редакції, до:

- Положення про Загальні збори Товариства;

- Положення про Наглядову раду Товариства.

15.Про затвердження переліку кредитних договорів (пакету договорів до них), укладених Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2015 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2016 році.

 

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії.).

Слухали:

Голова Правління Юрков К. Ю., запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

 

Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна;

Член лічильної комісії – Гаврилюк Любов Олександрівна

Член лічильної комісії – Тхоревська Анна Вікторівна

 

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна;

Член лічильної комісії – Гаврилюк Любов Олександрівна

Член лічильної комісії – Тхоревська Анна Вікторівна

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27953721  голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №2 порядку денного (Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.).

Слухали:

Голову лічильної комісії  Дмитрук В. М., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол  Наглядової ради №1  від 02.03.2016 р.) було обрано Головою Зборів Юркова Костянтина Юрійовича та секретарем Зборів Іващука Олександра Степановича з подальшим затвердженням Зборами Товариства та   запропонувала обрати Головою Зборів - Юркова Костянтина Юрійовича, а також обрати секретарем Зборів – Іващука Олександра Степановича

 

Вирішили:

Обрати Головою Зборів - Юркова Костянтина Юрійовича;

Обрати секретарем Зборів - Іващука Олександра Степановича

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100% голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №3 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.).

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю.,  який доповів про діяльність  у 2015 року.   Планові показники діяльності на 2015 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління  Товариства  здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував  затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

 

Вирішили:

Затвердити звіт  Правління Товариства за 2015 рік.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №4 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  за 2015 рік.)

Слухали:

Член Наглядової ради Грицюк Р.В., звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2015 році. Протягом 2015 року, Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала  діяльність Правління Товариства.

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

 

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №5 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.).

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Журавський М. Ф., повідомив, що Ревізійною комісією Товариства  здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії Товариства, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та  відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2015 рік.

 

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.).

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який запропонував  затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

 

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №7 порядку денного (Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.)

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 1 892 000, 00 грн. (Один мільйон вісімсот дев’яносто дві тисячі  гривень). Юрков  К.Ю., запропонував  прибуток в сумі  1 892 000, 00 грн. (Один мільйон вісімсот дев’яносто дві тисячі гривень) додати до нерозподіленого прибутку попередніх періодів. Дивіденди за 2015 рік не розподіляти та не виплачувати.

 

Вирішили:

1. Затвердити прибуток Товариства в сумі   1 892 000, 00 грн. (Один мільйон вісімсот дев’яносто дів тисячі  гривень).

2. Дивіденди за 2015 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №8 порядку денного (Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року з дня прийняття рішення Загальними зборами про їх схвалення.)

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який зазначив, що у зв’язку з виробничою необхідністю та неможливістю визначення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності,  варто  попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення Товариством, за наданням згоди (погодженням) Наглядової ради, значних правочинів протягом одного календарного року з дня прийняття рішення Загальними зборами про їх схвалення сукупною  граничною  вартістю не більше 20 000 000 грн. (двадцяти мільйонів гривень). Також у випадку виникнення необхідності залучення кредитів на потреби Товариства, попередньо схвалити (надати згоду) на отримання Товариством, за наданням згоди (погодженням) Наглядової ради, у банківських установах кредитів сукупною граничною вартістю не більше 20 000 000 грн. (двадцяти мільйонів гривень).

 

Вирішили: 

Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення Товариством, за наданням згоди (погодженням) Наглядової ради, значних правочинів протягом одного календарного року з дня прийняття рішення Загальними зборами про їх схвалення сукупною  граничною  вартістю не більше 20 000 000 грн. (двадцяти мільйонів гривень). Також у випадку виникнення необхідності залучення кредитів на потреби Товариства, попередньо схвалити (надати згоду) на отримання Товариством, за наданням згоди (погодженням) Наглядової ради, у банківських установах кредитів сукупною граничною вартістю не більше 20 000 000 грн. (двадцяти мільйонів гривень).

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272  голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №9 порядку денного (Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених (схвалених) Загальними зборами значних правочинів.)

Слухали:

Секретаря Зборів Іващука О.С., який повідомив присутнім про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства – Юркову Костянтину Юрійовичу щодо здійснення всіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених (схвалених) Загальними зборами та попередньо схвалених (погоджених) Наглядовою радою значних правочинів, зокрема надати повноваження на укладення (підписання) кредитних угод, договору застави, договору  іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту Товариством.

 

Вирішили:

Надати повноваження Голові правління Товариства – Юркову Костянтину Юрійовичу  щодо здійснення всіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених (схвалених) Загальними зборами та попередньо схвалених (погоджених) Наглядовою радою значних правочинів, зокрема надати повноваження на укладення (підписання) кредитних угод, договору застави, договору  іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту Товариством.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №10 порядку денного (Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.)

