ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

 (надалі – «Товариство»)

 

        м. Дубно                                                                                                           «20» квітня 2017 року

 

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 20 квітня  2017 року.

Початок проведення Зборів об1500 годині

        Місце проведення Зборів: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24.00 год. 13 квітня  2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 503  (п’ятсот три )  акціонера, яким належить 29 200 000 (двадцять дев’ять мільйонів двісті тисяч )  штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість  осіб - акціонерів, які  відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,  становить  7 (сім)  акціонерів, яким належить 27 958 882 (двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій)

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради №1  від 06.03.2017р.) у наступному складі:

 

Член реєстраційної комісії - Гаврилюк Любов Олександрівна; 

Член реєстраційної комісії - Миронюк Олена Василівна;

Член реєстраційної комісії - Дацюк Лілія Миколаївна.

 

        На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Гаврилюк Любов Олександрівну  (Протокол №1 від 20.04.2017р.).

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 17 (сімнадцять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 28 015 617 (двадцять вісім мільйонів п'ятнадцять тисяч шістсот сімнадцять ) штук   простих іменних акцій Товариства, що складає 95,9439 %  від загальної кількості простих іменних акцій  Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 5 (п’ять) акціонерів (їх представника), яким належить 27 958 781 (двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят один)  штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,9996% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства № 1   від 06.03.2017р.) у наступному складі:

 

Голова тимчасової лічильної  комісії – Дмитрук Віра Михайлівна;

Член тимчасової лічильної  комісії – Тхоревська Анна Вікторівна;

Член тимчасової лічильної  комісії -  Саєнко Ростислав Ігорович.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
 4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.
 5. Про звіт  Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
 8.    Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
 9.    Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
 10. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
 12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії  Товариства.
 14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», «Кодексу корпоративного управління Товариства».
 15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 18. Про затвердження Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 20. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами   Наглядової ради  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 22. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
 24. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
 25. Про затвердження (схвалення) переліку договорів, укладених Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2016 році до дати проведення Загальних зборів у 2017 році.

 

Питання №1 порядку денного («Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства»).

 

Слухали:

Голову Правління Юркова К.Ю. який  запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів.

Голова лічильної комісії –  Дмитрук Віра Михайлівна;

Член лічильної комісії –  Тхоревська Анна Вікторівна;

Член лічильної комісії –  Саєнко Ростислав Ігорович.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії –  Дмитрук Віра Михайлівна;

Член лічильної комісії –  Тхоревська Анна Вікторівна;

Член лічильної комісії –  Саєнко Ростислав Ігорович.

 

Питання №2 порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.»).

 

Слухали:

Члена лічильної комісії Тхоревську А.В.., яка запропонувала обрати Головою Зборів –   Юркова Костянтина Юрійовича та секретарем Зборів - Іващука Олександра Степановича.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати Головою Зборів –   Юркова Костянтина Юрійовича та секретарем Зборів - Іващука Олександра Степановича.

 

 

Питання №3 порядку денного («Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.»).

 

Слухали:

Члена Наглядової ради Грицюка Р.В..,  який звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2016 році. Протягом 2016 року, Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також, контролювала  діяльність Правління Товариства.

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

 

 Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

 

Питання №4 порядку денного («Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.»).

 

Слухали:

Голову Правління Товариства Юрков К.Ю.,  який доповів про діяльність Товариства у 2016 році.   Планові показники діяльності на 2016 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління  Товариства  здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував  затвердити звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.

 

Питання №5 порядку денного («Про звіт  Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.»).

 

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Журавського М.Ф., який повідомив, що Ревізійною комісією Товариства  проведено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, про що складено відповідні звіт та висновки. Згідно звіту та висновків Ревізора Товариства, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та  відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства за 2016 рік.

 

 Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про  діяльність за 2016 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства по підсумках перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року.

 

Питання №6 порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»).

 

Слухали:

Голову Зборів Юрков К.Ю., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

Питання №7 порядку денного («Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.»).

 

Слухали:

Голову Зборів Юрков К.Ю., який проінформував про те, що Товариством за підсумками 2016 року отримано прибуток в сумі 3 026 000,00 грн. (Три мільйони двадцять шість тисяч гривень 00 копійок).

Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував  прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 3 026 000,00 грн. (Три мільйони двадцять шість тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

  

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити  прибуток  Товариства за  2016 рік в сумі  3 026 000,00 грн. (Три мільйони двадцять шість тисяч гривень00 копійок), який залишити нерозподіленим.

 

Питання №8 порядку денного («Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.»):

 

Слухали:

Голова Зборів Юрков К.Ю., який повідомив про необхідність надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року із дня проведення Загальних зборів,  а саме, значних правочинів сукупною  граничною  вартістю не більше 20 000 000 грн. (Двадцять мільйонів гривень, 00 копійок). Також у випадку виникнення необхідності залучення кредитів на потреби Товариства, попередньо  надати згоду на отримання Товариством, у банківських установах кредитів сукупною граничною вартістю не більше 20 000 000 грн. (Двадцять мільйонів гривень).

