ЗАТВЕРДЖЕНО:

черговими загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Дубенський завод гумово-технічних виробів»

 

Протокол  № 1

від «22»КВІТНЯ  2011 р.

 

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дубенський завод гумово-технічних виробів»

 

 

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ- 02971506

 

(нова редакція)

  

 

м. Дубно – 2011 р.

 

СТАТТЯ 1.

Загальні положення

1.1.           Цей Статут регулює діяльність Публічного акціонерного товариства «Дубенський завод гумово-технічних виробів» (далі за текстом – Товариство).

1.2.           Публічне акціонерне товариство «Дубенський завод гумово – технічних виробів» є правонаступником усіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Дубенський завод гумово – технічних виробів» заснованого відповідно до рішення регіонального відділення Фонду Державного майна України по Рівненській області від 19 червня 1995 року № 439 шляхом перетворення орендного підприємства «Дубенський завод гумово-технічних виробів» у відкрите акціонерне товариство «Дубенський завод ГТВ» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року №699/94, а також шляхом об'єднання на добровільних засадах своїх грошових та майнових сертифікатів в процесі приватизації громадянами України.

1.3.            На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 14.05. 2010 року) Відкрите акціонерне товариство «Дубенський завод гумово-технічних виробів» перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Дубенський завод гумово-технічних виробів» у відповідності до вимог Закону України «Про  акціонерні  товариства».

1.4.           Товариство діє відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів чинного законодавства України, укладених міжнародних договорів та угод.

1.5.           Терміни, що вживаються у цьому статуті з великої літери, мають наступні значення:

Аудитор

незалежний аудитор Товариства, що обирається для перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Акції

акції Товариства.

Акціонери

акціонери Товариства.

Власний капітал

вартість чистих активів Товариства, тобто різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами.

Вимога Акціонерів

вимога Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих Акцій.

Голова Зборів

особа, що головує на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова Правління

особа, що організує роботу Правління Товариства, та має повноваження, визначені цим Статутом.

Голова Ради

голова Наглядової ради Товариства.

ДКЦПФР

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Закон

законодавство України.

Закон про АТ

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. №514-VI з подальшими змінами до нього.

Загальні збори

Загальні збори Акціонерів – вищий орган Товариства.

Затверджена звітність

затверджена Загальними зборами річна фінансова звітність Товариства за попередній фінансовий рік або, якщо фінансова звітність Товариства за попередній фінансовий рік не затверджувалась, – за фінансовий рік, що передує попередньому фінансовому року.

Значний правочин

правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності.

Кумулятивне голосування

спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, у випадках, визначених Законом про АТ, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Лічильна комісія

комісія, яка обирається у кількості не менше трьох осіб для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз’яснень щодо порядку голосування на Загальних зборах та виконання інших функцій, передбачених Законом про АТ та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу, реєстратору або депозитарію Товариства.

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства.

Офіційний друкований орган

офіційне друковане видання ДКЦПФР.

Перелік Акціонерів

перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Правління

правління Товариства – колегіальний виконавчий орган Товариства.

Протокол Ради

протокол засідання Наглядової ради або протокол про результати заочного голосування членів Наглядової ради.

Положення про загальні збори

Положення про Загальні збори, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.

Положення про наглядову раду

Положення про Наглядову раду, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.

Положення про Правління

Положення про Правління, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.

Положення про ревізійну комісію

Положення про ревізійну комісію Товариства, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.

Ревізійна комісія

ревізійна комісія Товариства.

Секретар Зборів

секретар Загальних зборів.

Секретар Ради

секретар Наглядової ради.

Статутний капітал

капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

Статут

статут Товариства.

Товариство

Публічне акціонерне товариство «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», ідентифікаційний код – 02971506.

Фондова біржа

фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу або у біржовому реєстрі/списку якої перебуває Товариство або Акції.

 

 

Стаття 2.

Найменування та місцезнаходження

1.6.           Товариство має повне та скорочене найменування.

1.6.1.                             Повне найменування:

  • українською – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»;
  • російською – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДУБЕНСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»;
  • англійською – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “FACTORY OF RUBBER-TECHNICAL GOODS”.

1.6.2.                             Скорочене найменування:

українською – ПАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГТВ»;

російською – ПАО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД РТИ»;

англійською – PJSC “FACTORY OF RTG”.

1.7.           Місцезнаходження Товариства: Україна, 35600, Рівненська область, місто Дубно, вулиця Млинівська, будинок 69.   

СТАТТЯ 3.

Юридичний статус

3.1.        Товариство є юридичною особою, господарським товариством у формі акціонерного товариства,      за типом – публічне акціонерне товариство, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом про АТ та іншими нормативно-правовими актами.

3.2.        Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді.

3.3.        Товариство має самостійний баланс, круглу(-і) печатку(-и) та штамп(и) зі своїм найменуванням, фірмові бланки, фірмовий знак(и) для товарів і послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до Закону.

3.4.        Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.