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який запропонував  достроково припинити повноваження діючого складу  Наглядової ради в наступному складі:

1. Перепелиця Віктор Анатолійович.

2.Юркова Лілія Олександрівна

3. Грицюк Руслан Валерійович

4. Стрільчук Ольга Олександрівна

5. Клімчук Олена Констянтинівна

 

Вирішили:

Достроково припинити повноваження діючого складу  Наглядової ради в наступному складі:

1. Перепелиця Віктор Анатолійович

  2.Юркова Лілія Олександрівна

  3. Грицюк Руслан Валерійович

  4. Стрільчук Ольга Олександрівна

  5. Клімчук Олена Костянтинівна

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №11 порядку денного (Про обрання членів Наглядової Ради Товариства та незалежних директорів.)

Слухали:

Голова Зборів Юрков К. Ю., запропонував обрати новий склад Наглядової ради з строком повноважень на 1 (один) рік, серед  наступних кандидатів:

1. Перепелиця Віктор Анатолійович

2.Юркова Лілія Олександрівна

3. Грицюк Руслан Валерійович

4. Круглик Андрій Олександрович

5. Матерна Ганна Павлівна

Та обрати незалежними директорами Товариства:

1. Дацюк Лілію Миколаївну

2. Дашевця Івана Віталійовича.

 

Вирішили:

Обрати склад Наглядової ради з строком повноважень на 1 (один) рік, серед  наступних кандидатів:

1. Перепелиця Віктор Анатолійович

2.Юркова Лілія Олександрівна

3. Грицюк Руслан Валерійович

4. Круглик Андрій Олександровича

5. Матерна Ганна Павлівна

 Дацюк Лілію Миколаївну та  Дашевця Івана Віталійовича незалежними директорами Товариства не обирати.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для кумулятивного голосування.

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Кількість кумулятивних голосів

Перепелиця  Віктор Анатолійович

 27911272 голосів

Юркова  Лілія Олександрівна

 27911272 голосів

Грицюк  Руслан  Валерійович

27911272 голосів

Стрільчук   Ольга   Олександрівна

27911272 голосів

Матерна Ганна Павлівна

27911272 голосів

Дацюк Лілія Миколаївна

 0 голосів

Дашевевець Іван Віталійович

0 голосів

 

Не враховано

 

0 голосів

 

 

       

Рішення прийнято.

 

Питання №12 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та незалежними директорами, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, незалежними директорами Товариства.).

Слухали:

Секретар Зборів Іващук О.С. зазначив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. Тому запропонував визначити особою, уповноваженю на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) Голову Правління – Юркова К.Ю.

 

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та  визначити  особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради – Юркова Костянтина Юрійовича.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №13 порядку денного (.Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.).

Слухали:

Секретаря Зборів Іващука О.С., який повідомив, що у зв’язку із змінами чинного законодавства України, які пов’язані із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», виникла необхідність внесення змін до діючого Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Юркова Костянтина Юрійовича на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та  на  здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

 

Вирішили:

Внести зміни до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити Голову Правління - Юркова Костянтина Юрійовича на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та на  здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272 голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №14 порядку денного (Про внесення змін, шляхом викладення у новій редакції, до:

- Положення про Загальні збори Товариства;

- Положення про Наглядову раду Товариства.)

Слухали:

Голова Зборів Юрков К. Ю.  повідомив, що у зв’язку із змінами чинного законодавства України, які пов’язані із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», виникла необхідність внесення змін до діючих внутрішніх документів Товариства.

 

Вирішили:

Внести зміни, шляхом викладення у новій редакції, до внутрішніх документів Товариства.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272   голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

Питання №15 порядку денного (Про затвердження переліку кредитних договорів (пакету договорів до них), укладених Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2015 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2016 році..).

Слухали:

Голова Зборів Юрков К. Ю. запропонував затвердити договори, укладені Товариством за на виконання статутних цілей період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2015 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2016 році, тобто за період з 01 січня 2015 року по 18 квітня 2016 року.

 

Вирішили:

Затвердити договори, укладені Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2015 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2016 році. (Перелік  зазначених договорів додається)

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів  для голосування.

За

27911272  голосів

100 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Проти

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Утримались

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Не враховано

0 голосів

0 % голосів присутніх акціонерів  та які мають право голосу на Зборах

Рішення прийнято.

 

 

 

 

Час закінчення Зборів: 12 год.05  хв.

 

Голова Зборів                                                                     К. Ю. Юрков 

 

Секретар Зборів                                                                 О.С.Іващук