СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ  ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.). 
4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5 600 000 (п'ять мільйонів шістсот тисяч) простих іменних  акцій номінальною вартістю 0,25 гривень за 1 (одну) акцію.
4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
4.4. Збільшення статутного капіталу.
4.4.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій  або  розміщення  додаткових  акцій  існуючої  номінальної  вартості  у  порядку,  встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
4.4.2. Товариство  має  право  збільшувати статутний капітал  після реєстрації звітів  про  результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.  
4.4.3. Збільшення  статутного  капіталу  Товариства із залученням додаткових внесків  здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.  
4.4.4. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного закритого розміщення акцій та встановлюється законодавством.
4.4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків  здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
Товариство не має права прймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
Збільшення  статутного  капіталу  Товариства  у  разі  наявності  викуплених  Товариством  акцій  не допускається. 
4.4.6.   Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.  
4.4.7.        Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність  розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам чинного законодавства на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
4.4.8.   Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій за умови обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
4.4.9.   Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними.
4.4.10.    Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
4.4.11.    Товариство за рішенням загальних зборів акціонерів може здійснювати публічне або приватне розміщення додатково випущених акцій.
4.4.12.    Товариство здійснює розміщення або продаж акцій за ціною не нижче їх ринкової вартості,  крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства; розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. Товариство не може розміщувати акції за ціною нижчу за їх номінальну вартість.
4.4.13.    Оплата  вартості акцій  Товариства  може  здійснюватись  грошовими  коштами (в національній або іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами  (крім  боргових  емісійних  цінних  паперів,  емітентом  яких  є  набувач,  та  векселів) іншим майном. Товариство  не  може  встановлювати  обмеження  або  заборону  на  оплату акцій грошовими коштами.
4.4.14.    Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством.
4.4.15.    Грошова  оцінка  цінних  паперів,  майнових прав, чи інших відчужуваних прав, що вносяться в  оплату  за  акції  Товариства,  здійснюється  в  порядку  визначеному  чинним законодавством.   Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.
4.4.16.    До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщенні акції мають бути повністю оплачені.
4.4.17.    Інвестор  не  може  здійснювати  оплату  цінних  паперів шляхом  взяття  на  себе  зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.  
4.4.18.    Право  власності   на  акції  виникає  у  засновника  (акціонера)  в  порядку  та  строки,  що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
4.4.19.    Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
1)    порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються;
2)    строк викупу;
3)    ціна викупу (або порядок її визначення);
4)    дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.
Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів Товариства. Товариство протягом року з моменту викупу продає викуплені Товариством акції або анулює їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
4.4.20.    Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
1)    на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п.4.4.21. Статуту;
2)    Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
3)    Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.
Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
4.4.21. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством  належних  йому голосуючих акцій,  якщо  він  зареєструвався  для  участі  у  загальних  зборах  та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:  
1)  злиття,  приєднання,  поділ, перетворення, виділ Товариства,  зміну  його  типу  з  публічного  на приватне;  
2) вчинення Товариством значного правочину; 
3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.  
Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення  про  скликання  загальних  зборів,  на  яких  було  прийнято  рішення,  яке  стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.  
4.4.22. Протягом  30  днів  після  прийняття  загальними  зборами  рішення,  що  стало  підставою  для вимоги  обов'язкового  викупу  акцій,  акціонер,  який  має  намір  реалізувати  зазначене  право,  подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені  його прізвище (найменування), місце проживання  (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій,  обов'язкового викупу яких він вимагає.  
Протягом  30  днів  після  отримання  вимоги  акціонера  про  обов'язковий  викуп  акцій  Товариство здійснює  сплату  вартості  акцій  за  ціною  викупу,  зазначеною  в  повідомленні  про  право  вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.
Оплата акцій  здійснюється у  грошовій формі, якщо сторони в  межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
4.5.        Зменшення статутного капіталу.
4.5.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних  паперів  та  фондового  ринку,  шляхом  зменшення  номінальної  вартості  акцій  або  шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
4.5.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий  орган Товариства  протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.  
4.5.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
4.5.4.   Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.