3.5.        Товариство може створювати філії та представництва, а також засновувати та/або бути учасником інших юридичних осіб в Україні та за кордоном. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.6.        Товариство має право здійснювати випуск цінних паперів у встановленому чинним законодавством порядку, придбавати цінні папери як власної емісії так і інших емітентів.

3.7.        Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств і організацій позики та кредити, спонсорську допомогу та несе повну відповідальність за додержання кредитних          договорів і розрахункової дисципліни.

3.8.        Товариство самостійно або на договірних засадах встановлює вільні ціни і тарифи на    надані послуги, вироблені товари, виходячи з попиту і пропозиції, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і тарифів.

3.9.        Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

3.10. Мовою роботи, діловодства і документації Товариства є українська мова. У випадку необхідності окремі документи Товариства можуть бути складені англійською, російською або іншою мовою, або перекладені на російську, англійську або іншу мову.

 

Стаття 4.

Цілі і предмет діяльності

4.1.    Цілями Товариства є:

4.1.1.                             отримання прибутку за рахунок власної підприємницької діяльності, а саме: виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та надання виробничих, науково-технічних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам на внутрішньому та зовнішньому ринку;

4.1.2.                             задоволення соціально-економічних потреб Акціонерів і членів трудового колективу Товариства.

4.2.        Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1.                 У сфері виробництва:

-                   виробництво продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

-                   виробництво сирих гум, виробництво  гумових та гумово-технічних виробів, гумової  крихти, гумової  модифікованої  крихти   та   регенерату;

-                   виробництво та реалізація пластмас, полімерів, резинових і будівельних виробів та матеріалів;

-                   виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування енергетичного та технологічного обладнання;

-                   виробництво продукції з деревини;

-                   швейне виробництво;

-                   виробництво з давальницької сировини;

-                   виробництво, переробка та збут сільськогосподарської продукції, вирощування та відгодівля худоби, свиней, птиці, кролів, хутрових звірів на власних відгодівельних комплексах;

-                   закупка, заготівля, переробка і реалізація оптом та в роздріб молока, продукції рослинного і тваринного походження;

-                   виробництво та реалізація продуктів харчування, безалкогольних напоїв;

-                   заготівля,  переробка та реалізація вторинної сировини та відходів;

-                   виробництво товарів народної медицини;

-                   збір, переробка, реалізація лікарських виробів;

-                   створення та утримання пекарень по виготовленню печива, хліба та іншої продукції;

-                   розфасовка різноманітної харчової та нехарчової продукції та її реалізація;

-                   закупівля сільськогосподарської продукції, молока, продукції рослинного і тваринного походження у населення за готівку.

4.2.2. У сфері послуг:

- побутове та сервісне обслуговування населення;

- надання послуг сільськогосподарськими товаровиробниками;

- надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенням, в тому числі зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів, постачальних та інших комерційних (посередницьких) послуг;

- організацію бізнес-центрів та посередницьких послуг вітчизняним та іноземним юридичним і фізичним особам, здійснюючим бізнес на території України та за кордоном в тому числі надання протокольних послуг (надання перекладачів шоферів та іншого обслуговуючого персоналу);

- надання інформаційних послуг на основі створеного на базі ЕОМ банку даних інформаційно-економічного характеру;

- реалізацію електронно-обчислювальних комплексів та іншого обладнання, надання послуг по їх установці та сервісному обслуговуванню;

- організацію та обслуговування комп'ютерних і аудіовізуальних клубів, центрів;

- надання послуг у рекламно-видавничій, інформаційній діяльності.

4.2.3. У сфері торгівлі:

- оптово-роздрібна реалізація продукції, товарів і послуг юридичним особам і  громадянам, 

- торговельно-закупівельна діяльність;

- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;

- організацію торгів, ярмарок, аукціонів для демонстрації та реалізації продукції, робіт, послуг;

- організацію виставок-продаж і аукціонів творів мистецтва, створення художніх салонів, а також надання послуг та виконання замовлень у вищевказаній сфері діяльності;

- постачання та продаж паливно-мастильних матеріалів;

- організація оптової та роздрібної торгівлі, зберігання, переробка і транпортування продуктів харчування, тютюнових та горілчаних виробів та товарів народного вжитку вітчизняного та іноземного виробництва;

- організація оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарськими продуктами;

- торгівля земельними ділянками;

- торгівля нерухомістю;

- оптова і роздрібна торгівля просоченою деревиною і пиловочником;

- оптова і роздрібна торгівля гумово - технічними виробами та сирою гумою.

4.2.4.                  У сфері виконання робіт:

- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі будівельних матеріалів;

- виробництво товарів широкого вжитку;

- будівництво та капітальний ремонт будинків і споруд;

- художня ковка офісного обладнання;

- ремонт та перемотування електродвигунів;

- виготовлення різного роду техніки побутового та виробничо-технічного призначення;

- розпиляння та обробка деревини, її реалізація;

- будівництво та реконструкцію будинків та приміщень, виконання художньо-реставраційних, дизайнерських, монтажних, налагоджувальних, опоряджувальних робіт;

- виконання робіт по механізації і автоматизації виробничих процесів;

- розробку, введення в експлуатацію та реалізацію системного і прикладного математичного забезпечення інформаційних систем управління та проектування, автоматизованих робочих місць;

- створення та реалізація програмного продукту у різних сферах діяльності юридичних та фізичних осіб;

- складання та реалізація обчислювальної техніки;

- збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва.

- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів 

- гумових, в тому числі  зношених  шин).

4.2.5.                  У фінансовій сфері:

- надання послуг з маркетингу та лізингової діяльності;

- придбання, продаж, оренду рухомого та нерухомого майна для вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;

- організацію інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку;

- участь у розробці і реалізації інноваційних проектів, в тому числі: в промисловості, в будівництві, сільському господарстві, на транспорті і зв'язку, у торгівлі та сфері обслуговування;

- розробку та участь в реалізації комерційних і некомерційних екологічних програм регіонів та підприємств.

4.3.        Товариство має право займатись також іншими видами діяльності, що не заборонені Законом.

4.4.        Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з Законом.

4.5.        Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.

СТАТТЯ 5.

Майно Товариства

5.1.    Товариство є власником:

5.1.1.                             майна, переданого йому засновниками і Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

5.1.2.                             продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

5.1.3.                             одержаних доходів; та

5.1.4.                             іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законом.

5.2.        Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на його самостійному балансі.

5.3.        Майно Товариства включає майно структурних підрозділів, філій, відділень та представництв Товариства.

5.4.        Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство у визначених Законом або договором випадках.

СТАТТЯ 6.

Акціонери

6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно до Статуту та Закону.

6.2.                            Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:

6.2.1.                            брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);

6.2.2.                             отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;

6.2.3.                             отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або частку вартості майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі;

6.2.4.                             брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному цим Статутом;

6.2.5.                             реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:

(а)        право на вільне відчуження Акцій третім особам;

(б)        право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;

(в)        право вимагати обов’язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках, передбачених Законом про АТ.

6.3.        Акціонери зобов’язані:

6.3.1.                             дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.3.2.                             виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

6.3.3.                             виконувати свої зобов’язання перед Товариством, пов’язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;

6.3.4.                             не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.3.5.                             нести інші обов’язки, встановлені Статутом та Законом.

СТАТТЯ 7.

Статутний капітал та РЕЗЕРВНИЙ капітал

7.1. Статутний капітал становить 1 400 00,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 5 600 000 (п'ять мільйонів шістсот тисяч) простих іменних  Акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) за 1 (одну) Акцію.

Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

7.2.    Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється ДКЦПФР. Обов’язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом про АТ, на дату реєстрації змін до Статуту.

7.3.    Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

7.3.1.                             збільшення номінальної вартості Акцій; або

7.3.2.                             розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.

7.4.        Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення Акцій, якщо розмір Власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.

7.5.        Не допускається збільшення Статутного капіталу:

7.5.1.                             для покриття збитків Товариства;

7.5.2.                             у разі наявності викуплених Товариством Акцій.

7.6.        Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

7.6.1.                             зменшення номінальної вартості Акцій;

7.6.2.                             анулювання викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.7.        Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорок п’ять) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

7.8.                           Товариство в порядку, встановленому ДКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

7.9.                         У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства (але не менше, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку за рік) або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства або виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску).

 СТАТТЯ 8.

Акції та облігації

8.1.                           Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися належними їм Акціями, в тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства.

8.2.                          Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення Акцій. Товариство розміщує Акції та облігації згідно з процедурою, встановленою Законом. Умови випуску та порядок розміщення Акцій та облігацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснити емісію Акцій та облігацій для переведення зобов’язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому ДКЦПФР.

8.3.                          Акціонер у строк, встановлений Загальними зборами, зобов’язаний оплатити повну вартість Акцій. Крім випадків, передбачених Законом про АТ, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної Акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

8.4.                          У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

8.5.                          До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені Акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій. Наслідки невиконання особами, що уклали договір про придбання додаткових Акцій, своїх зобов’язань з викупу додаткових Акцій визначаються умовами розміщення додаткових Акцій.

8.6.                          Товариство має право викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок викупу Товариством власних Акцій встановлюються рішенням Загальних зборів з урахуванням вимог Закону про АТ. Строк викупу Акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

8.7.                          Обмеження на викуп Товариством власних Акцій, випадки обов’язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих Акцій, а також наслідки невиконання Товариством зобов’язань з викупу Акцій, встановлюються Законом про АТ.

8.8.                          Викуплені Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством Акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних Акцій.

8.9.                          Частка привілейованих Акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п’яти) відсотків у Статутному капіталі. Обсяг прав акціонерів – власників привілейованих акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості Акції встановлюється Загальними зборами одночасно із затвердженням відповідних змін до Статуту.

8.10.                   Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

СТАТТЯ 9.

