Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Юрков К.Ю.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02971506

4. Місцезнаходження

Рівненська , Дубенський, 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69

5. Міжміський код, телефон та факс

(03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98

6. Електронна поштова адреса

dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.u

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

pat.drti.net.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про:
1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб;
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - в товариствi не створено спецiальну посаду корпоративного секретаря;
3. Iнформацiя про рейтингове агентство - рейтингової оцiнки не проводилось, так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, АТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища;
4. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - Засновником товариства був трудовий колектив орендного пiдприємства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", що володiв 100% статутного капiталу.
5. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.
6. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: Товариство здiйснювало випуск тiльки iменних цiнних паперiв (простих акцiй), тому форми про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери - не заповнювались та у звiтi вiдсутнi.
7. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало;
8. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались.
9. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.
10. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, так як у вiдповiдностi до Положення НКЦПФР № 2826 публiчнi акцiонернi товариства таку iнформацiю не заповнюють.
11. Рiчна звiтнiсть поручителя, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – вiдсутня, так як товариство боргових цiнних паперiв не випускало.
12. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - цiльових облiгацiй товариство не випускало.
13. Вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, так як Товариство складає звiтнiсть у вiдповiдностi до МСБО.
14.Рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не приймалося, тому iнформацiя про них вiдсутня.
Вiдповiдно до норм ЗУ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 07.04.2015р. №289-VIII, який набув чинностi 01.05.2016р., передбачено, що емiтенти, якi приймають рiшення про вчинення правочинiв, розкривають на фондовому ринку особливу iнформацiю. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 18.04.2016р., було прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. Оскiльки загальнi збори акцiонерiв вiдбулись до 01.05.2016р., емiтент не розкривав особливу iнформацiю про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Програмне забезпечення не дозволяє внесення iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв тому, що вона автоматично формується з наявної в базi даних особливої iнформацiї емiтента. Особлива iнформацiя по значних правочинах у звiтному перiодi не складалась та не подавалась згiдно дiючого законодавства України.
Додатково:
Так як у програмi звiтностi поле "електронна поштова адреса" має обмежену кiлькiсть символiв, назва електронної скриньки зазначена не повнiстю. Повну назву електронної пошти слiд читати так: dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.ua.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №501240

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1995

4. Територія (область)

Рівненська

5. Статутний капітал (грн)

7300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

151

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

22.19 виробництво iнших гумових виробiв

46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля

47.53 роздрiбна торгiвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння акцiонерного товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АБ “Укргазбанк”

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26000212000715

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрсиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26002032692900

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин)

АГ № 594707

22.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України.

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї - необмежений.

 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

5610300000-18

10.10.2012

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища

10.10.2017

Опис

д/н

 

Дозвiл на спецiальне водокористування

Укр. № 29/Рвн

04.04.2014

Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА

04.04.2017

Опис

д/н

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

084.12.56

06.04.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

06.04.2017

Опис

д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрков Костянтин Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Лановецький завод гумових виробiв» - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода у натуральнiй формi в звiтному перiодi не виплачувалась . Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 27 952 513 шт. акцiй, що становить 95,7278% вiд загальної кiлькостi акцiй. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016р. Юркова К.Ю. було обрано Головою правлiння товариства. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - Голова правлiння; ТОВ «Лановецький завод гумових виробiв» - генеральний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паращинець Людмила Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - iнспектор з кадрiв; ВАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - економiст
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Паращинець Л.I. було звiльнено з посади члена Правлiння товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iващук Олександр Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Iващука О.С. було обрано членом Правлiння товариства. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - технiчний директор з виконанням обов"язкiв виконавчого директора, головний iнженер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарчук Клим Климович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник цеха

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Захарчука К.К. звiльнено з посади члена Правлiння товариства. Емiтенту не було надано iнформацiї про попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавський Микола Францович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ ", начальник служби безпеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник служби безпеки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ВТС" м. Бiла Церква, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Основне мiсце роботи: ПП "ВТС", посада - директор, адреса - 09112, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Партизанська, 35/7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. Перепелицю В.А. було обрано членом Наглядової ради термiном на 1 рiк. На засiданнi Наглядової ради вiд 18.04.2016 року особу обрано Головою Наглядової ради. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПП "ВТС" - директор. Особа є акцiонером Товариства, але не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юркова Лiлiя Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", бухгалтер-касир

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. Юркову Л.О. було обрано членом Наглядової ради термiном на 1 рiк. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - бухгалтер-касир. Особа не є акцiонером Товариства, представником акцiонера чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грицюк Руслан Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", завiдуючий складом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. Грицюка Р.В. було обрано членом Наглядової ради термiном на 1 рiк. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - завiдуючий складом. Особа не є акцiонером Товариства, представником акцiонера чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рухаленко Сергiй Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", заступник комерцiйного директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення Наглядової ради товариства вiд 18.04.2016 року Рухаленко С.В. звiльнений з посади члена Правлiння товариства. Емiтенту не було надано iнформацiї про попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначено Статутом та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стецюк Олександр Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.12.2015 безстроково

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до наказу виконавчого директора №112-к вiд 09.09.2016 р. посадова особа була звiльнена з посади головного бухгалтера з 09.09.2016р. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник головного бухгалтера; ТОВ "АСКУМ ЛТД" - головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмчук Олена Костянтинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв вiд 18.04.2016 року звiльнена з посади члена Наглядової ради.Емiтенту не було надано iнформацiї про попереднi посади, якi обiймаал особа протягом останнiх п"яти рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Особа не є акцiонером Товариства, представником акцiонера чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1996

5) освіта**

незакiнчена вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", старший менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв вiд 18.04.2016 року Стрiльчук О.О. звiльнено з посади члена Наглядової ради товариства.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник вiддiлу збуту , старший менеджер, менеджер вiддiлу збуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Особа не є акцiонером Товариства, представником акцiонера чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", начальник пiдготовчого цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник пiдготовчого цеху. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Константiнов Володимир Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Даймонд сфiр груп"- заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Константiнова В.В. обрано членом Правлiння термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - фiнансовий директор; ТОВ "Даймонд сфiр груп"- заступник директора; ТОВ "ТД " Ворпд-груп" - заступник директора, фiнансовий директор; ТОВ "Ай Сi Дi ЮА" - фiнансовий директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лашкай Лiлiя Дмитрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ « ОРК Фiзiофiт»- керiвник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Лашкай Л.Д. обрано членом Правлiння термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник директора з управлiння персоналом; ТОВ "ОРК Фiзiофiт" - керiвник, ДК "Еллада" - юрисконсульт. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самойлов Павло Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ «Реноме-смарт» - керiвник департаменту продажу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Самойлова П.Л. обрано членом Правлiння термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник директора по ЗЕД; ТзОВ "Реноме-смарт- керiвник департаменту продаж; ТзОВ "Об"єднанi системи лояльностi" - директор; ПуАТ "Фiдобанк" начальник центру продаж. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матерна Ганна Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1989

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - iнженер-технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв вiд 18.04.2016 року Матерну Г.П. обрано членом Наглядової ради термiном на 1 рiк.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - iнженер-технолог. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не акцiонером Товариства, представником акцiонера чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Круглик Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП «ВТС» - заступник директора по ЗЕД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник фiнансового директора; ПП "ВТС", – заступник директора по ЗЕД, адреса - 09112, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Партизанська, 35/7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв вiд 18.04.2016 року Круглика А.О. обрано членом Наглядової ради термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не є акцiонером Товариства, представником акцiонера чи незалежним директором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчук Петро Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Iсполiн" - iнженер-конструктор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Ковальчука П.П. обрано членом Правлiння термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - головний механiк; ТзОВ "ЛМЗ Iсполiн" - iнженер- конструктор , технiчний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1996

