Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Юрков К.Ю.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02971506

4. Місцезнаходження

Рівненська , Дубенський , 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69

5. Міжміський код, телефон та факс

(03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98

6. Електронна поштова адреса

dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.uа

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

26.04.2018 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://pat.drti.net.ua/

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про:
1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб;
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - в товариствi не створено спецiальну посаду корпоративного секретаря;
3. Iнформацiя про рейтингове агентство - рейтингової оцiнки не проводилось, так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, АТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища;
4. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) – не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерними товариствами.
5. Iнформацiя про дивiденди - не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерними товариствами.
6. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерними товариствами.
7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: Товариство здiйснювало випуск тiльки iменних цiнних паперiв (простих акцiй), тому форми про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери - не заповнювались та у звiтi вiдсутнi.
8. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало;
9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерними товариствами.
10. Опис бiзнесу – не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерним товариствами.
11. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.
12. Текст аудиторського висновку вiдсутнiй, так як у вiдповiдностi до Положення НКЦПФР № 2826 - не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерними товариствами.
13. Рiчна звiтнiсть поручителя, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – не пiдлягає розкриттю приватними акцiонерними товариствами.
14. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - цiльових облiгацiй товариство не випускало.
15. Вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, так як Товариство складає звiтнiсть у вiдповiдностi до П(С)БО.
16. Рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося, тому iнформацiя про них вiдсутня та iнформацiя про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть – не розкривається приватними акцiонерними товариствами.
17. Показники звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом) вiдсутнi, оскiльки Товариство складає даний звiт за прямим методом у вiдповiдностi до п. 9 Нацiональних положень (стандарту) бухгалтерського облiку.
Додатково:
Так як у програмi звiтностi поле "електронна поштова адреса" має обмежену кiлькiсть символiв, назва електронної скриньки зазначена не повнiстю. Повну назву електронної пошти слiд читати так: dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.ua.
У зв"язку iз змiною типу Товариства, початкове сальдо статей трансформованого балансу станом на 31.12.2016 року на дату 01.01.2017 року по МСФЗ було ретрансформовано для приведення вступного сальдо на зазначену дату у спiвставнiсть та вiдповiднiсть до норм П(С) БО.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1995

4. Територія (область)

Рівненська

5. Статутний капітал (грн)

7300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

158

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

22.19 виробництво iнших гумових виробiв

46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля

47.53 роздрiбна торгiвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння акцiонерного товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АБ “Укргазбанк”

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26001924426169

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ АБ “Укргазбанк”

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

26001924426169

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин)

АГ № 594707

22.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України.

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

5610300000-18

14.03.2017

Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА

Необмежена

Опис

Термiн дiї дозволу - необмежений.

 

Дозвiл на спецiальне водокористування

Укр. № 29/Рвн

11.04.2017

Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА

11.04.2022

Опис

По завершенню термiну дiї дозвiл прогнозується продовжувати.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрков Костянтин Юрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода у натуральнiй формi в звiтному перiодi не виплачувалась. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017р. Юркова К.Ю. було переобрано Головою правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - Голова правлiння; ТОВ «Лановецький завод гумових виробiв» - генеральний директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чугуєва Наталiя Федорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Птахокомплекс «Губин», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради товариства вiд 20.04.2017 року Чугуєва Н.Ф. обрана на посаду члена правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТзОВ фiрма «РАВIС» - головний бухгалтер, ПП «Комтехсервiс» - головний бухгалтер , ТОВ «Птахокомплекс «Губин» - головний бухгалтер .