Загальні збори

9.1.                           Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.                          До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.1.                             визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.                             внесення змін до Статуту;

9.2.3.                             прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством Акцій;

9.2.4.                             прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.5.                             прийняття рішення про розміщення Акцій або інших цінних паперів, які передбачають можливість їх конвертації у прості Акції;

9.2.6.                             прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;

9.2.7.                             прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;

9.2.8.                             прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;

9.2.9.                             затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію, а також внесення змін до них; повноваження щодо затвердження інших внутрішніх документів Товариства мають Наглядова рада або виконавчий орган Товариства згідно з положеннями цього Статуту;

9.2.10.                      затвердження річного звіту Товариства;

9.2.11.                      розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.2.12.                      прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов’язкового викупу Акцій, визначеного Законом про АТ;

9.2.13.                      прийняття рішення про форму існування Акцій;

9.2.14.                      затвердження розміру річних дивідендів;

9.2.15.                      прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.2.16.                      обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.2.17.                      прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;

9.2.18.                      обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.2.19.                      затвердження висновків Ревізійної комісії;

9.2.20.                      прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про АТ, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.2.21.                      обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.2.22.                      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

9.2.23.                      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.2.24.                      обрання комісії з припинення Товариства;

9.2.25.                      прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої Затвердженої звітності;

9.2.26.                      вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом.

9.3.                          Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які Значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення Значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості.

9.4.                          У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку Акціонерів, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, а також представник органу, який відповідно до пункту 13.2 Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.5.                          Річні (чергові) Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року для вирішення питань, передбачених підпунктами 9.2.10, 9.2.11 та 9.2.22. Річні (чергові) Загальні збори можуть вирішувати також інші питання, що належать до компетенції Загальних зборів. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних (чергових) Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.16 та 9.2.17 Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

9.6.                          Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.7.                          Таке повідомлення та порядок денний надсилається Акціонерам персонально (а у випадках, передбачених Законом про АТ – номінальним утримувачам) листами, що здаються на пошту для відправлення, або вручаються за особистим підписом не менш як за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадку, передбаченому п. 9.21 Статуту.

9.8.                          Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в Офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення та порядок денний Фондовій біржі, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом про АТ

9.9.                          Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’ять) або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство повідомляє про зміни у порядку денному Загальних зборів (і) Акціонерів – не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів – шляхом публікації відповідного повідомлення в Офіційному друкованому органі або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, та (іі) Фондову біржу.

9.10.                   Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

9.10.1.                      до дати проведення Загальних зборів – у паперовій формі за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час;

9.10.2.                      в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Порядок внесення Акціонерами пропозицій та ознайомлення з матеріалами стосовно Загальних зборів визначається у Положенні про загальні збори з урахуванням вимог Закону про АТ.

9.11.                   Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія або зберігач (реєстратор, депозитарій) на підставі укладеного з ним договору. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Порядок реєстрації та контролю за реєстрацією учасників Загальних зборів визначається Положенням про загальні збори.

9.12.                   Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про загальні збори, а з питань, не визначених у Статуті та/або Положенні про загальні збори – рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.13.                   Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.14.                   Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Один примірник підписаного протоколу Загальних зборів передається Голові Ради.

9.15.                   Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення Кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери – власники простих Акцій, а у випадках, передбачених Законом про АТ та Статутом, також акціонери – власники привілейованих акцій Товариства (у випадку їх розміщення Товариством), які володіють Акціями на дату складення Переліку Акціонерів.

9.16.                   Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2 – 9.2.7 та 9.2.20 Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 9.2.25 Статуту (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного правочину, перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків сукупної вартості активів Товариства) приймається більш як 50 (п’ятдесятьма) відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.17.                   Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Інформація про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах та доводиться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом її розміщення в електронній формі на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та/або забезпечення Акціонерам вільного доступу до протоколу про підсумки голосування за місцезнаходженням Товариства (у робочі дні та робочий час).

9.18.                   Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради з власної ініціативи, на вимогу Правління, на вимогу Ревізійної комісії та на Вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій.

9.19.                   Правління зобов’язане в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів, що передбачені підпунктами 10.8.1-10.8.6, 10.8.9 та 10.8.10 Статуту, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу виключно для вирішення питань про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

9.20.                   Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, інформації про кількість, тип і клас належних їм Акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

9.21.                   У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Вимоги Акціонерів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (зазначеними у Вимозі Акціонерів) у порядку передбаченому Статутом (пункти 9.6 – 9.10, 10.8 Статуту) та Законом про АТ.

9.22.                   Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (за умови, однак, що порядок денний не включає питання про обрання членів Наглядової ради) відповідно до Статуту та Закону про АТ не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

9.23.                   Акціонер вправі призначити або замінити представника для участі у Загальних зборах з додержанням вимог Закону та Положення про загальні збори.

9.24.                   Після створення власної веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет, Товариство може, а у випадках та в обсягах, передбачених Законом про АТ – зобов’язане, надавати Акціонерам інформацію, що стосується підготовки та проведення Загальних зборів, шляхом розміщення такої інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

СТАТТЯ 10.

Наглядова рада

10.1.                    У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах   компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність   виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

10.2.                   Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.

10.3.                   Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень членів Наглядової ради продовжується до найближчих річних (чергових) Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової ради, а у разі неможливості їх проведення – до найближчих позачергових Загальних зборів, але не більше ніж на один рік.