5) освіта**

незакiнчена вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - старший менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016 року Стрiльчук О.О. обрано членом Правлiння термiном на 3 роки.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ"- начальник вiддiлу збуту, старший менеджер, менеджер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Iрина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Папiр-сервiс» - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2016 безстроково

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наказом виконавчого директора № 128-к вiд 31.10.2016 року Бабич I.В. призначено на посаду головного бухгалтера на невизначений термiн.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ - головний бухгалтер; ТОВ "Папiр Сервiс" - головний бухгалтер .; ТОВ фiрма "Равiс" - головний бухгалтер ; ТОВ "Папiр Сервiс" - головний бухгалтер; ТзОВ "Канцунiверсалсервiс" - головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Юрков Костянтин Юрiйович

д/н д/н д/н

27952513

95.7278

27952513

0

0

0

Член правлiння

Iващук Олександр Степанович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Журавський Микола Францович

д/н д/н д/н

100

0.0003

100

0

0

0

Голова наглядової ради

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

д/н д/н д/н

100

0.0003

100

0

0

0

Член Правлiння

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Юркова Лiлiя Олександрiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Грицюк Руслан Валерiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Матерна Ганна Павлiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Круглик Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Константiнов Володимир Володимирович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Лашкай Лiлiя Дмитрiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Самойлов Павло Леонiдович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Ковальчук Петро Петрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна

д/н д/н д/н

2100

0.0072

2100

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна

д/н д/н д/н

2068

0.0071

2068

0

0

0

Головний бухгалтер

Бабич Iрина Володимирiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

27956881

95.7427

27956881

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Юрков Костянтин Юрiйович

д/н д/н д/н

27952513

95.7278

99.9772

27952513

0

0

0

Усього

27952513

95.7278

99.9772

27952513

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.04.2016

Кворум зборів**

99.99

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2015 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку ( покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
8. Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року з дня прийняття рiшення Загальними зборами про їх попереднє схвалення.
9. Про надання повноважень Головi правлiння Товариства щодо здiйснення всiх необхiдних дiй для вчинення (виконання) вiд iменi Товариства попередньо затверджених (схвалених) Загальними зборами значних правочинiв.
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства та незалежних директорiв..
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та незалежними директорами, визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради, незалежними директорами Товариства.
13. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
14.Про внесення змiн, шляхом викладення у новiй редакцiї, до:
- Положення про Загальнi збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства.
15.Про затвердження перелiку кредитних договорiв (пакету договорiв до них), укладених Товариством за перiод часу з дати проведення Загальних зборiв Товариства у 2015 роцi до дати проведення чергових Загальних зборiв Товариства у 2016 роцi
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Дмитрук Вiра Михайлiвна;
Член лiчильної комiсiї – Гаврилюк Любов Олександрiвна
Член лiчильної комiсiї – Тхоревська Анна Вiкторiвна
2. Обрати Головою Зборiв - Юркова Костянтина Юрiйовича;
Обрати секретарем Зборiв - Iващука Олександра Степановича
3. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
7. 1. Затвердити прибуток Товариства в сумi 1 892 000, 00 грн. (Один мiльйон вiсiмсот дев’яносто дiв тисячi гривень).
7.2. Дивiденди за 2015 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.
8. Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення Товариством, за наданням згоди (погодженням) Наглядової ради, значних правочинiв протягом одного календарного року з дня прийняття рiшення Загальними зборами про їх схвалення сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (двадцяти мiльйонiв гривень). Також у випадку виникнення необхiдностi залучення кредитiв на потреби Товариства, попередньо схвалити (надати згоду) на отримання Товариством, за наданням згоди (погодженням) Наглядової ради, у банкiвських установах кредитiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (двадцяти мiльйонiв гривень).
9. Надати повноваження Головi правлiння Товариства – Юркову Костянтину Юрiйовичу щодо здiйснення всiх необхiдних дiй для вчинення (виконання) вiд iменi Товариства попередньо затверджених (схвалених) Загальними зборами та попередньо схвалених (погоджених) Наглядовою радою значних правочинiв, зокрема надати повноваження на укладення (пiдписання) кредитних угод, договору застави, договору iпотеки та iнших документiв, необхiдних для отримання кредиту Товариством.
10. Достроково припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради в наступному складi:
1. Перепелиця Вiктор Анатолiйович
2.Юркова Лiлiя Олександрiвна
3. Грицюк Руслан Валерiйович
4. Стрiльчук Ольга Олександрiвна
5. Клiмчук Олена Костянтинiвна
11. Обрати склад Наглядової ради з строком повноважень на 1 (один) рiк, серед наступних кандидатiв:
1. Перепелиця Вiктор Анатолiйович
2.Юркова Лiлiя Олександрiвна
3. Грицюк Руслан Валерiйович
4. Круглик Андрiй Олександровича
5. Матерна Ганна Павлiвна
Дацюк Лiлiю Миколаївну та Дашевця Iвана Вiталiйовича незалежними директорами Товариства не обирати.
12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначити особою, уповноваженою на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради – Юркова Костянтина Юрiйовича.
13. Внести змiни до Статуту, шляхом викладення його у новiй редакцiї та уповноважити Голову Правлiння - Юркова Костянтина Юрiйовича на пiдписання нової редакцiї Статуту ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та на здiйснення державної реєстрацiї Статуту Товариства.
14. Внести змiни, шляхом викладення у новiй редакцiї, до внутрiшнiх документiв Товариства.
15. Затвердити договори, укладенi Товариством за перiод часу з дати проведення Загальних зборiв Товариства у 2015 роцi до дати проведення чергових Загальних зборiв Товариства у 2016 роцi. (Перелiк зазначених договорiв додається)
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводилися

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36625811

Місцезнаходження

61022 Україна Харківська Харкiвський м. Харкiв проспект Ленiна, 5. к.20

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286523

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(0362) 26-14-05

Факс

(0362) 62-05-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП

Опис

Депозитарна установа, послугами якої користується товариство.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-10-78

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Нацiональний депозитарiй України дiє на пiдставi Правил центрального депозитарiю.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38059045

Місцезнаходження

33014 Україна Рівненська Рiвненський м. Рiвне вул. Степана Бандери, буд. 41, каб. 68

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4510

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.02.2012

Міжміський код та телефон

(0362) 62-08-93

Факс

(0362)62-08-93

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємтсво «Аудиторська фiрма «Рось-Аудит»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

20607129

Місцезнаходження

09100 Україна Київська Бiлоцеркiвський м. Бiла Церква Григорiя Ковбасюка, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(04563)5-22-05, (04563) 5-35-19

Факс

(04563) 5-35-09

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

д/н

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2015

38/1/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000073944

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

29200000

7300000

100

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 29.09.2015р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Фактiв лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались;Додаткової емiсiї цiнних паперiв у звiтному перiоду Товариство не здiйснювало.

 

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" засноване вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995р. № 439 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна", Указу Президента України "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994р. № 699/94, а також шляхом об'єднання на добровiльних засадах своїх грошових та майнових сертифiкатiв у процесi приватизацiї громадянами України.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 14 травня 2010 року) вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" змiнило свiй тип та найменування на публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", вiдповiдно до Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI. Статут Товариства розроблений вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексiв України, до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок ". ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" є правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ "Дубенський завод гумово - технiчних виробiв".