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iващук Олександр Степанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року Iващука О.С. було переобрано членом Правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - технiчний директор з виконанням обов"язкiв виконавчого директора, головний iнженер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Меркулова Вiкторiя Юрiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник вiддiлу постачання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв товариства вiд 20.04.2017 року Меркулову В.Ю. обрано на посаду члена Наглядової ради товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - начальник вiддiлу постачанння, менеджер; ТОВ «Iнтер-рiелтi i компанiя» - менеджер iз надання кредитiв; ТзОВ «Компанiя «ЗЕВС ЛТД» - менеджер; Привiльненська ЗОШ I-I ступенiв – секретар.
Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавський Микола Францович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ ", начальник служби безпеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Журавського М.Ф. переобрано членом ревiзiйної комiсiї товариства термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник служби безпеки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ВТС" м. Бiла Церква, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. повноваження члена Наглядової ради Перепелицi В.А. було припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПП "ВТС" - директор. Вказана посадова особа є акцiонером, але не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юркова Лiлiя Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", бухгалтер-касир

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Основне мiсце роботи: в.о. директора ПП «ВТС», мiсцезнаходження: 09117, Київська обл, м. Бiла Церква, вул. Партизанська, 35 / 7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Юркову Л.О. було переобрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП «ВТС» - в.о. директора; ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - бухгалтер-касир. Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грицюк Руслан Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", завiдуючий складом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 1 рiк

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. повноваження члена Наглядової ради Грицюка Р.В. було припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - завiдуючий складом. Вказана посадова особа не була акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначено Статутом та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Мирошнiченко Л.Ф. було переобрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" – касир, головний бухгалтер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чугуєва Наталiя Федорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Птахокомплекс «Губин», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.04.2017 безстроково

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до наказу виконавчого директора №33-к вiд 31.03.2017 р. посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера з 03.04.2017р безстроково. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТзОВ фiрма «РАВIС» - головний бухгалтер, ПП «Комтехсервiс» - головний бухгалтер, ТОВ Птахокомплекс «Губин» - головний бухгалтер .

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1996

5) освіта**

незакiнчена вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", старший менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року Стрiльчук О.О. переобрано на посаду члена правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник вiддiлу збуту, старший менеджер, менеджер вiддiлу збуту.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", начальник пiдготовчого цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Самокиш В.Л. переобрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник пiдготовчого цеху.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Константiнов Володимир Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Даймонд сфiр груп"- заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року повноваження члена правлiння Константiнова В.В. припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - фiнансовий директор; ТОВ "Даймонд сфiр груп"- заступник директора; ТОВ "ТД " Ворпд-груп" - заступник директора, фiнансовий директор; ТОВ "Ай Сi Дi ЮА" - фiнансовий директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лашкай Лiлiя Дмитрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ « ОРК Фiзiофiт»- керiвник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року Лашкай Л.Д. переобрано членом Правлiння термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник директора з управлiння персоналом; ТОВ "ОРК Фiзiофiт" - керiвник, ДК "Еллада" - юрисконсульт.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самойлов Павло Леонiдович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ «Реноме-смарт» - керiвник департаменту продажу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року повноваження члена правлiння Самойлова П.Л. припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник директора по ЗЕД; ТзОВ "Реноме-смарт- керiвник департаменту продаж; ТзОВ "Об"єднанi системи лояльностi" - директор; ПуАТ "Фiдобанк" начальник центру продаж.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матерна Ганна Павлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1989

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - iнженер-технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв вiд 20.04.2017 року Матерну Г.П. обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - iнженер-технолог. Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Круглик Андрiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП «ВТС» - заступник директора по ЗЕД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник фiнансового директора; ПП "ВТС", – заступник директора по ЗЕД. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Круглика А.О. обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчук Петро Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Iсполiн" - iнженер-конструктор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року повноваження члена правлiння Ковальчука П.П. припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - головний механiк; ТзОВ "ЛМЗ Iсполiн" - iнженер- конструктор , технiчний директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Iрина Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Папiр-сервiс» - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2016 безстроково

