Протокол № 1

загальних зборів акціонерів

Публічного акцiонерного товариства «Дубенський завод гумово - технiчних виробiв»

Місцезнаходження : Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69

 

Дата проведення : 18 квітня 2012 року

Час початку зборів : 11 год. 00 хв.

Місце проведення : м. Дубно, вул. Млинiвська, буд.69, актовий зал.

Збори проводяться в очній формі.

Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою товариства ПАТ «Дубенський завод ГТВ»

у складі :

 • Голова Дмитрук Віра Михайлівна

 • СекретарЧайка Оксана Миколаївна

 

Виступила Голова реєстраційної комісії Дмитрук Віра Михайлівна з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Дубенський завод ГТВ» (далі «Товариство»), складеного станом на 24-00 год. 14 квітня 2012 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 513 (п’ятсот тринадцять ) осіб.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 27 ( двадцять сім ) акціонерів, власників

4 389 140 (чотири мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч сто сорок ) простих іменних голосуючих акцій, що складає 78,4 % від загальної кількості голосів згідно із Реєстром власників іменних цінних паперів Товариства.

У відповідності до статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 78,4 %.

Голова реєстраційної комісії Дмитрук В. М. . запропонувала обрати робочі органи Зборів, а саме :

Голова загальних зборів – Юрков Костянтин Юрійович

Секретар загальних зборів – Захарчук Клим Климович

Лічильна комісія в складі :

Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна

Секретар лічильної комісії – Чайка Оксана Миколаївна

Членлічильної комісії – Бакалейко Дмитро Васильович

та встановлений регламент проведення Зборів :

Регламент проведення Зборів:

 • доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • співдоповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

 • зауваження – до 2 хвилин;

 • голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями;

 • збори проводяться без перерви.

Вирішили :

Обрати голову загальних зборів акціонерів - Юркова Костянтина Юрійовича

секретаря загальних зборів акціонерів - Захарчука Клима Климовича

Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна

Секретар лічильної комісії – Чайка Оксана Миколаївна

Членлічильної комісії – Бакалейко Дмитро Васильович

Встановити наступний Регламент проведення Зборів:

 • доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • співдоповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

 • виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

 • зауваження – до 2 хвилин;

 • голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями;

 • збори проводяться без перерви.

Голосували :

«за» - 4 389 140 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Порядок денний:

 1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік;

 2. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік;

 3. Затвердження річних звітів і балансу за 2011 рік;

 4. Про порядок розподілу прибутку;

 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік;

 6. Про затвердження рішення про отримання в 2012 році банківського кредиту на суму до 5 млн. гривень та надання повноважень голові правління на підписання кредитного договору.

 

З першого питання порядку денного

Слухали :Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

 

Виступили :

Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. (додаток №1 –додається).

 

Вирішили :

  1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

 

Голосували :

«за» - 4 389 140 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

З другого питання порядку денного

Слухали :Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

 

Виступили :

Голова ревізійної комісії Журавський Микола Францович з доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства за 2011 рік.. (додаток № 2 –додається).

 

Вирішили :

  1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік..

 

Голосували :

«за» - 4 380 292 голосів, тобто 99,8 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 8848 голосів, тобто 0,2 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З третього питання порядку денного

Слухали :Про затвердження річних звітів і балансу за 2011 рік.

 

Виступили :

Головний бухгалтер Мирошніченко Лідія Федорівна з доповіддю. Доповіла про результати діяльності Товариства за 2011 рік та зачитала дані балансу та звіту про фінансові результати.

 

Вирішили :

3.1. Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2011р. з валютою в сумі 9244,0 тис. грн.. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства станом на 31.12.2011р.

 

Голосували :

«за» - 4 375 702 голосів, тобто 99,69 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 2068 голосів, тобто 0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 11370 голосів, тобто 0,26 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З четвертого питання порядку денного

Слухали :Про порядок розподілу прибутку.

 

Виступили :

Головний бухгалтер Мирошніченко Лідія Федорівна з доповіддю. Доповіла, що в 2011 фінансовому році підприємство спрацювало зі збитком – 301,0 тис. грн. та запропонувала покрити збитки за рахунок майбутніх доходів підприємства.

 

Вирішили :

  1. Затвердити збиток товариства за 2011 рік в розмірі 301,0 тис. грн.

  2. Покрити отримані збитки за рахунок майбутніх доходів підприємства.

 

Голосували :

«за» - 4 371 425 голосів, тобто 99,59 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 2068 голосів, тобто 0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 15647 голосів, тобто 0,36 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З п’ятого питання порядку денного

Слухали :Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

 

Виступили :

Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

 

Вирішили :

5.1.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

 

Голосували :

«за» - 4 371425 голосів, тобто 99,59% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 2068 голосів, тобто 0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 15647 голосів, тобто 0,36 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З шостого питання порядку денного

Слухали :Про затвердження рішення на отримання в 2012 році банківського кредиту на суму до 5 млн. гривень та надання повноважень голові правління на підписання кредитного договору.

 

Виступили :

Виконавчий директор Грицюк Валерій Олександрович, який повідомив, що для стабільної та ефективної роботи заводу, підприємству будуть необхідні обігові кошти, тому є потреба у залученні другої черги банківського кредиту.. За попередніми підрахунками нам знадобиться кредит в межах до 5 млн. гривень. Звернувся до акціонерів з пропозицією прийняти рішення зборів акціонерів про отримання товариством у 2012 році другої черги кредиту в сумі до 5 млн. гривень.

 

Вирішили

 

6.1. :Для стабільної роботи товариства отримати другий транш банківського кредиту в сумі до 5 млн. гривень.

6.2. Надати голові правління товариства Юркову Костянтину Юрійовичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту.

6.3. Доручити голові правління Юркову Костянтину Юрійовичу надати в заставу для забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з кредитного договору, будь-яке майно, що належить ПАТ “Дубенський завод ГТВ” (будівлі, споруди, обладнання, товари в обороті та інше).

 

Голосували :

«за» - 4 387 072 голосів, тобто 99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 2068 голосів, тобто 0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

 

Голова Загальних зборів (Юрков К.Ю.)

 

 

Секретар Загальних зборів (Захарчук К.К.)