При цьому, Голова Зборів запропонував надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства  відносно яких Загальними зборами буде прийнято рішення щодо надання попередньої  згоди на їх вчинення, зокрема надати повноваження на укладення (підписання) кредитних угод, договору застави, договору  іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту Товариством.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, а саме значних правочинів сукупною  граничною  вартістю не більше 20 000 000 грн. (Двадцять мільйонів гривень, 00 копійок). Також у випадку виникнення необхідності залучення кредитів на потреби Товариства, попередньо  надати згоду на отримання Товариством, у банківських установах кредитів сукупною граничною вартістю не більше 20 000 000 грн. (Двадцять мільйонів гривень).

2. Надати повноваження Голові Правління Товариствана укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства  відносно яких Загальними зборами прийнято рішення щодо надання попередньої  згоди на їх вчинення, зокрема надати повноваження на укладення (підписання) кредитних угод, договору застави, договору  іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту Товариством.

 

Питання №9 порядку денного («Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне»»):

 

Слухали:

Голова Зборів Юрков К.Ю. повідомив, що Верховною Радою України  07  квітня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII  на підставі якого, зокрема,  вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01.05.2016 року. Нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджують  більш високі вимоги до публічних акціонерних товариств але, водночас,  скасовується  обмеження щодо кількості акціонерів в приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб, що дає можливість публічним акціонерним товариствам,  з метою     зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. 

 

 Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

 27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

Питання №10 порядку денного («Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»):

 

Слухали:

Голова Зборів Юрков К.Ю. проінформував про те, що в зв’язку із тим, що рішенням Загальних зборів  прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, пропонується  змінити найменування Товариства  на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ».

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Змінити найменування Товариства  на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ».

 

Питання №11 порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»).

 

Слухали:

Голову Зборів  Юркова К.Ю. який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, необхідно  внести  відповідні зміни до  Статуту Товариства, шляхом  затвердження  його в новій редакції.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2.Надати повноваження  Голові Зборів – Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Cтатут Товариства в новій редакції.

3.Надати повноваження Голові Правління Товариства, здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

 

Питання №12 порядку денного («Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»)

 

Слухали:

Голову Зборів  Юркова К.Ю. який повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 57  Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства. Тому, запропонував припинити повноваження  Наглядової ради Товариства в наступному складі:

 

Голови Наглядової ради – Перепелиці Віктора Анатолійовича;

Члена Наглядової ради - Юркової Лілії Олександрівни;

Члена Наглядової ради - Грицюка Руслана Валерійовича;

Члена Наглядової ради - Круглика Андрія Олександровича;

Члена Наглядової ради - Матерної Ганни Павлівни.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Припинити повноваження  Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голови Наглядової ради– Перепелиці Віктора Анатолійовича;

Члена Наглядової ради - Юркової Лілії Олександрівни;

Члена Наглядової ради - Грицюка Руслана Валерійовича;

Члена Наглядової ради - Круглика Андрія Олександровича;

Члена Наглядової ради - Матерної Ганни Павлівни.

 

Питання №13 порядку денного («Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії  Товариства.»)

 

Слухали:

Голова Зборів Юрков К.Ю. повідомив, що згідно п. 5.5.3 Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Загальні збори Товариства можуть прийняти  рішення  про дострокове припинення повноважень  членів  Ревізійної  комісії  та  обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії. Тому, запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:

 

Голови Ревізійної комісії - Журавського Миколи Францовича;

Члена Ревізійної комісії - Мирошниченко Лідії Федорівни;

Члена Ревізійної комісії - Самокиш Вікторії Леонідівни.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Припинити повноваження  Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голови Ревізійної комісії - Журавського Миколи Францовича;

Члена Ревізійної комісії - Мирошниченко Лідії Федорівни;

Члена Ревізійної комісії - Самокиш Вікторії Леонідівни.

 

Питання №14 порядку денного («Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», «Кодексу корпоративного управління Товариства».»)

 

Слухали:

Голову Загальних Юрков К.Ю.,  який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції,  норми Положень: Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», «Кодексу корпоративного управління Товариства»  суперечитимуть  нормам нової редакції Статуту. Тому, Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував скасувати дію вищевказаних Положень Товариства.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

 

Питання №15 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

  Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

   Питання №16 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

  Слухали:

  Голову Зборів Юркова К.Ю., який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства», необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

  Рішення прийнято.

 

  Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

  Питання №17 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ

  «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»)

 

  Слухали:

  Голову Зборів Юркова К.Ю., який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», необхідно затвердити Положення «Про Ревізійну комісію  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

  Вирішили:

  1.Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-  ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

   2.Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

  Питання №18 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

   Слухали:

   Голову Зборів Юркова К.Ю., який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Правління Товариства», необхідно затвердити Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

  Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

 

   Питання №19 порядку денного («Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

   Слухали:

   Голову Зборів Юркова К.Ю., який повідомив, що  у зв’язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування  Кодексу корпоративного управління Товариства, необхідно затвердити  Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

  Вирішили:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

   Питання №20 порядку денного («Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ.»)