 

Основною метою i завданням створення товариства, є об'єднання матерiальних, трудових фiнансових ресурсiв його засновникiв-учасникiв для здiйснення господарської дiяльностi в iнтересах товариства, а також для задоволення потреб населення, пiдприємств та органiзацiй в товарних гумах i виробах iз гуми, роботах та послугах, отримання прибутку i задоволення на цiй основi економiчних та соцiальних потреб акцiонерiв. Предметом дiяльностi товариства являється випуск сирих гум i виробiв iз гуми, виробництво товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо - технiчного призначення, торгiвельно-закупiвельна дiяльнiсть та комерцiйно - посередницька дiяльнiсть; виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв, столярних виробiв; придбання та реалiзацiя нерухомостi i надання побутових та сервiсних послуг; посередницька дiяльнiсть. Статутний фонд товариства становить 7 300 000 гривень, який подiлений на 29 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 коп.

 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - 151 чоловiк. Кiлькiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу – 1 особа. Фонд оплати працi працiвникiв емiтента у 2016 роцi становив 9167 тис. грн. Фонд оплати працi працiвникiв у 2016 роцi збiльшився у порiвнянi з аналогiчним перiодом попереднього року, який становив 2785 тис.грн.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Пiдприємство активно спiвпрацює з мiським центром зайнятостi по працевлаштуванню безробiтних громадян. Навчання обраним робiтничим професiям проводиться на робочому мiсцi квалiфiкованими працiвниками.

 

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" не належить до жодного об'єднання пiдприємств чи органiзацiй.

 

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та установами, i тому фiнансвоий результат за такими видами дiяльностi вiдсутнiй.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, затверджених положень, стандартiв бухгалтерського облiку, керуючись принципами послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складання фiнансової звiтностi. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма облiку. План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй з урахуванням положень iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291 введено на пiдриємствi з 1 сiчня 2001 року. На пiдприємствi не застосовуються бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв не проводиться. Оцiнка запасiв, готової продукцiї здiйснюється за методом ФIФО.

 

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - виробниче пiдприємство Рiвненської областi, що спецiалiзується на виробництвi сирої гуми та гумових виробiв. Метою дiяльностi пiдприємтсва є задоволення суспiльних потреб споживачiв продукту та реалiзацiя на пiдставi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства.Пiдприємство має лiцензiю на збирання, заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин). Для виробництва сирих гум i гумових виробiв основною сировиною являються каучуки. Iншi компоненти, необхiднi для виробництва сирих гум закуповуються як на внутрiшньому так i зовнiшньому ринку. Основними ринками збуту готової продукцiї являються пiдприємства i фiзичнi особи пiдприємцi України такi як: ПП ВТС м.Бiла Церква, ПП "Агротехснаб" м.Днiпропетровськ, ТОВ "РТИ" м. Днiпропетровськ, ВАТ "Квасилiвський ЗКУ".

 

За останнi п"ять рокiв придбано основне технологiчне обладнання для виготовлення гуми i гумово-технiчних виробiв: вальцi, каландр, преса вулканiзiйнi, екструдер, лiнiю по виробництву кисневих рукавiв, лiнiю по виробництву гумових ременiв, прес-форми для виготовлення гумових килимкiв та комплектiв автомобiльних килимкiв в салони легкових автомобiлiв. Основнi фонди придбано за рахунок власних коштiв пiдприємства та кредитних коштiв.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 11939 тис.грн., а саме:
- Будiвлi та споруди 2495 тис.грн.;
- Машини та обладнання - 5661 тис.грн.;
- Транспортнi засоби - 1393 тис.грн.;
- Iншi основнi засоби - 2429 тис. грн.
Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв:
Будiвлi та споруди знаходяться в Рiвненськiй областi, мiсто Дубно, вул. Млинiвська, 69. До складу основних засобiв входять також i iншi нематерiальнi активи. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами вiдповiдно до вимог законодавства з бухгалтерського облiку. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв, який визначається прямолiнейним методом, i вiднесення його на витрати вiдповiдають чинному законодавству України. Обмежень на використання майна Товариства немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходження основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв. Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi.

 

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є:
1. Нестача обiгових коштiв;
2. Морально i фiзично зношене обладнання;
3. Постiйний рiст цiн на енергоносiї i сировину.
Ступiнь впливу економiчних факторiв на дiяльнiсть емiтента достатньо високий, оскiльки нестабiльнiсть економiчного середовища, рiвень платоспроможностi покупцiв не може не впливати на фiнансовий стан пiдприємства.

 

В 2016 роцi Товариством сплачувалися штрафнi санкцiї на загальну суму 34 000 гривень.

 

Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Фiнансування дiяльностi акцiонерного товариства проводиться виключно за рахунок власних обiгових коштiв. Бюджетне фiнансування вiдсутнє.

 

Довготривалих укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має

 

Колектив пiдприємства постiйно працює над впровадженням нових технологiй, освоєнням нових видiв продукцiї, розширенням ринку збуту продукцiї.

 

У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.

 

Товариство в процесi господарської дiяльностi стикається з низкою проблем, якi призводять до судових справ, проте такi справи стосуються виключно виплати пiльгових пенсiй. Посадовi особи Товариства не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спорiв. За звiтний перiод емiтент не виступав стороною в судових справах, предметом розгляду яких були корпоративнi спори. У 2016 роцi у провадженнi Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду тривали провадження у справах за апеляцiйними скаргами Пенсiйного фонду Рiвненської областi про виплату пiльгових пенсiй.

 

За звiтний 2014рiк отримано прибуток на суму 1812 тис.грн.
За звiтний 2015 рiк отримано прибуток на суму 1910 тис.грн.
За звiтний 2016 рiк отримано прибуток на суму 3026 тис.грн.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5290

7030

0

0

5290

7030

будівлі та споруди

1105

1011

0

0

1105

1105

машини та обладнання

4003

5169

0

0

4003

5169

транспортні засоби

164

850

0

0

164

850

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

18

0

0

0

18

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5290

7030

0

0

5290

5290

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 12312 тис.грн., нарахований знос 5282 тис. грн., залишкова вартiсть 7030 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 42,9%.
Основнi засоби були введенi в експлуатацiю при створенi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час, використовуються за промисловим призначенням, ступiнь використання ОЗ 100%.
Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу.
Суттєвих змiн у вартостi осн. засобiв не було, вартiсть зменшується за рахунок зносу, згiдно норм.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

13393

10399

Статутний капітал (тис. грн.)

7300

7300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7300

7300

Опис

Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

9720

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "УКРГАЗБАНК"

08.09.2016

9720

23

05.09.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

318

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6554

X

X

Усього зобов'язань

X

16592

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання включають заборгованiсть за роботи, товари, послуги, розрахунки з оплати працi, з страхування та заборгованiсть за одержаними авансами

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гума невулканiзована та вироби з неї; гума вулканiзована, крiм гуми твердої, у виглядi ниток, корду

181 т.

2807

11

179 т.

9353

23

2

Труби, трубки та шланги з гуми вулканiзованої (крiм iз гуми твердої)

1158 т.

24386

89

984 т.

31576

77

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

56.8

2

Витрати на оплату працi

28.8

3

Вiдрахування на соц. заходи

6.3

4

Iншi

13.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2016

19.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.09.2016

12.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31.10.2016

01.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38059045

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41, каб. 68

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4510 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ДУБЕНСЬКИЙ
ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ” ЗА 2016 РIК
Рiвне — 2017 р.