10.4.                   Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

10.5.                   Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

10.6.                   До компетенції Наглядової ради належить:

10.6.1.                      затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

10.6.2.                      прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

10.6.3.                      прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.6.4.                      прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акції, цінних паперів;

10.6.5.                      затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

10.6.6.                      обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

10.6.7.                      затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10.6.8.                      прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10.6.9.                      обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.6.10.               обрання Аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.11.               визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом про АТ;

10.6.12.               вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; участь Товариства у створенні спільних підприємств та вихід з їх складу;

10.6.13.               вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.14.               прийняття рішення про вчинення Значного правочину, крім випадків, передбачених п. 9.2.25 Статуту;

10.6.15.               визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

10.6.16.               обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.17.               обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.18.               надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до статті 65 Закону про АТ;

10.6.19.               обрання (затвердження) Фондової біржі;

10.6.20.               затвердження розробленого Правлінням проекту плану діяльності Товариства на наступний рік; визначення стратегій маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;

10.6.21.               визначення організаційної структури Товариства; створення і ліквідація філій, представництв, інших відособлених структурних підрозділів Товариства;

10.6.22.               ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;

10.6.23.               призначення та звільнення керівників філій і представництв Товариства, визначення умов оплати їх праці;

10.6.24.               прийняття рішень, що стосуються отримання та надання кредитів, позик, фінансової допомоги, а також дарування або пожертви майна Товариства;

10.6.25.               визначення осіб та їх повноважень, які здійснюватимуть представництво Товариства в органах інших юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

10.6.26.               погодження рішень Правління про:

(а)       придбання Товариством цілісних майнових комплексів або структурних підрозділів інших підприємств, укладання Товариством договорів або вчинення інших правочинів на суму, яка перевищує розмір, визначений рішенням Наглядової ради (крім Значних правочинів, рішення про вчинення яких приймається уповноваженим органом Товариства);

(б)       здійснення Товариством довгострокових капіталовкладень.

10.6.27.               вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.

10.7.                   Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії. Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов’язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:

10.7.1.                      прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;

10.7.2.                      затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;

10.7.3.                      визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів;

10.7.4.                      визначення дати складення Переліку Акціонерів з урахуванням вимог Закону про АТ;

10.7.5.                      створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Збори;

10.7.6.                      призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;

10.7.7.                      обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ;

10.7.8.                      попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:

(а)        розміру та способу зміни Статутного капіталу;

(б)        порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;

(в)        вчинення Значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 9.2.25 Статуту;

10.7.9.                      попередній розгляд проектів документів, що пов’язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;

10.7.10.               затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.7.11.               включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;

10.7.12.               прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов’язково).

10.8.                   Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1 – 10.6.18, 10.6.27, 10.7.1, 10.7.3, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.11 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані для вирішення Правлінню, а з питань, зазначених у п.10.7 – також корпоративному секретарю Товариства.

10.9.                   Наглядова рада має право:

10.9.1.                      погоджувати рішення або дії Правління у формі надання генеральної згоди Наглядової ради на укладення певної категорії правочинів (певного виду правочинів, з певними контрагентами, в межах певних сум тощо) на певний період часу, що не може перевищувати, однак, шести календарних місяців з дати такого рішення;

10.9.2.                      утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;

10.9.3.                      за пропозицією Голови Ради – обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;

10.9.4.                      залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;

10.9.5.                      одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;

10.9.6.                      вимагати надання Правлінням регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;

10.9.7.                      надавати Правлінню пропозиції з питань діяльності Товариства;

10.9.8.                      визначати інші форми контролю за діяльністю Правління.

10.10.            Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.11.            Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.

10.12.            Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:

10.12.1.               члена Наглядової ради,

10.12.2.               Ревізійної комісії,

10.12.3.               Голови Правління або будь-яких двох інших членів Правління.

10.13.            Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.

10.14.            Якщо Голова Ради протягом одного місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту та Положення про наглядову раду.

10.15.            Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина членів Наглядової ради.

10.16.            Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, Голова Ради користується правом вирішального голосу.

10.17.            Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур’єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного.

10.18.            У виключних випадках Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур’єром, факсимільним зв’язком або електронною поштою не пізніше як за 2 (два) робочі дні до дати засідання.

10.19.            Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п’яти днів після проведення засідання. Обов’язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту).

10.20.            Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради кур’єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання проекту рішення. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур’єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа) з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.

10.21.            Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають більше половини членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування за умови, що всі члени Наглядової ради отримали проекти рішення і більше половини членів Наглядової ради проголосували «за» та повернули підписані проекти рішення протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.

10.22.            Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради.

10.23.            Оригінали Протоколів Ради зберігаються у Голови Ради. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Голові Правління (який повідомляє про прийняті рішення інших членів Правління) поштовим, факсимільним або електронним зв’язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).

10.24.            Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання Головою Правління, іншими членами Правління, членами Ревізійної комісії та усіма працівниками Товариства.