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наказом виконавчого директора № 32-к вiд 27.03.2017 року Бабич I.В. звiльнено з посади головного бухгалтера з 31.03.2017 року.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ - головний бухгалтер; ТОВ "Папiр Сервiс" - головний бухгалтер; ТОВ фiрма "Равiс" - головний бухгалтер ; ТОВ "Папiр Сервiс" - головний бухгалтер; ТзОВ "Канцунiверсалсервiс" - головний бухгалтер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчук Петро Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Iсполiн" - iнженер-конструктор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Ковальчука П.П. обрано членом Наглядової ради товаристватермiном на 3 роки, на засiданнi Наглядової ради вiд 20.04.2017 року - обрано Головою Наглядової ради. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - головний механiк; ТзОВ "ЛМЗ Iсполiн" - iнженер- конструктор , технiчний директор. Дана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Юрков Костянтин Юрiйович

д/н

27952513

95.7278

27952513

 

 

 

Член правлiння

Iващук Олександр Степанович

д/н

0

0

0

 

 

 

Член ревiзiйної комiсiї

Журавський Микола Францович

д/н

100

0.0003

100

 

 

 

Голова наглядової ради

Ковальчук Петро Петрович

д/н

0

0

0

 

 

 

Член Правлiння

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

д/н

0

0

0

 

 

 

Член наглядової ради

Юркова Лiлiя Олександрiвна

д/н

0

0

0

 

 

 

Член наглядової ради

Меркулова Вiкторiя Юрiївна

д/н

0

0

0

 

 

 

Член Наглядової ради

Матерна Ганна Павлiвна

д/н

0

0

0

 

 

 

Член Наглядової ради

Круглик Андрiй Олександрович

д/н

0

0

0

 

 

 

Член Правлiння

Чугуєва Наталiя Федорiвна

д/н

0

0

0

 

 

 

Член Правлiння

Лашкай Лiлiя Дмитрiвна

д/н

0

0

0

 

 

 

Член Ревiзiйної комiсiї

Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна

д/н

2100

0.0072

2100

 

 

 

Член Ревiзiйної комiсiї

Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна

д/н

2068

0.0071

2068

 

 

 

Головний бухгалтер

Чугуєва Наталiя Федорiвна

д/н

0

0

0

 

 

 

Усього

27956781

95.7424

27956781

 

 

 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

фiзична особа

27952513

95.7278

27952513

 