ЗМIСТ стор.
1.ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ
Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ…………………………………………………………………………..3
2. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГТВ»…………………..…. 4
3.ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)……………………………………………….....13
4.ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ….……………………………………………………..16
5.ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ……………………………………………………….…18
6.ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ…………………………………………………………..……20
7.ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК……………………………21

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться у вищенаведеному Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Дубенський завод ГТВ» (надалi - Компанiя) та незалежних аудиторiв стосовно фiнансової звiтностi 2016 року.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище станом на 31 грудня 2016 р., її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ).
У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї вiдповiдає за :
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
- дотримання вiдповiдних й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;
- пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :
- розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;
- пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв
Компанiї;
- запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Вся фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2016 р. була затверджена її керiвництвом 28 лютого 2017 року.
Виконавчий директор: Головний бухгалтер:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГТВ”
1. Адресат

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi 2016 року призначається для власникiв цiнних паперiв, керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» (надалi - Компанiя) i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2 .Вступний параграф
Ми провели аудиторську перевiрку представленого в Додатку фiнансової звiтностi ПАТ „Дубенський завод ГТВ” м. Рiвне, Україна яка складається з: Звiту про фiнансовий стан на 31.12.16 р., Звiт про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., Звiту про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., Примiток 1, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики, з порiвняльною та iншою пояснюючою iнформацiєю.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi Стандарти Фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.

2.1 Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування:
Публiчне акцiонерне товариство „Дубенський завод гумово-технiчних виробiв”
Скорочена назва: ПАТ „Дубенський завод ГТВ”
Код ЄДРПОУ: 02971506
Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство,
органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230
№ Свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата: А 01 № 501240
Дата проведення державної реєстрацiї: 03 липня 1995 р.
Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Дубенської мiської ради Рiвненської областi
Юридична адреса та мiсце знаходження: 35600, Рiвненська обл., м. Дубно,
вул. Млинiвська 69 ,за КОАТУУ-5610300000
Основнi види дiяльностi: (КВЕД) 22.19 –виробництво iнших гумових виробiв
46.90 –неспецiалiзована оптова торгiвля
47.53 –роздрiбна торгiвля килимовими виробами, килимами
68.20 –надання в оренду й експлуатацiю власного майна
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2016 р 151 чол.
Важливi подiї розвитку (в т.ч. злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл): публiчне акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995 року, №439 шляхом перетворення орендного пiдприємство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України «Про приватизацiю державного майна», Указу Президента України «Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв» вiд 26.11.1994 року №699/94, а також шляхом об» єднання на добровiльних засадах грошових та майнових сертифiкатiв в процесi приватизацiї.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (пр..№1 вiд 14.05.2010 р.) ВАТ «Дубенський заавод гумово-технiчних виробiв» перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї в 2016 р. був виконавчий директор Iващук Олександр Степанович, призначений наказом №128-к вiд 03 листопада 2015 р.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2016 року, умови та результати цих пропозицiй: пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Метою дiяльностi Компанiї є об» єднання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв його засновникiв для здiйснення господарської дiяльностi, для задоволення потреб користувачiв в товарних гумах та виробах iз гуми, одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної та iншої дiяльностi в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом.
Конкурентоспроможнiсть Компанiї досягається за рахунок ефективної органiзацiї процесу виробництва, вдосконалювання прийнятих технологiчних процесiв у виробництвi .
Умови функцiонування Компанiї в Українi
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу.
Фiнансова звiтнiсть за 2016 р. вiдображає оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть та фiнансове становище Компанiї. Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
2.2 Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших Примiток у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi 2016 року визначалися Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi. Облiк усiх операцiй здiйснювався згiдно дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку та положень Н(с)БО з послiдуючою трансформацiєю такої звiтностi до вимог МСФЗ.
Керуючись МСФЗ 1 та у вiдповiдностi з розпорядженням керiвництва, Компанiя обрала першим звiтним перiодом 2012 рiк. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Компанiї складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та
роз» ясень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi було надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року «Про застосування стандартiв аудиту » .
Межа суттєвостi помилки згiдно з МСА 320 «Суттєвiсть в аудитi», яка погоджена мiж Компанiєю та аудитом становить 6,0 тис.грн. (0,02% вiд валюти Балансу).
Рiчна фiнансова звiтнiсть 2016 року складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.3 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Для проведення аудиту Компанiєю надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:
* Статут та установчi документи.
* Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2016 р.
* Звiт про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.
* Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.
* Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.
* Примiтки 1
* Регiстри бухгалтерського облiку
3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах 2016 р. у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi та вимог Мiнфiну України щодо застосування МСФЗ (№31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011 р.), та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв, стану корпоративного управлiння; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi у вiдповiдностi до вимог МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

4.Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання емiтентом фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю.
Аудиторський звiт складено пiсля повного здiйснення усiх необхiдних процедур. Отримана iнформацiя вiдповiдно до iснуючих стандартiв розкриває адекватно усi суттєвi питання. Аудиторськi докази, отриманi нами в процесi аудиту є достатнiми та прийнятними щодо формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi».
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок.
Пiд час аудиту вибiрковим шляхом проведено перевiрку заявлених у фiнансових звiтах сум i пiдтверджуючих їх документiв, зроблено дослiдження шляхом тестувань доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки, як того вимагає МСА 500 «Аудиторськi докази».


5. Аудиторська думка.
5.1 Пiдстава для висловлення негативної думки
Обмеження обсягу роботи аудитора. При ознайомленнi з фiнансовим звiтом Компанiї за 2016 рiк нами було враховано обмежений характер аудиторських процедур з оцiнки питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю та той факт, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що рекомендованi НКЦПФР.
Компанiя у фiнансовому облiку вiдображало основнi засоби за iсторичною собiвартiстю та переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Вартiсть необоротних активiв у подальшому ( при обраннi та затвердження облiковою полiтикою iншого методу оцiнювання необоротних активiв) може бути змiнена, вiдповiдно, вплив змiн на справедливу вартiсть активiв визначити на 31 грудня 2016 року неможливо.
Вартiсть запасiв Компанiї станом на 31.12.2016 р. вiдображена у розмiрi 14757 тис.грн. Управлiнський персонал не проводить процедур визнання запасiв за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, а визнає останнi лише за собiвартiстю.
Вiдповiдно, вплив змiн на справедливу вартiсть активiв визначити у даний час неможливо.
При арифметичних пiдрахунках через округлення залишкiв активiв та зобов’язань до тисяч гривень iснують закономiрнi розбiжностi, проте, вони не перевищують встановленої межi суттєвостi i не мають принципового значення.
У фiнансовiй звiтностi не вiдображено резерв сумнiвних боргiв та забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, створення яких передбачено Положеннями (стандартом) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть" та №11 "Забезпечення".
При проведенi аудиту фiнансової звiтностi за 2016 рiк було виявлено суттєвi невiдповiдностi даних фiнансового облiку: мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських регiстрах Компанiї, якi необхiднi для вiдображення фiнансового стану та результатiв дiяльностi за МСФЗ:
Аудит констатує не вiдповiднiсть даних Головної книги за 2016 р. аналiтичним даним фiнансового облiку по рахункам класу 3,6, а саме:
- розгорнуте сальдо Головної книги та Балансу на початок 2016 р. по рах.36 «Розрахунки з покупцями» не тотожнє сальдо Балансу на кiнець 2015 року;
-розгорнуте сальдо Головної книги та Балансу на початок 2016 р. по рах.63 «Розрахунки з постачальниками» не тотожнє сальдо Балансу на кiнець 2015 року;
- розгорнуте сальдо Головної книги та Балансу на початок 2016 р. по рах.685 «Розрахунки з iншими кредиторами» не тотожнє аналогiчному сальдо Балансу на кiнець 2015 року.
Ми не мали змоги пiдтвердити або перевiрити альтернативними засобами статтi усiєї дебiторської та кредиторської заборгованостi, включенi у Звiт про фiнансовий стан. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях такої заборгованостi, вiдображеної чи не вiдображеної в облiку.
Перелiченi питання можуть мати суттєвий, проте, не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти 2016 року, саме тому наша думка модифiкована. Проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для аудиторського висновку .
Ми враховували обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю та той факт, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що рекомендованi НКЦПФР.
Аудитом не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi станом на 31.12. 2016 рiк вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї як щодо активiв, так i щодо зобов’язань, нами отримано достатнi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Компанiї за 2016 рiк.