10.25.            Голова Ради:

10.25.1.               організовує роботу Наглядової ради;

10.25.2.               скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;

10.25.3.               запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

10.25.4.               відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;

10.25.5.               організовує обрання Секретаря Зборів;

10.25.6.               організовує заочне голосування (голосування методом опитування);

10.25.7.               укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Головою Правління, іншими членами Правління;

10.25.8.               підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;

10.25.9.               забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;

10.25.10.        забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;

10.25.11.        виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

10.26.            Члени Наглядової ради – фізичні особи повинні виконувати свої обов’язки особисто. Член Наглядової ради – фізична особа здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Товариством. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі (контракті) з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тощо.

10.27.            У разі, якщо членом Наглядової ради обрана юридична особа – акціонер, участь у роботі Наглядової ради бере представник такої юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена повноваженнями на підставі відповідної довіреності. Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов’язана письмово повідомити Наглядову раду.

10.28.            Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. В такому випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.29.            Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.29.1.               за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.29.2.               в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

10.29.3.               в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

10.29.4.               в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.30.            З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

СТАТТЯ 11.

Правління

11.1.                    Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

11.2.                   У своїй діяльності Правління керується Законом, цим Статутом, Положенням про правління  іншими внутрішніми документами Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Правління  складається з  голови  правління та 4(чотирьох) членів , одним з яких є Виконавчий директор. Члени правління обираються Наглядовою радою (разом або окремо) строком на 3(три) роки. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.3.                   Голова  правління  та перший заступник голови правління (Виконавчий директор)  обираються Наглядовою радою із числа членів Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.4.                   Основними завданнями та обов’язками Правління є:

11.4.1.                     управління поточною діяльністю Товариства;

11.4.2.                     розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства у межах затвердженого Наглядовою радою плану діяльності Товариства на рік та забезпечення їх реалізації;

11.4.3.                      організація кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу підрозділів і служб, чисельності і структури апарату управління Товариства, розгляд звітів про роботу структурних підрозділів Товариства, затвердження інструкцій і положень, які регламентують їх роботу;

11.4.4.                      затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, процедур, правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства;

11.4.5.                      розробка проекту рішення про розподіл прибутку та покриття збитків, розмір фондів Товариства на наступний фінансовий рік;

11.4.6.                      за дорученням Наглядової ради організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, надання організаційно-технічної підтримки у зв’язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;

11.4.7.                      здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;

11.4.8.                      забезпечення виконання рішень, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

11.4.9.                      розпорядження майном Товариства, укладання договорів або вчинення інших правочинів з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

11.4.10.               прийняття рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;

11.4.11.               затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій;

11.4.12.               розробка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, що потребують погодження або затвердження Наглядовою радою;

11.4.13.               забезпечення проведення щорічної аудиторської перевірки діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;

11.4.14.               організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;

11.4.15.               організація діловодства і документообігу у Товаристві;

11.4.16.               розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

11.4.17.               виконання інших завдань та обов’язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.5.                   Дії, які потребують попереднього рішення, погодження або затвердження Загальних зборів або Наглядової ради, Правління вчиняє лише після прийняття такого рішення або одержання такого погодження/затвердження в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.6.                   Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини його членів. Голова Правління може затверджувати час від часу графік проведення чергових засідань. Про проведення позачергових засідань Голова Правління, а у випадку його відсутності або за його письмовим дорученням – Перший заступник Голови Правління (або Виконавчий директор), повідомляє всіх членів Правління персонально, факсимільним, електронним або телефонним зв’язком не пізніше ніж за два робочі дні до дати засідання із зазначенням часу і місця проведення засідання та питань порядку денного. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.7.                   Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів з вирішальним голосом Голови Правління у випадку розподілу голосів порівну. Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписується усіма присутніми на засіданні членами. Рішення Правління можуть прийматися без попереднього скликання та проведення засідань за умови, що вони викладені у письмовій формі та підписані всіма членами Правління.

11.8.                   Правління Товариства після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів річний звіт Товариства та звіт Правління Товариства.

11.9.                   Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Правління Товариства може створювати робочі групи та комісії з найкомпетентніших працівників Товариства.

11.10.            Повноваження будь-якого члена Правління припиняються достроково у випадках:

11.10.1.               фізичної неможливості виконання обов’язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, тяжка хвороба тощо);

11.10.2.               подання особистої заяви Наглядовій раді про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади;

11.10.3.               відповідного рішення Наглядової ради;

11.10.4.               в інших випадках, передбачених цим Статутом та Законом.

11.11.            Повноваження Голови Правління або будь-якого члена Правління можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права Наглядова рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Голови Правління, Першого заступника Голови Правління (або Виконавчого директора), члена Правління, від здійснення повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та, у разі необхідності, призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно його дій як посадової особи Товариства. Термін такого відсторонення не може перевищувати одного місяця.

11.12.            Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління діє відповідно до рішень Правління, крім випадків, передбачених цим Статутом.