Усього

27952513

95.7278

27952513

 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

20.04.2017

Кворум зборів**

99.99

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3.Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
4.Про звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
5.Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
6.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7.Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
9. Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне.
10.Про прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
11.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
12.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
13.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14.Про скасування дiї Положень: «Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства», «Про Правлiння Товариства», «Кодексу корпоративного управлiння Товариства».
15.Про затвердження Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
16.Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
17.Про затвердження Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
18.Про затвердження Положення «Про Правлiння ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
19.Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
20.Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
21.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ», обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
22.Про прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
23.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
24.Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували «проти» прийняття рiшення про змiну типу Товариства та «проти» прийняття рiшення про ппереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
25.Про затвердження (схвалення) перелiку договорiв, укладених Товариством за перiод часу з дати проведення Загальних зборiв у 2016 роцi до дати проведення Загальних зборiв у 2017 роцi.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Дмитрук Вiра Михайлiвна;
Член лiчильної комiсiї – Тхоревська Анна Вiкторiвна;
Член лiчильної комiсiї – Саєнко Ростислав Iгорович.
2. Обрати Головою Зборiв – Юркова Костянтина Юрiйовича та секретарем Зборiв - Iващука Олександра Степановича.
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
5. 1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
5.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства по пiдсумках перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 2016 року.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
7. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 3 026 000,00 грн. (Три мiльйони двадцять шiсть тисяч гривень 00 копiйок), який залишити нерозподiленим
8. 1.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, а саме значних правочинiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень, 00 копiйок). Також у випадку виникнення необхiдностi залучення кредитiв на потреби Товариства, попередньо надати згоду на отримання Товариством, у банкiвських установах кредитiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень).
8.2. Надати повноваження Головi Правлiння Товариства на укладення та пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства вiдносно яких Загальними зборами прийнято рiшення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення, зокрема надати повноваження на укладення (пiдписання) кредитних угод, договору застави, договору iпотеки та iнших документiв, необхiдних для отримання кредиту Товариством.
9. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
10. Змiнити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
11. 1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
11.2.Надати повноваження Головi Зборiв – Юркову Костянтину Юрiйовичу та секретарю Зборiв - Iващуку Олександру Степановичу, пiдписати Cтатут Товариства в новiй редакцiї.
11.3.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства, здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складi:
Голови Наглядової ради – Перепелицi Вiктора Анатолiйовича;
Члена Наглядової ради - Юркової Лiлiї Олександрiвни;
Члена Наглядової ради - Грицюка Руслана Валерiйовича;
Члена Наглядової ради - Круглика Андрiя Олександровича;
Члена Наглядової ради - Матерної Ганни Павлiвни.
13. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства в наступному складi:
Голови Ревiзiйної комiсiї - Журавського Миколи Францовича;
Члена Ревiзiйної комiсiї - Мирошниченко Лiдiї Федорiвни;
Члена Ревiзiйної комiсiї - Самокиш Вiкторiї Леонiдiвни.
14. Скасувати дiю Положень: «Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства», «Про Правлiння Товариства», Кодексу корпоративного управлiння Товариства.
15. 1. Затвердити Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
15.2. Надати повноваження Головi Зборiв – Юркову Костянтину Юрiйовичу та секретарю Зборiв - Iващуку Олександру Степановичу, пiдписати Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
16. 1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
16.2. Надати повноваження Головi Зборiв – Юркову Костянтину Юрiйовичу та секретарю Зборiв - Iващуку Олександру Степановичу, пiдписати Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
17. 1.Затвердити Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО- ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
17.2.Надати повноваження Головi Зборiв – Юркову Костянтину Юрiйовичу та секретарю Зборiв - Iващуку Олександру Степановичу, пiдписати Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
18. 1. Затвердити Положення «Про Правлiння ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
18.2. Надати повноваження Головi Зборiв – Юркову Костянтину Юрiйовичу та секретарю Зборiв - Iващуку Олександру Степановичу, пiдписати Положення «Про Правлiння ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
19. 1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
19.2. Надати повноваження Головi Зборiв – Юркову Костянтину Юрiйовичу та секретарю Зборiв - Iващуку Олександру Степановичу, пiдписати Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ».
20. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складi:
1. Член Наглядової ради - Ковальчук Петро Петрович,
2. Член Наглядової ради - Юркова Лiлiя Олександрiвна,
3. Член Наглядової ради - Меркулова Вiкторiя Юрiївна,
4. Член Наглядової ради - Круглик Андрiй Олександрович,
5. Член Наглядової ради - Матерна Ганна Павлiвна.
21. 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
21.2.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради Товариства.
22. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складi:
1. Член Ревiзiйної комiсiї - Журавський Микола Францович,
2. Член Ревiзiйної комiсiї - Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна,
3. Член Ревiзiйної комiсiї - Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна.
23. 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
23.2. Надати повноваження Головi правлiння Товариства, на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
24. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували «проти» прийняття рiшення про змiну типу Товариства та «проти» прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв:
а) Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною, визначеною у вiдповiдностi до ст. 8 Закону України «Про акцiонернi товариства»
б) У строк з 21 квiтня 2017р. по 20 травня 2017р. включно, акцiонери якi мають намiр реалiзувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцiй, повиннi надати Товариству письмову вимогу про викуп акцiй. Вимоги акцiонерiв про викуп акцiй надаються в робочi днi з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69, кабiнет Виконавчого директора.
Направлення письмових вимог про викуп акцiй засобами поштового зв’язку не передбачено. По закiнченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється.
в) Вимога про викуп акцiй повинна мiстити в собi наступнi обов’язковi данi:
прiзвище, iм’я та по-батьковi (для фiзичних осiб) або найменування (для юридичних осiб);
мiсце проживання (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб);
кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов’язкового викупу яких вимагає акцiонер.
Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.
До письмової вимоги про викуп акцiй, акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї Товариства станом на дату подання вимоги.
г) Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй. Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi Товариством на користь акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв, наданих акцiонером, протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання Товариством вiдповiдної вимоги акцiонера про викуп належних йому акцiй. Розрахунки за акцiї в готiвковiй формi не допускаються. Договiр купiвлi-продажу акцiй мiж Товариством та акцiонером про викуп належних йому акцiй укладається в письмовiй формi шляхом його пiдписання сторонами.
Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства: 35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69, кабiнет Виконавчого директора, в робочi днi з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера – додатково вiдповiдну довiренiсть, а посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера – юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження.
24.2 Надати Головi Правлiння Товариства повноваження на укладення (пiдписання) договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариства з акцiонерами, якi проголосували «проти» прийняття рiшення про змiну типу Товариства та «проти» прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
24.3.Надати Головi Правлiння Товариства повноваження щодо повiдомлення акцiонерiв Товариства, якi проголосували «проти» прийняття рiшення про змiну типу Товариства та «проти» прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй Товариства i мають право вимагати обов’язкового викупу акцiй Товариства, шляхом направлення поштових листiв з повiдомленням про вручення.
25. Затвердити (схвалити) договори, укладенi Товариством за перiод часу з дати проведення Загальних зборiв Товариства у 2016 роцi до дати проведення чергових Загальних зборiв Товариства у 2017 роцi. (Перелiк зазначених договорiв додається).
Акцiонерами товариства Мирошнiченко Л.Ф. та Юрковим К.Ю. вносилися пропозицiї щодо кандидатiв по питаннях № 20 та № 22 порядку денного про обрання кандидатiв до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Дубенський завод ГТВ».
Iнших пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводилися.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2015