5.2. Негативна думка
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31.12.2016 року. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятих аудиторських доказiв. Стан органiзацiї бухгалтерського облiку не за усiма аспектами адекватний законодавчим, нормативним актам та не в повнiй мiрi забезпечує достовiрне вiдображення операцiй, що виконувались на основi первинних документiв.
Зважаючи на обставини, викладенi в попередньому роздiлi, на нашу думку, фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк не подає достовiрно фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2016 року, результати його господарської дiяльностi за рiк, який закiнчився на вищезазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
5.3 Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть внесення управлiнським персоналом Компанiї коригувань у подальшу фiнансову звiтнiсть пiд час складання повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ , який буде включати Звiт про фiнансовий стан, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал i вiдповiднi Примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх Примiток, що вимагається МСФЗ).

6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. Iнша допомiжна iнформацiя.
6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв Компанiї здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485.
Фактична вартiсть чистих активiв Компанiї на кiнець звiтного перiоду становить 13888 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме ст.155 Цивiльного кодексу України .
6.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
На пiдставi представлених документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв та визначаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Компанiєю та надається користувачам звiтностi.
Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Компанiєю та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»).
6.3 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2016 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного
капiталу: не вiдбувалося;
- прийняття рiшення щодо викупу акцiй власної емiсiї: не приймалося;
- факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: не здiйснювалось;
- отримання позик або кредитiв на суму, що перевищує 25% активiв емiтента: отримувались, а саме: в 2016 роцi Компанiя користувалась кредитною лiнiєю на поповнення обiгових коштiв згiдно Договору вiд 08.09.16р. Строк погашення суми кредиту отриманої в 2016 роцi становить до 05 вересня 2017р. Максимальна сума кредиту згiдно генерального кредитного договору становить 15 000 тис.грн.
Процентна ставка встановлена в розмiрi 23 % рiчних. Непогашена заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. склала 9721,0 тис.грн.
- змiна складу посадових осiб емiтента: протягом 2016 року в Компанiї вiдбувалися змiни у складi посадових осiб, а саме – змiна членiв Наглядової ради , Правлiння (повiдомлення 19.04.2016 р.), вiдомостi про змiну посадових осiб (повiдомлення 12.09.2016 р., 01.11.2016 р.)
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
не вiдбувалася;
- рiшення емiтента про утворення, припинення фiлiй, представництв: не приймалося;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу:не приймалося;
-порушення справи про банкрутство, винесення ухвали про санацiю емiтента:
не порушувалося, не виносилося;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента:
не приймалося.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т.ч. стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у т.ч. внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
-вiдповiдностi системи корпоративного управлiння;
-достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Дубенський завод ГТВ" здiйснюється вiдповiдно до Статуту Компанiї.
Протягом 2016 року в Компанiї функцiонували наступнi органи управлiння:
* Вищий орган: Загальнi збори акцiонерiв;
* Наглядова рада;
* Виконавчий орган: Правлiння
*Ревiзiйна комiсiя (створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Компанiї).
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», а саме 18 квiтня 2016 р.(протокол №1 вiд 18.04.2016 р.).
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту (не рiдше одного разу на квартал- Положення про Наглядову Раду, п 10.10 Статуту. Засiдання Наглядової ради проводилися: пр.№1, 02.03.2016 р., пр..№2 вiд 01.04.2016 р., пр..№3 вiд 18.04.2016 р., пр..№4 вiд 06.09.2016 р., пр..№5 вiд 17.10.2016 р.).
В процесi аудиту фiнансової звiтностi нами було оцiнено стан корпоративного управлiння Компанiї.
В результатi виявлено наступне:
- кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння розроблений та затверджений 14.05.2010 р.;
- положення про загальнi збори акцiонерiв , про наглядову раду, про виконавчий орган (правлiння), про ревiзiйну комiсiю розробленi та затвердженi;
- станом на 31.12.2016 року Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Компанiї не утворенi;
- протягом 2016 р. проведено 1 (однi) черговi загальнi збори акцiонерiв, голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалося шляхом вiдкритого голосування , голосування з питань порядку денного вiдбувалося шляхом голосування бюлетенями. В 2016 р. вiдбулося 6 (шiсть) засiдань Наглядової ради.
Система внутрiшнього контролю Компанiї спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти та точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Компанiї таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у свої руках усi повноваження, необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.
Протягом 2016 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Виконавчий директор Компанiї в межах повноважень, якi встановлено Статутом.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок що систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята система корпоративного управлiння в Компанiї в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
6.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi.
Нами були поданi запити до управлiнського персоналу, якi, ймовiрно, можуть допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання , структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками Компанiї визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює голова правлiння.
Ми вважаємо, що не отримали достатню впевненiсть в тому, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Компанiї низький, фiнансовi звiти за 2016 рiк мiстять суттєвi викривлення внаслiдок помилок та коригувань, проведених управлiнським персоналом в поточному 2016 роцi.
6.6 Розкриття iнформацiї :
- за видами активiв: на нашу думку, iнформацiя за видами активiв Компанiї не повнiстю розкрита вiдповiдно до МСФЗ, данi бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi не дають повного та достовiрного уявлення про дiйсний стан справ, що склався на 1 сiчня 2016 року;
- про зобов’язання: на нашу думку, визнання, облiк та оцiнка поточних зобов’язань, вiдображених в фiнансовiй звiтностi не в повному обсязi здiйснюється вiдповiдно до МСБО та МСФЗ, данi бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi не дають достовiрного уявлення про дiйсний стан справ, що склався на 1 сiчня 2016 року;
- про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу: сума статутного капiталу становить 7300 тис.грн., що вiдповiдає Установчим документам Компанiї, Статутний капiтал сформовано у встановлений законодавством термiн та правдиво вiдображений у фiнансовiй звiтностi 2016 року;
- про власний капiтал: на нашу думку, iнформацiя про власний капiтал розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСФЗ;
- щодо обсягу чистого прибутку: на нашу думку, iнформацiя про чистий прибуток/збиток складалася вiдповiдно до моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, але не всi принципи облiку, пов’язанi iз даним питанням було дотримано , а саме принципи повного висвiтлення та послiдовностi були застосованi управлiнським персоналом не до усiх господарських операцiй.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "
(ЄДРПОУ38059045)
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi №4510 рiшенням Аудиторської палати №246/4 вiд 23.02.2012р.
Мiсцезнаходження: 33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41; тел/факс (0362) 62-08-93; 400-543
Аудитори:
Контроль якостi: Клочек Н.Г.
(Сертифiкат серiї А № 003350 вiд 27.04.1998 р.)
Левицька С.О..
(Сертифiкат серiї А № 000788 вiд 20.02.1996 р.)
Волошин Л.I
(Сертифiкат серiї № 006478 вiд 18.12.2008р.)
Мiсце проведення аудиту: м. Рiвне
Дата, № договору на проведення аудиту: Договiр вiд 09 березня 2017р.
Дата початку проведення аудиту 01 квiтня 2017 р.
Дата закiнчення проведення аудиту 24 квiтня 2017 р.
Директор : Клочек Н.Г.
( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)
м.Рiвне, Україна,
24 квiтня 2017р.

д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

2

1

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): За звiтний перiод позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Iнформацiя вiдсутня.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети на створено.

Інші (запишіть)

Комiтети не створено.