 

   Слухали:

Голова Зборів Юрков К.Ю., проінформував, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування -  голосування  під час обрання осіб до складу Наглядової ради, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на  кількість  членів Наглядової ради Товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами  проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  Обраними  до   складу   Наглядової ради   Товариства вважаються кандидати,  які  набрали  найбільшу  кількість  голосів порівняно із іншими кандидатами.

Голова Зборів Юрков К.Ю.,  запропонував обрати склад Наглядової ради  Товариства в кількості 5 (п’яти) осіб, строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

 

 1. Ковальчук Петро Петрович,
 2. Юркова Лілія Олександрівна,
 3. Меркулова Вікторія Юріївна,
 4. Круглик Андрій Олександрович,
 5. Матерна Ганна Павлівна.

 

 

Голосували:

   Голосування з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Кількість кумулятивних голосів

Ковальчук Петро Петрович

27 958 781  

Юркова Лілія Олександрівна

27 958 781  

Меркулова Вікторія Юріївна

27 958 781  

Круглик Андрій Олександрович

27 958 781

Матерна Ганна Павлівна

27 958 781

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 кумулятивних голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 кумулятивних голосів

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1.       Член Наглядової ради - Ковальчук Петро Петрович,

2.       Член Наглядової ради - Юркова Лілія Олександрівна,

3.       Член Наглядової ради - Меркулова Вікторія Юріївна,

4.       Член Наглядової ради -  Круглик Андрій Олександрович,

5.       Член Наглядової ради - Матерна Ганна Павлівна.

 

Питання №21 порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами   Наглядової ради  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

Слухали:

   Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Також, Юрков К.Ю., запропонував уповноважити  Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781 голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

   Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради Товариства.

2.Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

Питання №22 порядку денного («Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

Слухали:

Голова Зборів Юрков К.Ю., проінформував, що обрання Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування і запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 (трьох) осіб  із строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

 1. Журавський Микола Францович,
 2. Мирошніченко Лідія Федорівна,
 3. Самокиш Вікторія Леонідівна.

 

Голосували:

   Голосування з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Кількість кумулятивних голосів

 Журавський Микола Францович

27 958 781

 Мирошніченко Лідія Федорівна

27 958 781  

 Самокиш Вікторія Леонідівна

27 958 781  

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0  кумулятивних голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0  кумулятивних голосів

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1.       Член Ревізійної комісії  - Журавський Микола Францович,

2.       Член Ревізійної комісії  - Мирошніченко Лідія Федорівна,

3.       Член Ревізійної комісії  - Самокиш Вікторія Леонідівна.

 

 

Питання №23 порядку денного  («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».)

 

Слухали:

   Голова Зборів Юрков К.Ю., запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Також, Юрков К.Ю., запропонував уповноважити  Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів, які  будуть укладені  з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Питання №24 порядку денного («Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.»)

 

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який  повідомив, що з метою проведення обов’язкового викупу акцій Товариства необхідно затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

 

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариствата «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

а) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною,  визначеною у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»

б) У строк з 21 квітня 2017р. по 20 травня 2017р. включно,  акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Виконавчого  директора.

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

в) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

-     прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

-     місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

-     кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

     До  письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності  на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

г) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

  Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства:  35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Виконавчого  директора, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2 Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариствата «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

3.Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариствата «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, про право вимоги обов’язкового викупу акцій Товариства і мають право вимагати обов’язкового викупу акцій Товариства, шляхом  направлення поштових листів з повідомленням про вручення.

 

 Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

а) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною,  визначеною у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»

б) У строк з 21 квітня 2017р. по 20 травня 2017р. включно,  акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Виконавчого  директора.

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

в) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

-     прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

-     місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

-     кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

     До  письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності  на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

г) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

  Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства:  35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Виконавчого  директора, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2 Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

3.Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, про право вимоги обов’язкового викупу акцій Товариства і мають право вимагати обов’язкового викупу акцій Товариства, шляхом  направлення поштових листів з повідомленням про вручення.

 

Питання №25 порядку денного («Про затвердження (схвалення) переліку договорів, укладених Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2016 році до дати проведення Загальних зборів у 2017 році»).

 

Слухали:

Голову Зборів Юркова К.Ю., який  повідомив, що Товариством було укладено низку договорів за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2016 році до дати проведення Загальних зборів у 2017 році. Голова Зборів Юрков К.Ю. запропонував затвердити перелік вищезазначених договорів.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

27 958 781  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1. Затвердити (схвалити)  договори, укладені Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2016 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2017 році. (Перелік  зазначених договорів додається).

 

 

 

 

Час закінчення Зборів: 16 год.  45 хв.

 

 

Голова Зборів                                                                      К.Ю.Юрков

 

 

Секретар Зборів                                                                  О.С.Іващук