38/1/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000073944

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

29200000

7300000

100

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 23.05.2017р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Фактiв лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались;Додаткової емiсiї цiнних паперiв у звiтному перiоду Товариство не здiйснювало.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

 

 

 

 

 

 

будівлі та споруди

1010

2159

 

 

 

 

машини та обладнання

3086

4190

 

 

 

 

транспортні засоби

850

669

 

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

інші

1711

2052

 

 

 

 

2. Невиробничого призначення:

 

 

 

 

 

 

будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

Усього

6657

9070

 

 

 

 

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 15980тис.грн., нарахований знос 6910тис. грн., залишкова вартiсть9070тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 56,7%.
Основнi засоби були введенi в експлуатацiю при створеннi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час, використовуються за промисловим призначенням, ступiнь використання ОЗ 100%.
Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу.
Суттєвих змiн у вартостiосн. засобiв не було, вартiсть зменшується за рахунок зносу, згiдно норм.
Обмеження у використаннi майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

16972

14065

Статутний капітал (тис. грн.)

7300

7300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

 

 

Опис

Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотн iактиви+Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

12900

X

X

у тому числі:

 

УКРГАЗБАНК

02.08.2017

9900

18.5

15.09.2019

УКРГАЗБАНК

28.09.2017

3000

18

26.04.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

 

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

 

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

 

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

 

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

 

X

X

Податкові зобов'язання

X

 

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

 

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

 

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

 

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання включають заборгованiсть за роботи, товари, послуги, розрахунки з оплати працi, з страхування та заборгованiсть за одержаними авансами

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гума невулканiзована та вироби з неї

255,4 т

22663.4

69.3

462,9 т

22663.4

91

2

Труби, трубки та шланги з гуми вулканiзованої

113,6 т

1182.7

30.7

44,09 т

1182.7

9

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

45

2

Витрати на оплату працi

28

3

Витрати на соцiальнi заходи

6

4

Iншi

11.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

20000

30099

66.45

На дату прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв неможливо було визначити, якi саме правочину вчинятимуться товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, тому Загальними зборами акцiонерiв було визначено лише характер правочинiв та їх граничну сукупну вартiсть.