 

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та на яких не розповсюджуються обмеження, встановленнi чинним законодавством, та/або з юридичних осiб акцiонерiв. Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної належностi та вiдповiдати власним посадам

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя вiдсутня.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Податкова iнспекцiя м.Дубно

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 14.05.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалася.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

Територія

 

за КОАТУУ

5610300000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

22.19

Середня кількість працівників

151

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

35600, Україна,Рiвненська обл, м.Дубно, вул. Млинiвська,69

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

25

21

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

5290

7030

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

10

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

154

465

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

5479

7516

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

8872

14757

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1160

5983

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


400


1003


0

з бюджетом

1135

304

73

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

388

219

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

244

233

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

243

232

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

24

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

22

0

0

Усього за розділом II

1195

11390

22292

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

16869

29808

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7300

7300

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

292

278

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2789

6310

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

10381

13888

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

278

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

678

166

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

956

166

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

389

9721

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1998

4301

0

за розрахунками з бюджетом

1620

499

190

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1010

864

0

за одержаними авансами

1635

1186

657

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

432

21

0

Усього за розділом IІІ

1695

5532

15754

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

16869

29808

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Юрков К.Ю.

Головний бухгалтер

Бабич I.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

43658

20377

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 31797 )

( 17768 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


11861


2609

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

561

7445

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4894 )

( 3532 )

Витрати на збут

2150

( 1663 )

( 922 )

Інші операційні витрати

2180

( 1051 )

( 2562 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


4814


3038

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

167

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 635 )

( 880 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


4179


2325

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

658

415

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


3521


1910

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3521

1910

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

18049

18092

Витрати на оплату праці

2505

9167

2785

Відрахування на соціальні заходи

2510

1989

1045

Амортизація

2515

822

518

Інші операційні витрати

2520

4340

2344

Разом

2550

34367

24784

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Юрков К.Ю.

Головний бухгалтер

Бабич I.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


43043


35463

Повернення податків і зборів

3005

0

4

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

9

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

10262

4906

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

55

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

22869

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 31063 )


( 44776 )

Праці

3105

( 7458 )

( 3821 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1969 )

( 1362 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4397 )

( 8891 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 633 )

( 540 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1908 )

( 6551 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1856 )

( 1800 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 12329 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 4579 )

( 845 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-8490

+3611

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

6136

Отримання позик

3305

15963

4432

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

6821

5000

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 459 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 204 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 8783 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

8479

-3215

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-11

+396

Залишок коштів на початок року

3405

244

125

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

-277

Залишок коштів на кінець року

3415

233

244

 

Примітки

д/н

Керівник

Юрков К.Ю.

Головний бухгалтер

Бабич I.В.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Юрков К.Ю.

Головний бухгалтер

Бабич I.В.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

7300

292

0

0

2807

0

0

10399

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-18

0

0

-18

Скоригований залишок на початок року

4095

7300

292

0

0

2789

0

0

10381

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

3521

0

0

3521

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-14

0

0

0

 

0

-14

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-14

0

0

3521

0

0

3507

Залишок на кінець року

4300

7300

278

0

0

6310

0

0

13888

 

Примітки

д/н

Керівник

Юрков К.Ю.

Головний бухгалтер

Бабич I.В.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК
А/ Основа складання фiнансової звiтностi

Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi.
Фiнансовою валютою Компанiї є нацiональна валюта України – гривня.
Звiтний перiод спiвпадає з календарним роком
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).
Компанiя перейшла на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 р.

Б/ Iстотнi облiковi полiтики
Важливi аспекти облiкової полiтики Компанiї:
Активи вiдображаються Компанiєю в балансi за умови, що оцiнка їх може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.
Активи Компанiї розподiляються на необоротнi, оборотнi та необоротнi активи та групи вибуття.
До складу необоротних активi входять основнi засоби, нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
До складу оборотних активiв належать грошовi кошти, що не обмеженi у використаннi, а також iншi активи, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом операцiйного циклу чи протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
До складу необоротних активiв та груп вибуття належать необоротнi активи, утримуванi для продажу. У складi нематерiальних активiв рахується програмне забезпечення та торговий знак. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, про що зазначено в наказi про облiкову полiтику пiдприємства.
До складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Iншi необоротнi матерiальнi активи окремо у звiтностi не видiляються. Вартiсть об’єктiв, що не вiдповiдає визначеному критерiю суттєвостi в момент придбання вiдноситься на витрати.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вибуття запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз класифiкацiї дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв.
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
Нарахування забезпечень виплат вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої зарплати i норм резервування та вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi вiдповiдних операцiйних витрат.
Визнання i оцiнка реальної дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ.


В/ Розкриття iнформацiї за видами активiв
№1. Нематерiальнi активи
Згiдно МСБО 38 Нематерiальний актив – немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
В складi нематерiальних активiв вiдображено залишкову вартiсть нематерiальних активiв, якi використовуються Компанiєю в процесi ведення господарської дiяльностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей Звiту про прибутки та збитки вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв.
Балансова вартiсть та залишковий перiод амортизацiї нематерiальних активiв, якi є суттєвими для фiнансових звiтiв 2016 рр. складає:
Назва нематерiальних активiв Первiсна вартiсть, тис.грн Залишкова, тис.грн
2016 р.
Програма 1С 6 5
Сайт 20 7
Програмний продукт Майкрософт 1 -
Вiдеоспостереження 11 9
Разом: 38 21
На нашу думку, розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи в 2016 р. вiдповiдає вимогам МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
№2. Основнi засоби:
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється вiдповiдно до ПСБО №7 «Основнi засоби» (нак. Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. №92) з вiдповiдними трансформацiйними процедурами згiдно МСФЗ станом на кожен останнiй день поточного року. Компанiя на дату переходу на МСФЗ не проводило переоцiнку основних засобiв до справедливої вартостi, первiсну вартiсть таких необоротних активiв використовує як доцiльну собiвартiсть. Вiдповiдно станом на 31.12.2016 р. керiвництвом прийнято рiшення також не переоцiнювати необоротнi активи у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку
Що стосується дооцiнки (iндексацiя) основних засобiв за рiшенням уряду (1992-1996 р.р.), яка була вiдображена на рахунку додаткового капiталу Компанiї у минулих звiтних перiодах, то: така iнформацiя вiдсутня, управлiнський персонал не надав даних по переоцiнцi 1996 р. аудиту, вiдповiдно вiднесення на рахунок нерозподiленого прибутку та списання з додаткового капiталу суми переоцiнки 1996 року ( яка є пропорцiйною сумi нарахованої амортизацiї таких основних засобiв) проведена та трансформована не може бути.
Балансова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних активiв Компанiї, за якою вони вiдображенi та трансформованi по МСБО в балансi станом на 31.12.2016 року складає 7030 тис.грн.
На балансi Компанiї рахується значна кiлькiсть об’єктiв, що мають залишкову вартiсть нижче порогу суттєвостi, якi мали би бути виключенi зi складу активiв. Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв, що продовжує використовуватись для виробничих потреб складає станом на 31.12.2016 року 203 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об’єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.
Протягом 2016 року Компанiєю в операцiйну оренду отримувалось як рухоме, так i не рухоме майно.


В операцiйну оренду надавалися наступнi об’єкти нерухомостi:
Орендатор Договiр Об»єкти оренди Орендна ставка у мiсяць, грн
2016 р.
ПП ВТС №010711 вiд 01.07.2011 Частка примiщення 30м.кв. 487,50


В операцiйну оренду отримувалися наступнi об’єкти основних засобiв, данi про первiсну та залишкову вартiсть таких об’єктiв аудиторськiй групi не надавалася:
Назва об’єкта Договiр Об’єкти оренди Строки оренди Орендна ставка у мiсяць, грн
2016 р.
ПП ВТС 051112 вiд 05.11.2012 Пресформи 31.12.2016 13500

1. Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)
Найменування основних засобiв Власнi основнi засоби (тис.грн.) Основнi засоби невиробничого призначення, всього (тис.грн.)
на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду
1. Виробничого призначення: 5290 7030 - -
будiвлi та споруди 1105 1011 - -
машини та обладнання 3738 3459 - -
Iнструменти, прилади, iнвентар 265 1710 - -
транспортнi засоби 164 850 - -
iншi 18 - - -
Усього 5290 7030 0 0
На нашу думку, розкриття iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi активи не за всiма аспектами вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби».