11.13.            Голова Правління має право:

11.13.1.               самостійно приймати рішення про здійснення будь-яких адміністративно-розпорядчих операцій, що носять рутинний характер, делегувати такі повноваження іншим членам Правління;

11.13.2.               у межах, встановлених рішенням Наглядової ради, самостійно приймати рішення про укладення господарських договорів, що безпосередньо пов’язані із звичайною господарською діяльністю Товариства, на виконання затверджених Правлінням поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства;

11.13.3.               розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління;

11.13.4.               відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші розрахункові документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства;

11.13.5.               підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;

11.13.6.               наймати та звільняти працівників Товариства, укладати від імені Товариства контракти та трудові договори з працівниками Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.13.7.               самостійно визначати та затверджувати штатний розклад Товариства та умови оплати праці працівників Товариства;

11.13.8.               в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.13.9.               представляти на засіданнях Наглядової ради, Ревізійної комісії та на Загальних зборах точку зору Правління;

11.13.10.        затверджувати ціни та тарифи на продукцію, роботи та послуги, що вироблені чи надані Товариством;

11.13.11.        приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;

11.13.12.        затверджувати перелік відомостей, що є комерційною таємницею Товариства;

11.13.13.        приймати рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.13.14.        здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;

11.13.15.        тимчасово покласти виконання обов’язків Голови Правління на іншого члена Правління у разі відсутності Голови Правління у зв’язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Голови Правління.

11.14.            Голова Правління, Перший заступник Голови Правління (або Виконавчий директор), члени Правління зобов’язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

11.15.            Перший заступник Голови Правління (або Виконавчий директор) є штатним заступником Голови Правління, який тимчасово виконує всі обов’язки Голови Правління у випадках:

11.15.1.               відсутності Голови Правління у зв’язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі Голови Правління;

11.15.2.               тимчасового відсторонення особи, яка займає посаду Голови Правління, від виконання повноважень за посадою, якщо Наглядова рада не призначила іншу особу, яка не є Першим заступником Голови Правління, для тимчасового виконання обов’язків Голови Правління протягом строку такого відсторонення.

11.16.            При виконанні обов’язків Голови Правління Перший заступник Голови Правління (або Виконавчий директор) або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Правління, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Голови Правління, визначеної цим Статутом.

11.17.            Якщо Голова Правління, Перший заступник Голови Правління (або Виконавчий директор), або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Правління, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

11.18.            Голова Правління, Перший заступник Голови Правління (або Виконавчий директор), члени Правління зобов’язані підписати з Товариством контракт не пізніше одного місяця з дати їх обрання.

 

СТАТТЯ 12

перевіркА фінансово-господарської діяльності Товариства

12.1.                    Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Компетенція та порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються цим Статутом та Положенням про ревізійну комісію.

12.2.                   Члени Ревізійної комісії обираються шляхом Кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. У разі, якщо членом Ревізійної комісії обрана юридична особа – акціонер, участь у роботі Наглядової ради бере представник такої юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена повноваженнями на підставі відповідної довіреності.

12.3.                   Ревізійна комісія щорічно проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Висновок Ревізійної комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. Про результати щорічної перевірки Ревізійна комісія звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.

12.4.                   Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про ревізійну комісію.

12.5.                   Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться на вимогу уповноваженого органу або на Вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми положеннями Товариства.

12.6.                   Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може, залежно від мети, включати перевірку:

12.6.1.                      достовірності даних, що містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства;

12.6.2.                      відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

12.6.3.                      дотримання Головою Правління, іншими членами Правління наданих йому/їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

12.6.4.                      своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;

12.6.5.                      зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

12.6.6.                      використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

12.6.7.                      правильності нарахування та виплати дивідендів;

12.6.8.                      дотримання порядку оплати Акцій;

12.6.9.                      фінансового стану Товариства, включаючи рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів тощо.

12.7.                   У випадку необхідності Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

12.8.                   Висновки Ревізійної комісії надаються Голові Ради не пізніше 7 (семи) робочих днів після закінчення перевірки.

СТАТТЯ 13.

Трудовий колектив Товариства

13.1.                       Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (угодами, контрактами).

13.2.                      Трудовий колектив Товариства має право на об’єднання у професійну спілку – добровільну неприбуткову громадську організацію, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу, є комітет профспілки Товариства.

13.3.                      За запрошенням Голови Ради представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, можуть брати участь у засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

13.4.                      Правління Товариства від імені Товариства укладає колективний договір з трудовим колективом. Колективний договір є основним нормативним документом, що регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з Товариством. Соціальні гарантії членам трудового колективу, незалежно від того, чи є вони акціонерами Товариства, чи працюють по найму, забезпечуються Законом та колективним договором.

13.5.                       Форми та порядок організації праці та виплати заробітної плати можуть регламентуватися спеціальним Положенням, затвердженим Правлінням Товариства.

13.6.                      Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством України. Товариство відраховую внески для соціального, медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до діючого законодавства України.

СТАТТЯ 14.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1.                    Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до Закону. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.

14.2.                    Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, регістрів і звітності несе Правління та головний бухгалтер Товариства.

 

СТАТТЯ 15.

розподіл прибутків та покриття збитків, ДИВІДЕНДи

15.1.                    Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

15.2.                    Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, можуть покриватися з коштів резервного фонду, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. При недостатності коштів резервного фонду Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону.