21.04.2017

http://pat.drti.net.ua/

Опис:

Рiшенням чергових Загальних зборiв ( протокол № 1 вiд 20.04.2017 року) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, а саме значних правочинiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень, 00 копiйок). Також у випадку виникнення необхiдностi залучення кредитiв на потреби Товариства, попередньо надано згоду на отримання Товариством, у банкiвських установах кредитiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 27 958 882 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 27 958 781 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» становить 27 958 781 штук та «проти» прийняття рiшення проголосувало 0 голосуючих акцiй.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

31.03.2017

03.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.04.2017

03.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

20.04.2017

22.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38059045

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41, каб. 68

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4510 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

№0373
04.07.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на iнформацiю, наведену нижче по тексту звiту у Примiтках, де йдеться про поточнi зобов’язання, фiнансовi показники дiяльностi.
Не змiнюючи думки про достовiрнiсть представленої Фiнансової звiтностi, звертаємо увагу користувачiв на iснування чинникiв невизначеностi, що зумовленi економiчним спадом, знецiненням нацiональної валюти. Дiяльнiсть Компанiї, як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться в майбутньому пiд впливом зазначених ситуацiй, що може мати негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Компанiї. Проте, на дату надання аудиторського звiту, їх остаточний результат i наслiдки для Компанiї не можуть бути достовiрно визначенi i передбаченi.

Номер та дата договору на проведення аудиту

б/н
02.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

02.02.2018
01.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

25200.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): За звiтний перiод позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

iнiцiатори скликання вiдсутнi, так як позачергових зборiв у звiтному перiодi не проводилися

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Iнформацiя вiдсутня.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Нi

Інші (запишіть)

Комiтети не створено.

 

Iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери, особи, якi представляють iнтереси акцiонерiв та/або незалежнi директори.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя вiдсутня.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Нi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Нi

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2017 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалася

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

Територія

 

за КОАТУУ

5610300000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

22.19

Середня кількість працівників

158

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

36500, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

21

16

 

первісна вартість

1001

38

38

 

накопичена амортизація

1002

17

22

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

373

243

 

Основні засоби:

1010

6657

9070

 

первісна вартість

1011

11939

15980

 

знос

1012

5282

6910

 

Інвестиційна нерухомість:

1015

 

 

 

первісна вартість

1016

 

 

 

знос

1017

 

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1020

 

 

 

первісна вартість

1021

 

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Гудвіл

1050

 

 

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

7051

9329

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

14757

14556

 

Виробничі запаси

1101

4643

5404

 

Незавершене виробництво

1102

 

1047

 

Готова продукція

1103

7457

3176

 

Товари

1104

2657

4929

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Депозити перестрахування

1115

 

 

 

Векселі одержані

1120

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6513

8491

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1101


300

 

з бюджетом

1135

73

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

з нарахованих доходів

1140

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

219

306

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

233

680

 

Готівка

1166

1

1

 

Рахунки в банках

1167

232

679

 

Витрати майбутніх періодів

1170

24

20

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

 

 

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

 

 

 

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

 

 

резервах незароблених премій

1183

 

 

 

інших страхових резервах

1184

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

128

550

 

Усього за розділом II

1195

23048

27478

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

30099

36807

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7300

7300

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

 

 

 

Капітал у дооцінках

1405

278

243

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

Емісійний дохід

1411

 

 

 

Накопичені курсові різниці

1412

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6374

9429

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

( )

Інші резерви

1435

 

 

 

Усього за розділом I

1495

13952

16972

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

 

Пенсійні зобов’язання

1505

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

113

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

Благодійна допомога

1526

 

 

 

Страхові резерви, у тому числі:

1530

 

 

 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

 

 

 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

 

 