Продовження тексту приміток

№3. Iнвестицiйна нерухомiсть
МСБО 40 передбачає вiдокремлення у облiку та звiтностi окремого об’єкта облiку - iнвестицiйної нерухомостi, яка генерує грошовi потоки в значнiй мiрi незалежно вiд iнших активiв,утримуваних суб’єктом господарювання. Це вiдрiзняє iнвестицiйну нерухомiсть вiд нерухомостi, зайнятої власником.
Компанiя надавала в оренду примiщення, якi знаходяться у власностi Компанiї на пiдставi свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, проте частка примiщення складає лише 6% вiд загальної площi примiщення, що надавалося в оренду, вiдповiдно до вимог МСФЗ таку частку нерухомостi не можна розглядати як iнвестицiйну
№4. Незавершене будiвництво
У складi статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» Компанiї облiковуються об’єкти необоротних активiв загальною вартiстю 373 тис.грн., яка пiд час трансформацiйних дiй збiльшила вартiсть основних засобiв вiдповiдно до вимог МСФЗ.
№5. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
У її складi вiдображено торгову дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги зi строком давностi бiльше 12 мiсяцiв, яка облiковувалась на рах.361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» , рах.63 «Розрахунки з постачальниками» та рах.37 «Розрахунки з рiзними дебiторами». Всi довгострокова заборгованiсть наведена за номiнальною вартiстю.

тис.грн
Найменування статей 2016 р.
Розрахунки з покупцями 465
Разом довгострокової заборгованостi: 465
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про довгострокову дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» .
№6. Виробничi запаси
тис.грн
Найменування статей 2016 р.
Виробничi запаси 4643
Готова продукцiя 7457
Товар 2657
Разом запаси: 14757
До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю.
На нашу думку, розкриття iнформацiї про виробничi запаси станом на 31.12.2016 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 2 «Запаси» .

№7. Дебiторська заборгованiсть
Статтю «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано в статтi iз вiдокремленням :
- довгострокової дебiторської заборгованостi
Статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано на двi статтi iз вiдокремленням :
- довгострокова дебiторська заборгованiсть;
- дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть.


тис.грн
Найменування статей
2016 р.
Торгова дебiторська заборгованiсть 5983
З бюджетом 73
За виданими авансами 1003
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рах.377, 685) 219
Разом дебiторська заборгованiсть: 7278
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. не в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» .
№8. Грошi та їх еквiваленти
Найменування статей
2016 р.
Кошти на рахунках в банку 232
Кошти у касi 1
Кошти в дорозi -
Разом коштiв: 233
Змiст статтi «Грошовi кошти i їх еквiваленти» наведенi по ПСБО 4 вiдповiдають вимогам МСФЗ.
Грошовi кошти складаються з грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках, на нашу думку, змiст статтi «Грошовi кошти i їх еквiваленти» вiдповiдають вимогам МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв».
№9. Iншi оборотнi активи
Стаття iншi оборотнi активи представлена:
- поточними зобов’язаннями з податку на додану вартiсть, якi вiдповiдно до вимог МСБО згорнутi при трансформацiї з довгостроковими авансами одержаними;
- поточними зобов’язаннями Фонду соцiального страхування по лiкарняних листах
Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
На думку аудитора:
а/Нами виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi 2016 року вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв Компанiї (на початок поточного року, допущенi суттєвi iнформацiйнi невiдповiдностi про наявнi оборотнi активи загальною сумою 22292 тис.грн.
б/Компанiя не виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв щодо тотожностi вступного сальдо 2016 року на початок року даним кiнцевого сальдо 2015 р. та вiдображення такої вiдповiдностi у фiнансовiй звiтностi.


Г/ Розкриття iнформацiї за видами пасивiв
№10. Власний капiтал (акцiонерний)

тис.грн
Найменування статей 2016 р.
Зареєстрований капiтал 7300
Капiтал у дооцiнках 278
Нерозподiлений прибуток 6310
Разом власний капiтал: 13888
Станом на 31.12.2016 р. нерозподiлений Компанiєю прибуток при трансформацiї активiв та зобов'язань був збiльшений на суму простроченої кредиторської заборгованостi в сумi 560,0 тис.грн. та зменшений на суму безнадiйної дебiторської заборгованостi в розмiрi 65 тис.грн.
Сума власного капiталу вiдображена у фiнансовiй звiтностi 2016 року достовiрно.
Зареєстрований капiтал
Розмiр зареєстрованого статутного капiталу Компанiї, вiдображений в бухгалтерському облiку, вiдповiдає даним установчих документiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №38/1/2015 вiд 29.04.2015 р. видане комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; акцiї – простi iменнi; кiлькiсть акцiй –29 200000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї Компанiї iснують виключно в без документарнiй формi, внесенi до Загального реєстру випуску цiнних паперiв.
Акцiї попередньої емiсiй сплаченi в повному обсязi в установленi законодавством термiни.
Всi проведенi внески до Статутного фонду в бухгалтерському облiку вiдображенi вiдповiдно до чинного законодавства.
Компанiя не здiйснювала операцiй з випуску цiнних паперiв, якi потребують забезпечення.
Проведена аудиторська перевiрка формування та сплати Статутного фонду показала, що:
- використання коштiв, внесених до Статутного капiталу є таким, що не суперечить статутним документам та рiшенням загальних зборiв учасникiв товариства;
- при формуваннi Статутного фонду акцiонерами не залучалися векселi та кошти, отриманi в кредит, позику , заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи;
- записи по аналiтичних рахунках 40 „Статутний капiтал” i 46 „Неоплачений капiтал” проводилися в облiку вчасно;
- змiну номiналу акцiй акцiонерне товариство (з часу свого утворення) не проводило ;
- в 2016 роцi оголошення та виплата дивiдендiв не проводились;
- в 2016 роцi додатковий випуск акцiй не здiйснювався;
- договорiв з торгiвцями цiнних паперi у 2016 р. не заключало.
Сальдо по розрахункам з засновниками вiдсутнє, залишку на 31.12.2016 р. немає.
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй Компанiї:
Найменування
Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2016 Кiлькiсть акцiй станом на 31.12.2016 Сумарна номiнальна вартiсть на 31.12.2016
6.988128,25грн.
Фiзична особа 95,7278 27 952513

Резервний капiтал не створений.

