Протокол № 1

загальних зборів акціонерів

Публічного акцiонерного товариства «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв»

Місцезнаходження : Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69

 

Дата проведення : 22 квітня 2011 року

Час початку зборів : 11 год. 00 хв.

Місце проведення : м. Дубно, вул. Млинiвська, буд.69, актовий зал.

Збори проводяться в очній формі.

Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою товариства ПАТ «Дубенський завод ГТВ»

у складі :

 • Голова Дмитрук Віра Михайлівна

 • СекретарБакалейко Дмитро Васильович

 

Виступила Голова реєстраційної комісії Дмитрук Віра Михайлівна з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Дубенський завод ГТВ» (далі «Товариство»), складеного станом на 24-00 год. 18 квітня 2011 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 513 (п’ятсот тринадцять ) осіб.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 29 (двадцять дев’ять ) акціонерів (уповноважених представників), власників 4 397 790 ( чотири мільйони триста дев’яносто сім тисяч сімсот дев’яносто ) простих іменних голосуючих акцій, що складає 78.5 % від загальної кількості голосів згідно із Реєстром власників іменних цінних паперів Товариства.

У відповідності до статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 78.5 %.

Голова реєстраційної комісії Дмитрук В. М. . запропонувала обрати робочі органи Зборів, а саме :

Голова загальних зборів – Юрков Костянтин Юрійович

Секретар загальних зборів – Грицюк Валерій Олександрович

Лічильна комісія в складі :

Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна

Секретар лічильної комісії – Чайка Оксана Миколаївна

Членлічильної комісії – Бакалейко Дмитро Васильович

та встановлений регламент проведення Зборів :

Регламент проведення Зборів:

 • доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • співдоповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

 • зауваження – до 2 хвилин;

 • голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями;

 • збори проводяться без перерви.

Вирішили :

Обрати голову загальних зборів акціонерів - Юркова Костянтина Юрійовича

секретаря загальних зборів акціонерів - Грицюка Валерія Олександровича

Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна

Секретар лічильної комісії – Чайка Оксана Миколаївна

Членлічильної комісії – Бакалейко Дмитро Васильович

Встановити наступний Регламент проведення Зборів:

 • доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • співдоповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

 • зауваження – до 2 хвилин;

 • голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями;

 • збори проводяться без перерви.

Голосували :

«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Порядок денний:

 1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік;

 2. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік;

 3. Затвердження річних звітів і балансу за 2010 рік;

 4. Про порядок розподілу прибутку;

 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік;

 6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.

 

З першого питання порядку денного

Слухали :Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

 

Виступили :

Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. (додаток №1 –додається).

 

Вирішили :

  1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

 

Голосували :

«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

З другого питання порядку денного

Слухали :Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.

 

Виступили :

Голова ревізійної комісії Журавський Микола Францович з доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства за 2010 рік.. (додаток № 2 –додається).

 

Вирішили :

  1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік..

 

Голосували :

«за» - 4 397 790голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З третього питання порядку денного

Слухали :Про затвердження річних звітів і балансу за 2010 рік.

 

Виступили :

Головний бухгалтер Мирошніченко Лідія Федорівна з доповіддю. Доповіла про результати діяльності Товариства за 2010 рік та зачитала дані балансу та звіту про фінансові результати.

 

Вирішили :

3.1. Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2010р. з валютою в сумі 7593,0 тис. грн.. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства станом на 31.12.2010р.

 

Голосували :

«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З четвертого питання порядку денного

Слухали :Про порядок розподілу прибутку.

 

Виступили :

Головний бухгалтер Мирошніченко Лідія Федорівна з доповіддю. Доповіла, що в зв’язку з важким (кризовим) фінансовим роком підприємство спрацювало зі збитком – 800,0 тис. грн. та запропонувала покрити збитки за рахунок майбутніх доходів підприємства.

 

Вирішили :

  1. Затвердити збиток товариства за 2010 рік в розмірі 800,0 тис. грн.

  2. Покрити отримані збитки за рахунок майбутніх доходів підприємства.

 

Голосували :

«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З п’ятого питання порядку денного

Слухали :Про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

 

Виступили :

Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік. Зауважив, що для стабільної та ефективної роботи заводу, підприємству будуть необхідні обігові кошти, тому є потреба у залученні банківських кредитів. За попередніми підрахунками нам знадобиться кредит в межах до 5 млн. гривень. Звернувся до акціонерів з пропозицією прийняти рішення зборів акціонерів про отримання товариством у 2011 році кредиту в сумі до 5 млн. гривень.

 

Вирішили :

  1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

  2. Для стабільної роботи товариства отримати банківський кредит в сумі 5 млн. гривень.

 

Голосували :

«за» -4 397 790голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З шостого питання порядку денного

Слухали :Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.

 

Виступили :

Виконавчий директор Грицюк Валерій Олександрович, який повідомив про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02. 2011року № 2994-У1 та запропонував внести зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Вирішили :

6. Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення, пов’язані з приведенням його у відповідність до

Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення у новій редакції;

  1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції;

  2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства, затверджений в новій редакції, і здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

Голосували :

«за» - 4 397 790голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

 

Голова Загальних зборів _________________ (Юрков К.Ю.)

 

 

Секретар Загальних зборів _________________(Грицюк В.О.)