15.3.                   Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну Акцію. На кожну просту Акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості Акції.

15.4.                   Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства виключно на підставі рішення Загальних зборів в межах передбаченого Законом строку. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано.

15.5.                   Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими Акціями, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

15.6.                   Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом персонального письмового повідомлення, що надсилається протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних зборів або Наглядової ради. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими Акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими Акціями Фондову біржу.

15.7.                   У разі реєстрації Акцій на ім’я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

15.8.                   Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених Законом.

СТАТТЯ 16.

Конфіденційність

16.1.                    Акціонери, члени органів Товариства, аудитори і працівники Товариства зобов’язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов’язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов’язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства (щонайменше п’ять років).

16.2.                    Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

16.3.                   Наглядова рада вправі на власний розсуд встановлювати обмеження щодо розкриття інформації: (і) яка є інсайдерською інформацією, або (іі) становить комерційну або державну таємницю, або (ііі) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).

16.4.                   Дія цієї Статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до Закону на запит компетентних державних органів.

СТАТТЯ 17.

ЗЕМЛЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

17.1.              Земля належить Товариству на праві колективної власності, а також може бути надана Товариству у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.

Право власності або право постійного користування землею посвідчується державними   актами, а право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, оформляються договором.

17.2. Право Товариства на земельну ділянку зберігається при входженні його до складу агропромислових об'єднань, комбінатів, агрофірм та інших формувань.

17.3.     Товариство має право:

17.3.1.          самостійно господарювати на землі;

17.3.2.          власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;

17.3.3.          використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;

17.3.4.          зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою народних депутатів;

17.3.5.          власності на посіви і посадки сільськогосподарських культур і насаджень;

17.3.6.          одержати від нового власника землі, землекористувача або місцевої Ради народних депутатів компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення чи добровільної відмови від земельної ділянки.

17.4.                    Товариство має право надавати належну йому земельну ділянку або її частину у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, у випадках і в порядку, передбачених земельним законодавством.

СТАТТЯ 18.

ОБОРОННІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА

18.1.                    Товариство зобов'язане виконувати обов'язки по веденню військового обліку військовозобов'язаних працівників. В обумовлений термін подавати у військкомат дані про прийнятих та звільнених військовозобов'язаних працівників, про зміну посади, забезпечувати їх оповіщення по заклику військкомату і забезпечувати їх своєчасну явку.

18.2.                    При наявності більше 50 військовозобов'язаних, які приписані до військової частини, створити штаб оповіщення.

18.3.             При наявності техніки, яка приписана до військових частин, підтримувати її в постійній готовності і забезпечувати її доставку в пункти, вказані в нарядах військкомату.

18.4.             Виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

 

СТАТТЯ 19.

ЗАВДАННЯ  ТОВАРИСТВА  ПО ЦИВІЛЬНІЙ ОБОРОНІ

19.1.                    Надавати своїм працівникам сховище, забезпечувати засобами індивідуального захисту, сприяти здійсненню евакуаційних заходів, створенню сил для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та їх готовності до практичних дій.

19.2.                    При наявності 100 і більше працюючих створити штаб цивільної оборони об'єкта.

19.3.                    Виконувати інші зобов'язання, встановлені законодавством України з питань ЦО, накази,  розпорядження начальника, ЦО, начальника штабу ЦО.

СТАТТЯ 20.

порядок припинення товариства

20.1.                    Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2.                    Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про АТ, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються Законом.

20.3.                   Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:

20.3.1.                      призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);

20.3.2.                      встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до Закону.

20.4.                   Товариство зобов’язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.

20.5.                   Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

20.6.                   З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

20.7.                   Ліквідаційна комісія:

20.7.1.                      негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;

20.7.2.                      у триденний строк з моменту її утворення: (і) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього та (іі) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;

20.7.3.                      вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів;

20.7.4.                      оцінює наявне майно Товариства;

20.7.5.                      після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;

20.7.6.                      проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого Законом порядку черговості та строків;

20.7.7.                      у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;

20.7.8.                      складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

20.8.                   Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

20.9.                   Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами Товариства та Акціонерами здійснюється у порядку черговості, встановленому Законом. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.

20.10.            Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 21.

ПОРЯДОК Внесення змін до Статуту

21.1.                    Будь-які зміни вносяться до Статуту за рішенням Загальних зборів. Зміни до Статуту, включаючи зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затверджуються Загальними зборами та засвідчуються підписами Голови Зборів та Секретаря Зборів або іншої посадової особи(осіб) Товариства (Голова Правління, члени Правління), уповноваженої(их) на таке підписання рішенням Загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до Статуту. Справжність підписів на Статуті має бути засвідчена нотаріально.

21.2.                    Внесення змін до Статуту оформляється окремим додатком або викладенням Статуту у новій редакції. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у порядку, визначеному Законом.

21.3.                   Якщо будь-яке положення Статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає Закону, це не впливає на чинність інших положень Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами Закону.

21.4.                   Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:

 

Голова Зборів

 

_________________________

 

Юрков К.Ю.