Продовження тексту приміток

№11.Облiк фiнансових результатiв
Фiнансовi результати дiяльностi Компанiї, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 201 рiк Компанiя отримала прибуток в сумi 3521 тис.грн.
На нашу думку, iнформацiя про фiнансовi результати Компанiї станом на 31.12.2016 р. складалася вiдповiдно до моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України , але при цьому не всi принципи мiжнародних стандартiв облiку було дотримано - принципи повного висвiтлення та послiдовностi були застосованi управлiнським персоналом не до усiх господарських операцiй.
№12. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2016року в Компанiї рахується заборгованiсть по розрахунках за товари, роботи, послуги, строк непогашення якої становить бiльше 12 мiсяцiв. Вiдповiдно до М(С)БО така заборгованiсть є довгостроковою.
Станом на 31 грудня 2016 року ця заборгованiсть включала наступне, тис. грн.:
тис.грн
Найменування статей 2016 р.
Довгостроковi зобов’язання по розрахунках з постачальниками 163
Довгостроковi зобов’язання по розрахунках з покупцями 3
Разом: 166
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про iншi довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2016 р. не в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» та МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи», вiдповiдно до причин, описаних в пiдрозд.5.1 Звiту .
№13. Короткостроковi кредити банкiв
В 2016 роцi Компанiя користувалась кредитною лiнiєю на поповнення обiгових коштiв згiдно Договору вiд 08.09.16р. Строк погашення суми кредиту отриманої в 2016 роцi становить до 05 вересня 2017 року- 9721 тис.грн. Максимальна сума кредиту згiдно генерального кредитного договору становить 15 000 тис.грн.
.
Процентна ставка встановлена в розмiрi 23 % рiчних. Непогашена заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. склала 9721,0 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2016 року ця заборгованiсть включала наступне, тис. грн.:
тис.грн
Найменування статей 2016 р.
Короткостроковi кредити банкiв 9721
Разом: 9721
№14. Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за номiнальною вартiстю. Керiвництво Компанiї вважає , що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi.
Станом на 31 грудня 2016 р. цi статтi балансу включали наступне, тис. грн.:
Стаття 2016 р
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть перед вiтчизняними постачальниками 1977
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть перед iноземними постачальниками 2324
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 657
Всього 4958
Вся кредиторська заборгованiсть наведена в таблицi є поточною.
Термiн платежу за типовими договорами з придбання матерiалiв та товарiв становить 60-90 днiв.Вся торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть є поточною.
На нашу думку, розкриття iнформацiї про поточну кредиторську заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. не вiдповiдає вимогам МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» вiдповiдно до причин, описаних в пiдрозд.5.1 Звiту .
№15 . Поточнi зобов’язання по розрахункам з бюджетом
Станом на 31 грудня 2016 року зобов'язання по розрахунках з бюджетом складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2016 р
Плата за землю 9
Податок на прибуток 181
Всього 190
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про поточнi зобов’язання по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2016 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток» .
№16. Поточнi зобов’язання по розрахункам з оплати працi
До складу цiєї статтi включено заборгованiсть пiдприємства щодо виплат працiвникам заробiтної плати та нарахувань на неї.
Станом на 31 грудня 2016 року зобов'язання щодо виплат працiвникам складаються з таких компонентiв:

тис.грн
Стаття 2016 р
Зобов'язання з оплати працi 618
Податок з доходiв 104
ЄСВ та вiйськовий збiр 142
Всього 864
На нашу думку, розкриття iнформацiї про поточнi зобов’язання по розрахунках з оплати працi станом на 31.12.2016 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 19 «Виплати працiвникам».
№17. Iншi поточнi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2016 року зобов'язання по iнших поточних зобов’язаннях включали наступне:
тис.грн
Стаття 2016 р
Розрахунки з iншими кредиторами 21
Всього 21
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016 р. вiдповiдає вимогам МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка».
Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами зобов»язань
На думку аудитора:
а/у фiнансових звiтах за 2016 рiк не всi принципи мiжнародних стандартiв облiку було дотримано, а саме принципiв повного висвiтлення та послiдовностi. Саме тому, аудит стверджує, що зобов’язання загальною сумою 15 920 тис.грн., зафiксованi у Головнiй книзi та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2016 р., спричинили суттєву невпевненiсть щодо даного питання;
б/Компанiя не в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов»язань та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року.

№18.Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг Компанiя використовує рахунки класу 7 «Доходи i результати дiяльностi». Доходи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi та включаються до Звiту про фiнансовi результати згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Формування у фiнансовому облiку iнформацiї про доходи пiдприємства здiйснюється згiдно норм i положень МСБО 18 «Дохiд ” .
Витрати Компанiї вiдображаються за методом нарахування.
Доходи вiд основних видiв дiяльностi компанiї в 2016 роцi включали наступнi статтi:
тис.грн
Стаття 2016 р.
Реалiзацiя готової продукцiї 43658
Всього 43658

№19.Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi компанiї в 2016 роцi включала складовi:
тис.грн
Стаття 2016 р.
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї 31797
Всього 31797
У складi собiвартостi реалiзацiї визнано собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї товарiв, доходи вiд реалiзацiї яких включено до роздiлу «Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт)».
№20. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйнi доходи за 2016 рiк:
тис.грн
Стаття 2016р
Iншi операцiйнi доходи 1
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги ( рах. 6812) 560
Всього 561
Операцiйнi витрати за 2016 рiк становили, тис. грн.:
тис.грн
Стаття 2016 р
Витрати вiд курсових рiзниць (згорнуто) 89
Витрати операцiйної курсової рiзницi(згорнуто) 295
Штрафи , пенi 34
Iншi операцiйнi витрати 568
Витрати вiд списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 65
Всього 1051
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про доходи та витрати станом на 31.12.2016 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО .
№21.Адмiнiстративнi витрати
Станом на 31 грудня 2016 року адмiнiстративнi витрати складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2016 р
Матерiальнi витрати 170
Витрати на оплату працi 3163
Витрати на соцiальне страхування 672
Знос необоротних активiв 117
Послуги банку 284
Вiдрядження, госпвитрати 1
Iншi витрати 487
Всього 4894
У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.
№22.Витрати на збут
Станом на 31 грудня 2016 року витрати на збут складаються з:
тис.грн
Стаття 2016 р
Матерiальних витрат 1
Амортизацiя 2
Витрат на оплату працi та соцiальне страхування 24
Iнших витрати 1636
Всього 1663
№23.Фiнансовi витрати
Станом на 31 грудня 2016 року фiнансовi витрати складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2016 р
Витрати на сплату процентiв по кредитних угодах 635
Всього 635
№ 24.Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї, що вiдбулися з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на звiтну дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
Суттєвих подiй пiсля звiтної дати не вiдбувалося.
№25.Операцiї з пов’язаними сторонами
Перелiк пов»язаних осiб не визначено Наказом про облiкову полiтику Компанiї. Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi, iснували наступнi основнi види угод та операцiй з пов’язаними сторонами:
Договiр № 1-2902К вiд 29.02.2016 р. на суму 1500000 грн. отримано вiд Юркова К.Ю. , в 2016 роцi 1474000 грн. погашено повнiстю.
Договiр № 1-1504 вiд 15.04.2016 р. на суму 300000 грн. отримано вiд Юркової Л.О. в 2016 роцi 250000 грн. погашено повнiстю.
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю щодо зв’язаних осiб станом на 31.12.2016 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн».
№26. Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть
Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2016 року та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудиторам фiнансову звiтнiсть». В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2016 року та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
Д/ Розкриття iнформацiї про фiнансовий облiк та звiтнiсть

Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Компанiї загалом вiдповiдають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996, Положенню «Про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку» №88 вiд 24.05.1995 р та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу та контролю не здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику .
Система оподаткування в 2016 р. – загальна.
Не всi показники фiнансової звiтностi є порiвняльними з аналогiчними показниками в iнших фiнансових не бухгалтерських звiтах.
Аналiз вiдповiдностi стану бухгалтерського облiку, його органiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства показав, що:
- стан органiзацiї бухгалтерського облiку не в повнiй мiрi адекватний законодавчим та нормативним актам та вимогам МСФЗ у зв’язку з обставинами висвiтленими в п.5.1 Висновку.
Фiнансова звiтнiсть 2016 р. складалася вiдповiдно до моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України , але не всi принципи облiку було дотримано , а саме принципи повного висвiтлення та послiдовностi були застосованi управлiнським персоналом не до усiх господарських операцiй щодо вiдображення в облiку розрахункiв з контрагентами.

Директор : Клочек Н.Г.
( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)

м.Рiвне, Україна,
24 квiтня 2017 р.

Продовження тексту приміток