 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

 

 

 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

 

 

 

Інвестиційні контракти;

1535

 

 

 

Призовий фонд

1540

 

 

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

 

 

Усього за розділом II

1595

113

 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

9721

13031

 

Векселі видані

1605

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

за товари, роботи, послуги

1615

4351

4580

 

за розрахунками з бюджетом

1620

318

202

 

за у тому числі з податку на прибуток

1621

181

135

 

за розрахунками зі страхування

1625

119

71

 

за розрахунками з оплати праці

1630

617

477

 

за одержаними авансами

1635

789

942

 

за розрахунками з учасниками

1640

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

 

за страховою діяльністю

1650

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

119

532

 

Усього за розділом IІІ

1695

16034

19835

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

 

 

 

Баланс

1900

30099

36807

 

 

Примітки

д/н

Керівник

Iващук О.С.

Головний бухгалтер

Н.Ф. Чугуєва


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

54732

43658

Чисті зароблені страхові премії

2010

 

 

Премії підписані, валова сума

2011

 

 

Премії, передані у перестрахування

2012

 

 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

 

 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 38097 )

( 31797 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( )

( )

Валовий:
 прибуток


2090


16635


11861

 збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

 

 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

 

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

 

 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

 

 

Інші операційні доходи

2120

351

794

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

 

 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати

2130

( 6670 )

( 4894 )

Витрати на збут

2150

( 3404 )

( 1663 )

Інші операційні витрати

2180

( 827 )

( 1779 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( )

( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


6085


4319

 збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

52

 

Дохід від благодійної допомоги

2241

 

 

Фінансові витрати

2250

( 2430 )

( 635 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


3707


3684

 збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

652

658

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


3055


3026

 збиток

2355

( )

( )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-35

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-35

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3020

3026

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

17294

18049

Витрати на оплату праці

2505

10739

9167

Відрахування на соціальні заходи

2510

2334

1989

Амортизація

2515

1671

822

Інші операційні витрати

2520

4337

4340

Разом

2550

36375

34367

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

29200000

29200000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

29200000

29200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.10342

0.12058

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.10342

0.12058

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

Примітки

д/н

Керівник

Iващук О.С.

Головний бухгалтер

Чугуєва Н.Ф.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


38295


43043

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

29266

10262

Надходження від повернення авансів

3020

522

 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1588

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

 

 

Надходження від операційної оренди

3040

 

 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 

 

Надходження від страхових премій

3050

 

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

 

 

Інші надходження

3095

 

 

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 19874 )


( 31063 )

Праці

3105

( 8896 )

( 7458 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2382 )

( 1969 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 10037 )

( 4397 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 703 )

( 633 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 6431 )

( 1908 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 2902 )

( 1856 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 24833 )

( 12329 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1712 )

( )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( 2323 )

( 4579 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-386

-8490

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Надходження від погашення позик

3230

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

34651

15963

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

31341

6821

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 2269 )

( 459 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 237 )

( 204 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( 237 )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

804

8479

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

418

-11

Залишок коштів на початок року

3405

233

244

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

29

 

Залишок коштів на кінець року

3415

680

233

 

Примітки

д/н

Керівник

Iващук О.С.

Головний бухгалтер

Чугуєва Н.Ф.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки

д/н

Керівник

Iващук О.С.

Головний бухгалтер

Чугуєва Н.Ф.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

за ЄДРПОУ

02971506

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

7300

278

 

 

6374

 

 

13952

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

7300

278

 

 

6374

 

 

13917

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

3055

 

 

3055

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

-35

 

 

 

 

 

-35

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичені курсові різниці

4113

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід

4116

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

-35

 

 

 

 

 

-35

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

-35

 

 

3055

 

 

3020

Залишок на кінець року

4300

7300

243

 

 

9429

 

 

16972

 

Примітки

д/н

Керівник

Iващук О.С.

Головний бухгалтер

Чугуєва Н.Ф.